نماید.البته نتایج تجربی با مقادیر حاصل از این نظریه اغلب متفاوتند. زیرا توابع موج اوربیتالهای موثر از اتم مرکزی و لیگاندها می آمیزند و بسته به میزان آمیختن این توابع، پیوند حاصل مقداری ماهیت کووالانسی دارد. به نظریه میدان بلورکه به این شکل اصلاح شده است نظریه میدان لیگاند (۱LFT) می گویند که اوربیتالهای “eg” در آن نقش اساسی را

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان با موضوع ستون‌های، طول‌های، mm10-4، شاخه‌های

Leave a Reply