اگرچه دیاگرامهای ترازهای انرژی اربیتالهای مولکولی توضیح بسیاری از خواص کمپکسها را امکان پذیرمی سازد اما درک کامل جنبه های ساختاری و مقادیر کمی انرژیهای دخالت کننده را برای ما میسر نمی سازد .روش همپوشانی زاویه ای یک روش تقریبی مدل کامل اوربیتال مولکولی است. این روش تمام ویژگیهای مهم مربوط به تأثیرمتقابل فلزلیگاند راکه برای درک

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهطلاق، نکاح و طلاق، عقد وکالت

Leave a Reply