باشد [۲].

شکل ۱-۷) نمایی از نانولوله های باز (a) و بسته (b) و نیمه باز (c).

۱-۴) نانولوله های بور نیترید
نانولوله های بور نیترید۷ (BNNTs) را می توان شکل مدور صفحه گرافن مانند شبکه بور نیترید تصور کرد، که در آن اتم های نیتروژن و بور جایگزین اتم های کربن شده اند. علی رغم شباهت های ساختاری زیاد این نانولوله ها با

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره فسفاتیدیل، سیتوزولی، سرین، سرین‌ها

Leave a Reply