در حد چند دهم تا ۵۰۰ باشند (۲۷).
اولین و ساده‌ترین وسیله برای وارد کردن نمونه، تزریق سرنگی از درون یک درپوش بود. برای این منظور از ریز سرنگ‌های طراحی شده برای مقاومت در برابر فشار psi 1500 استفاده شده است.

شکل (۲-۹). یک حلقه نمونه‌برداری کروماتوگرافی مایع

۲-۲-۱-۲-۴. ستون‌های کروماتوگرافی مایع
نوع ستون، تعیین کننده‌ی

مطلب مشابه :  منبع مقاله درباره Les، qu’il، a، ont

Leave a Reply