دانلود پایان نامه

مورد استفاده قرار داده است. اما علاوه بر اینها اوربیتالهای اتمهای لیگاندهای کوئوردینه شده را نیز مد نظر دارد. بنابراین در یک کمپلکس ۶ کوئوردینه روی هم رفته۱۵ اوربیتال برای ساختن اوربیتالهای مولکولی وجود دارد که ۹ اوربیتال متعلق به فلز و ۶ اوربیتال مربوط به ۶ لیگاند

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگاناصل برائت، طلاق، عقد مزارعه

Leave a Reply