از اسلام دم می زدند، نه تنها کوچکترین واکنش مثبت و موثری در برابر طرح حکومت اسلامی از خود نشان ندادند، بلکه از مطرح شدن این بحث از طرف امام سراپا لرزیدند، زیرا اندیشه های لیبرالیستی و غربی، به گونه ای آنان را تحت تاثیر قرار داده بود که حکومت اسلامی و ولایت فقیه برای آنان تحمل ناپذیر بود، از اینرو، توطئه سکوتی از طرف عناصرلیبرال، غرب زده و مادیگرایان وابسته به غرب و شرق، علیه بحث حکومت اسلامی به وجود آمد! مارکسیستها با آوردن آن بخش از سخنان امام که علیه رژیم شاه و استعمار بود، در زیر عنوان “دعوت به مبارزه” در نشریه های خود کوشیدند که به اصطلاح اسم حکومت اسلامی را برای همیشه مدفون سازند! و برای این منظور نوشتند:
آیت اله خمینی در بهمن ماه 1348 هنگام تدریس، یک سلسله مطالبی درباره وظایف مسلمانان ایراد فرمودند که به صورت جزواتی چاپ و توزیع گردیدند.آیت اله خمینی در ضمن سخنرانی خود روحانیون و مردم را دعوت به مبارزه علیه استعمار و رژیم دیکتاتوری کردند.
اگر مارکسیستها بخش هایی از سخنان امام در بحث حکومت اسلامی را که ضد شاه و استعمار بود، در نشریه ها و روزنامه های خود بازگو کردند، لیبرال های به ظاهر مسلمان حتی این کار را نیز نکردند! زیرا اینگونه برخورد با بحث حکومت اسلامی به خوبی نمایانگر موضع آنان علیه ولایت فقیه بود و لیبرال ها که در آنروز سخت تلاش داشتند به امام بباورانند که در خط امام و فقاهت هستند، نمی خواستند که مشت آنان پیش امام باز شود و موضع مخالف آنان با ولایت فقیه و حکومت اسلامی برملا شود.
از اینرو چاره را در این دیدند که خودشان را به بی خبری بزنند! انگار که اصولا” از مطرح شدن طرح حکومت اسلامی از طرف امام خبر دار نشده اند! اگر برای درج اعلامیه از سخنرانی امام علیه رژیم شاه، در نشریات خودشان سرو دست می شکستند و با یکدیگر به رقابت بر می خاستند به بحث حکومت اسلامی که رسیدند، یکباره یادشان رفت که در دنیا شخصیتی به نام خمینی وجوددارد و حدود دوازده روز سخنرانی هایی داشته و رهنمود هایی داده است.
این جا بودکه بنی صدر، قطب زاده و یزدی [ابراهیم] در کنار کمونیست ها و مادیگراها قرار گرفتند واتحاد نا مقدسی علیه حکومت اسلامی امام تشکیل دادند.
توطئه سکوت عوامل شرق و غرب در برابر این طرح به صورت زشت و نا موزونی به نمایش درآمد و روشن کرد که فرزندان مصدق، لنین و مائو! از حکومت اسلامی و ولایت فقیه تا چه پایه ای وحشت دارند و گریزانند و امروز وقتی که خبرنامه بنی صدر، پیام مجاهد یزدی [ابراهیم] و قطب زاده و مکتب مبارز صادق طباطبائی را ورق می زنیم و جریان هایی را که در آن روز و روزگار در این نشریه ها منعکس شده است می خوانیم، در می یابیم که آنچه هرگز در این نشریه ها حتی به صورت این خبر منعکس نشده است، طرح حکومت اسلامی امام در نجف اشرف است!
راستی، ملی گرا های کشور ما بنا بر ادعای خودشان اگراز نظر فکری و عقیدتی با حکومت اسلامی و ولایت فقیه مخالف نبوده است و امروز، روش مسئولان روحانی آنان را به دیگر سو کشانده است باید دید چرا در برابر طرح حکومت اسلامی امام در نجف اشرف کوچکترین واکنش مثبتی از خودنشان نداده اند؟ چرا در خبرنامه آقای بنی صدر که ادعا داشت به علت آنکه در آن مرتب نام خمینی آورده می شود، به خمینی نامه معروف شده، حتی خبر طرح حکومت اسلامی از طرف امام در سال 1348درج نشد؟ چرادر پیام مجاهد هیچ گونه بحث و یا مطلبی از حکومت اسلامی نیامد؟
درست است که پیام مجاهد در سال 1348 هنوز انتشار نیافته بود، لیکن باید توجه داشت که امام در طرح حکومت اسلامی، دست کمک بسوی همه آنان که در راه اسلام و برای اسلام گام برداشتند، دراز کرد و از آنان خواست که در راه تشکیل حکومت اسلامی “عاشورای دیگر بسازند”، این طرح رادنبال کنند و نگذارند موضوع حکومت اسلامی به دست فراموشی سپرده شود.
گردانندگان به اصطلاح پیام مجاهد اگر به راستی پیرو خط امام و معتقد به ولایت فقیه بودند و پابه پای مردم حکومت می کردند، آیا نباید دست کم برای یکبار طرح حکومت اسلامی را در آن نشریه مطرح می کردند و پیام امام درباره حکومت اسلامی را به خوانندگان خود می رساندند؟
آری “جبهه ملی”و فرزند خلف آن، “نهضت آزادی” و دیگر ملی گراها، نه تنها پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رویاروی ولایت فقیه ایستادند و با آن به مبارزه برخاستند، بلکه از روز طرح آن از طرف امام در نجف اشرف با توطئه سکوت، نشان دادند که راه و خط آنان از راه مردم جداست و با حکومتی که به نظارت فقها و مراجع اسلام تشکیل شود و کوتاه سخن با حکومت خدا بر مردم، سر ناسازگاری دارند. این تنها لیبرالها، عناصر “جبهه ملی”، “نهضت آزادی” و مارکسیستها نبودند که در آنروز با سکوت خود در برابر فراخوانی امام پاسخ “نه” دادند و به ندای امام پشت کردند، بلکه “اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان” در اروپا که سردمداران آن آلت دست”جبهه ملی” و ” نهضت آزادی” بودند نیز در برابر طرح حکومت اسلامی امام موضع منفی گرفتند، زیرکانه کوشیدند که از کنار آن بی تفاوت بگذرند! و در نشریات خود نه تنها کوچکترین اشاره ای به مطرح شدن این طرح از طرف امام نکردند، بلکه تلاش کردند که نام حکومت اسلامی را نیز به قلم و زبان نیاورند تا مبادا اذهان جوانان مسلمان به آن آشنا شوند! و آنان را به مطالعه آن وادارد! از این رو، پس از گذشت نزدیک به یکسال از طرح آن، فرازی از گفتار امام در طرح حکومت اسلامی را که جنبه حاشیه ای داشته و هیچ ارتباطی به حکومت اسلامی ندا
رد، در نشریه مکتب مبارزآورده اند و ماخذ آنرا “از درسهای آقای خمینی” ذکر کرده اند! و حتی به خود اجازه ندادند که نام ماخذ آن را که کتاب حکومت اسلامی یا ولایت فقیه است، به قلم بیاورند، چون از این اسم نیز وحشت داشتند! از اینرو، آوردند:
اسلام را به مردم معرفی کنید تا بچه های ما گمان نکنند که این آخوندها در گوشه نجف یا قم دارند احکام حیظ و نفاس می خوانند، به سیاست چکار دارند! دیانت از سیاست باید جدا باشد بی دین هااین را می گویند،آنها(استعمارگران) گفتند که باید دیانت از سیاست جدا باشد!
« از درسهای آقای خمینی »
در بهار1350، آقایان صادق طباطبائی، مسئول «اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان» در اروپا (گروه پارسی زبانان ) و صادق قطب زاده به نجف آمدند.
طی دیدار با آنان، این پرسش مطرح شد که چرا در برابر فراخوانی امام به غور و بررسی در باره حکومت اسلامی، هیچ گونه واکنشی از جانب شما بروز نکرد و در نشریه، ماهنامه و گاه نامه خود، کوچکترین اشاره ای به مطرح شدن این بحث از طرف امام نکردید و دست کم دعوت امام را در این زمینه به عموم نرساندید؟
آقای صادق طباطبائی پاسخ داد که اتحادیه نشستها و سمینارهایی برای بررسی و تحقیق در باره حکومت اسلامی تشکیل داده است، بچه ها دارند به طور مرتب و پیگیر روی این موضوع کار می کنند و به زودی نتیجه تحقیقات آنان در دسترس عموم قرار خواهد گرفت، ما نمی خواهیم پیش ازآنکه طرح حکومت اسلامی را کاملا” ارزیابی و حلاجی کنیم، در مورد آن مطلبی بنویسیم ! آقای صادق قطب زاده نیز ضمن چیدن مقدماتی، بطور تلویحی اظهار داشت که بعضی نظریات امام در بحث حکومت اسلامی از نظر جهان امروز در خور پذیرش نیست و نمی توان آنرا عرضه داشت و باید روی آن بیشتر تامل و بررسی کرد.
در پاسخ آنان یادآوری شد که ما نمی گوئیم و نمی خواهیم نظرات امام در طرح حکومت اسلامی را چشم و گوش بسته و بدون تحقیق و بررسی بپذیریم، امام نیز مدعی نیستند آنچه را که در باره حکومت اسلامی مطرح کرده اند، تمام است و هیچ گونه نیازی به بحث و تامل و بررسی ندارد، لیکن
باید دید چه سر مگویی اقتضاء کرده است که حتی خبر طرح حکومت اسلامی از طرف امام در نشریه های خبری شما منعکس نشود؟
اگر شما با حکومت اسلامی ازاساس مخالف نیستید، هر چند بعضی یا بسیاری از نظریات امام را در این زمینه قبول نداشته باشید، باید به دعوت امام برای مطرح کردن طرح حکومت اسلامی و بررسی و تحقیق در باره آن پاسخ مثبت می دادید و بطور رسمی از کلیه دانشجویان، دانش پژوهان و دانشمندان اسلامی دعوت به عمل می آوردید که به فرمان امام در باره طرح حکومت اسلامی پاسخ مثبت گویند و در اطراف آن بحث و اندیشه نمایند، نه آنکه بطور کلی آنرا سانسور کنید، پاسخ قانع کننده ای ندادند، لیکن از این برخورد من سخت ناراحت شدند و پس از بازگشت آنان به اروپا یکباره نامه ای برای امام آمد که در آن نامه از امام درخواست شده بود « احمد رفیعی را که یک نفر مارکسیست است از خود برانید »! اینجا بود که دریافتم چرا برادر بزرگوار و ژرف اندیش، حاج سید مصطفی خمینی نسبت به این عناصر تا آن پایه ذهنیت منفی داشت که خطر آنان را از کمونیست ها بیشتر می دانست و به برادران روحانی در نجف توصیه می کرد که از آنان دوری کنند و اجازه ندهند افرادی که خود را در فرنگ زیر پوشش اسلام پنهان کرده اند، آنان را آلت دست خود قرار دهند و استفاده ها بکنند!

عناصر لیبرال، ملی گرا و بازی خورده های آنان نه تنها طرح حکومت اسلامی از طرف امام را در اروپا سانسور کردند بلکه آنچه را که به وسیله روحانیان مجاهد نجف از کتاب، نشریه و ماهنامه به دست آنان در اروپا می رسید، کنترل می کردند و اگر در آن موضوعی بود که با اندیشه لیبرالیستی و فرنگی مآبانه نمی خواند، سانسور می کردند و از پخش آن در میان جوانان دانشجو در اروپا جلوگیری به عمل می آوردند.
امام در تاریخ 27 تیر ماه 1349 رهنمود نامه ای به عنوان پاسخ به پیام « اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان » در اروپا ( گروه فارسی زبان ) برای آن اتحادیه فرستاد.
در این نامه، امام با توجه به بی تفاوتی گردانندگان و سردمداران اتحادیه نسبت به طرح حکومت اسلامی یادآوری کرده است :


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

… طرز حکومت اسلام را که مع الاسف بسیار عمر کوتاهی داشت و در همان چند صباح راه و روش اسلام را در ولایت والی روشن کرد، به جوامع عموما” بر فرزندان اسلام خصوصا” گوشزد کنید….
متن آن نامه :
بسمه تعالی
«اتحادیه انجمن های دانشجویان » گروه فارسی زبان در اروپا
پس از اهدای سلام، پیام ششمین کنگره سالانه اتحادیه واصل شد، توجه نسل جوان به شناسائی و شناساندن چهره واقعی اسلام موجب تقدیر است. ما امروز قبل از هر چیز وظیفه داریم تبلیغات چندساله اجانب و عمال استعمار را خنثی کنیم.
کارشناسان استعمار با کمال تزویر و حیله با اسم اسلام دوستی و شرق شناسی، پرده های ضخیمی بر چهره نورانی اسلام کشیده و اسلام را با معماری ها و نقاشی ها و ابنیه عالیه و هنرهای زیبا معرفی نموده و حکومت های جائرانه ضد اسلامی اموی و عباسی و عثمانی را به اسم خلافت اسلامی به جامعه ها تحویل داده اند و چهره واقعی اسلام را در پشت این پرده ها پنهان نگاه داشته، به طوری که امروز مشکل است ما بتوانیم حکومت اسلام و تشکیلات اساسی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی آن را بر جوامع بشری حتی مسلمین بفهمانیم.باید کوشش کرد و پرده از تبلیغات مسموم چندساله اجانب برداشت.شما نسل جوان موظف هستید غرب زده ها را از خواب بیدار کنید و فجایع حکومت های ضد اسلامی آنها و عمال آنها را برملا نمائید و طرز حکومت اسلام را که مع الاسف بسیار عمر کوتاهی داشت و در همان چند صباح،‌راه و روش اسلام را در ولایت و والی روشن کرد، به جوامع عموما” و به فرزندان اسلام خصوصا” گوشزد کنید و صفوف خود را فشرده تر نمائید.از خداوند متعال توفیق همه را برای خدمت به اهداف اسلام خواستار است.
والسلام علیکم و رحمت الله
روح الله الموسوی الخمینی

فلسفه حکومت در اسلام
برپائی حکومت، ریشه در فطرت انسان ها دارد و از آنجا که قانون اسلام برپایه فطرت نهاده شده است، می بینیم که حکومت در اسلام به عنوان نهاد سیاسی خاستگاه خدائی و پایه قرآنی دارد.
خداوند اراد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *