کرد.

۲-۴-۱ بازدهی بالا
پیل های سـوختی از قوانین حاکم بر ماشــین های گرمایی تبـعیت نمی کنند، از این رو بازدهی
آنها به ســـه برابر ماشین های گرمایی می رسد. بر اساس نوع و طراحی، بازدهی الکتریکی پیل های سوختی حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد (کـمترین ارزش گرمایی) می باشد. بازدهی پیل سوختی ثابت و مستقل از اندازه آنها می باشد. وقتی که از

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ پایان نامه کمومتریکس، شاخه‌ای، دهه‌های، دستگاهی،

Leave a Reply