همپوشانی بین آنها مطرح می شود. اثرات متقابل هردو پیوند ? و ? مورد توجه قرار می گیرد و اعداد کوئوردیناسیون و اشکال هندسی مختلف می تواند بررسی شود. این مدل از این جهت کاربرد بهتری دارد که مقدار همپوشانی به شدت به زاویه های اوربیتالهای فلزی و زاویه ای که لیگاند به آن نزدیک می شود بستگی دارد. در روش همپوشانی زاویه ای، انرژی اوربیتال

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی مدیریت شهری، بخش عمومی

Leave a Reply