مکعب به ازی هر تن محصول است]۳و۲[.
رنگ ها دارای ساختاری پیچیده اند که در صنایع نساجی به مقدار گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته و سرانجام وارد محیط زیست می شوند]۴[. رنگ ها از نظر شیمیایی و کاربرد به گروه های مختلفی تقسیم می شوند]۵[.عمدتا به دلیل راندمان پایین رنگرزی و گاها بنا به ماهیت رنگ ها ، حدود ۵۰ درصد رنگ های راکتیو،۲۰-۸

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های مثال:LinkedIn،، Flickr، شخصی‌ایجاد، ۱-۳-

Leave a Reply