بسیار سریع تر عبور کرده و به دلیل این ویژگی کامپیوتر های پر سرعت تر تهیه شده است. نانولوله های کربنی تک دیواره به طور قابل ملاحظه ای سفت، محکم و هادی جریان الکترسیته بوده و پیش بینی می شود که هدایت حرارتی بهتری نسبت به الماس داشته باشد، که این مسائل کاربرد آنها را در الکتریک بالا می برد [۶]. از سوی دیگر نانولوله های کربنی به علت

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانصحت معامله، فقه و قانون، امام صادق

Leave a Reply