مورد استفاده قرار داده است. اما علاوه بر اینها اوربیتالهای اتمهای لیگاندهای کوئوردینه شده را نیز مد نظر دارد. بنابراین در یک کمپلکس ۶ کوئوردینه روی هم رفته۱۵ اوربیتال برای ساختن اوربیتالهای مولکولی وجود دارد که ۹ اوربیتال متعلق به فلز و ۶ اوربیتال مربوط به ۶ لیگاند

مطلب مشابه :  منابع تحقیق درمورد قیمت محصولات کشاورزی، محصولات کشاورزی، مصرف کنندگان، بخش کشاورزی

Leave a Reply