و سایر آثار علمی معتبر که به سیره ایشان اشاره داشتهاند، تعیین، بررسی و تحلیل نماید. همچنین، این رساله دارای هدف جزییتری نیز میباشد و آن توجه خاص به پیشگیری از جرایمی که امروزه جرایم یقه سفیدها خوانده میشود در اندیشههای امام علی (ع) است.
در ضرورت انجام این پژوهش باید گفت: امروزه، ضرورت پیشگیری از جرم بر کسی پوشیده نیست. ضربالمثل معروف «پیشگیری، بهتر از درمان است.» که در میان عامه مردم رواج دارد را میتوان مستمسکی بر این ادعا دانست. با توجه به این رویکرد، پیشگیری از جرم میتواند ریشه یا علتی برای بسیاری از آسیبهای اجتماعی دیگر باشد. ضرورت پیشگیری از جرم، همواره مورد توجه نظام قضایی کشورها، حقوقدانان و جامعهشناسان نیز بوده است به گونهای که در آثار علمی متعدد به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است. علاوه بر این، در حال حاضر، «پیشگیری از جرم» یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیات علوم جنایی بوده و جایگاه مهمی در سیاست جنایی دارد. این مفهوم که از دهه هفتاد خورشیدی‏ به ادبیات علوم جنایی ایران راه یافت، ‏بویژه از بعد بنیانهای نظری، در محافل دانشگاهی و حتی مجامع سیاست‏گذاری و اجرایی موضوعی‏ شناخته شده به شمار می‏آید. از جنبه دانشگاهی، پیشگیری از جرم موضوع‏ درس کلاسها در دانشگاههای گوناگون است و از جنبه‏ اجرایی و در سطح سیاست‏گذاری هم محل تکلیف بسیاری از دستگاههای دولتی است.
در کنار ضرورتهای نظری، ضرورتهای عملی نیز پرداختن به موضوع را بهطور مستقل در قالب یک اثر پژوهشی، توجیه مینماید که یکی از آنها وضعیت کنونی دستگاه قضایی ایران است؛ توضیح آنکه، دستگاه قضایی ایران در حال حاضر با معضل افزایش ورود پرونده به مراجع قضایی مواجه است که بسیاری از مدیران دستگاه از آن با عنوان «امالمصائب»، یاد کردهاند. در پژوهشهای به عمل آمده در قوهقضاییه یکی از راهکارهای مقابله با این معضل، پیشگیری از جرم به شیوههایی چون به کار بستن اصل 8 قانون اساسی (در خصوص امر به معروف) در رابطه با نظارت همگانی و نیز تعامل سازنده دستگاههای بیرون قوه با قوه در این زمینه دانسته شده است. با توجه به این موضوع، انجام هر پژوهش که به موضوع پیشگیری از جرم بپردازد به جهت موثر بودن در کاهش حجم پرونده، برای دستگاه قضایی کشور، سودمند محسوب میشود.
در نهایت بهعنوان ضرورتی دیگر باید افزود دانستن سیاست جنایی پیشگیرانه از منظر امام علی از آن جهت ضروری است که نگاه به قوانین جزایی ایران نشان میدهد بسیاری از مقررات موجود در زمینه مجازاتها بهطور مستقیم برگرفته از سیره ایشان است؛ بهعنوان مثال، زنای زن شوهردار با پسر نابالغ که به موجب ماده 228 قانون مجازات اسلامی (1392) مستوجب یکصد ضربه تازیانه است ، برگرفته از یکی از قضاوتهای امام علی میباشد که بیشک در مقولههایی چون تفسیر قوانین با توجه به زمینهها و پیشینه تاریخی آن، قابل استفاده است.
ج- سوال و فرضیات
برای دستیابی به هدف پژوهش یا به عبارت دیگر، مشخص نمودن مسیر پژوهش، یک سوال اصلی و دو سوال فرعی میتواند مطرح شود و البته فرضیههایی برای هر یک از آنها ارایه نمود.
سوال اصلی: مهمترین راهکارهای پیشگیری از بزهکاری از نگاه امام علی (ع) کدامند؟
سوالات فرعی: 1- مهمترین تدابیر غیرکیفری در مقابله با بزهکاری از نگاه امام علی(ع) چیست؟
2- مهمترین راهکارهای کیفری در مبارزه با بزهکاری در سیره و روش امام علی (ع) چیست؟
فرضیه اصلی: فرضیهای که در خصوص سوال اصلی میتوان ارایه داد آن است که به نظر میرسد راهکارهای غیرکیفری، مانند مبارزه با ریشههای جرم و از بین بردن فرصتها و موقعیتهای جرم زا و بکارگیری یک سیاست کیفری منطقی و بازدارنده از مهمترین جلوههای پیشگیری از بزهکاری و انحراف از نگاه امام علی (ع) است.
فرضیههای فرعی: علاوه بر فرضیههای اصلی، فرضیههای فرعی به شرح زیر نیز قابل طرح هستند:
1- به نظر میرسد از بین بردن ریشههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بزهکاری بویژه توجه به کرامت انسانی، نظارت و کنترل بر موقعیتهای جرمزا بویژه در اماکن عمومی و محافظت از آماجهای بزهکاری، از جمله مهمترین تدابیر امام علی (ع) در مقابله با بزهکاری است.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2- به نظر میرسد برخورد کیفری بسیار شدید با مجرمان یقه سفید و سازمانیافته و تسامح و تساهل در برخورد با مجرمان عمومی و جرایم کوچک و استفاده از نهادهایی مانند قضازدایی، کیفرزدایی، بزهپوشی و امثال آن در جهت تعدیل واکنش کیفری نسبت به این گروه و بازجامعهپذیری مجرمان از مهمترین راهکارهای کیفری در مبارزه با بزهکاری از نگاه امام علی (ع) است.
د- پیشینه تحقیق
موضوع پیشگیری از جرم با توجه به اهمیت آن، در آثار علمی متعدد خارجی و داخلی مورد توجه قرار گرفته و در مورد آن کتابها و مقالههای مختلفی نوشته شده است به گونهای که شاید احصای این آثار در این رساله ناممکن باشد. با این حال با توجه به رویکرد فقهی این اثر، در ادامه به مهمترین آثاری که پیشگیری از جرم را در اندیشههای اسلامی مورد توجه قرار دارند اشاره میشود.
یکی از کتابهای برجسته در این زمینه، دانشنامه امام علی (ع) است که اندیشههای آن امام معصوم در آن انعکاس یافته است. جلد پنجم این اثر، حاوی نوشتاری با عنوان پیشگیری از جرم است که توسط محمدعلی حاجی ده آبادی (در سال 1380) تدوین شده است. کتاب دیگر در این زمینه «پیشگیری و ریشهیابی جرم در اسلام» است که توسط عباسعلی محمدی (در سال 1341) به رشته تحریر در آمده و در جای جای آن به سخنان امام علی (ع) استناد شده است.
در زمینه پیشگیری از جرم با رویکرد دینی، مقالات متعددی نیز نوشته شده است. مانند «آموزههای اسلامی؛ دریچهای به سوی پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم». این اثر که در سال 1390 چاپ شده است، نویسندگان آن به سیاست جنایی اسلام و پیشگیری کنشی توجه کردهاند. مقاله دیگر، «نقش باورهای دینی در پیشگیری از جرم است که در آن اعتقاد به سیره ائمه معصومین و عمل به آن از جمله عمل به نهجالبلاغه موجب تحقق پیشگیری از جرم دانسته شده است. «پیشگیری وضعی از نگاه آموزههای اسلام» عنوان مقاله دیگری است که در سال 1383 در فصلنامه فقه و حقوق چاپ شده است. در این اثر نویسنده (سید محمود میرخلیلی )، تلاش کرده است طی سه گفتار عوامل پیش‌گیرانه وضعی ناظر به بزه‌کار و بزه‌دیده و محیط را بررسی نماید.
یکی از پایاننامههای مهم در این زمینه، «پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاه به سیاست جنایی اسلام»، نام دارد که توسط آقای دکتر سید محمود میرخلیلی به رشته تحریر در آمده و در آن به اندیشههای امام علی (ع) در مورد پیشگیری وضعی توجه نشان داده شده است.
ﻫ- مشکلات و موانع
همانطورکه پیش از این، بیان شد در زمینه پیشگیری از جرم، تاکنون آثار علمی متعددی به رشته تحریر در آمده است؛ با این حال، پیشگیری از جرم با رویکردهای دینی بویژه از منظر ائمه معصومین، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی که این رساله در نظر دارد مشخصاً به پیشگیری از جرم از منظر امام علی(ع)، بویژه پیشگیری از جرایم یقه سفیدها بپردازد، کمبود منابع را میتوان یکی از مهمترین مشکلات و موانع این تحقیق دانست.
و- شیوه پژوهش
برای دستیابی به هدف تحقیق که در گرو پاسخ به سوالات تحقیق خواهد بود، با توجه به رویکرد نظری این رساله و نظری بودن قسمت اعظم ماهیت موضوع، در درجه نخست، از روش مطالعات کتابخانهای شامل بررسی و تجزیه و تحلیل مفاد کتاب نهجالبلاغه و سایر آثار مرتبط با آن که به موضوع توجه نشان دادهاند، استفاده خواهد شد.
ز- سازماندهی موضوع و تقسیمبندی مطالب
رساله کنونی در سه فصل تدوین خواهد شد. در فصل نخست با عنوان کلیات در قالب سه مبحث به بیان مفاهیم، انواع، تاریخچه، اصول و مبانی پیشگیری از جرم پرداخته خواهد شد. در مبحث نخست در یک گفتار، ابتدا معانی و تعاریف پیشگیری از جرم و در گفتار دیگر، فرآیند پیشگیری از جرم توضیح داده میشود. در مبحث دوم که انواع و تاریخچه پیشگیری از جرم بحث خواهد شد درگفتار نخست، انواع پیشگیری از جرم و درگفتار دوم به تاریخچه پیشگیری از جرم اشاره میشود و در نهایت در مبحث سوم از اصول و مبانی پیشگیری از جرم سخن گفته میشود بدین نحو که درگفتار نخست، اصول پیشگیری از جرم در فقه شیعه و درگفتار دوم، مبانی انواع پیشگیری تبیین میشود.
در فصل دوم با عنوان پیشگیری غیرکیفری، ابتدا در مبحث نخست در یک گفتار، ابعاد پیشگیری اجتماعی در نظامهای حقوقی معاصر و در گفتار دیگر، پیشگیری اجتماعی از منظر امام علی (ع) توضیح داده میشود.

در مبحث دوم در مورد پیشگیری وضعی از منظر ایشان سخن گفته خواهد شد بدین صورت که در گفتار نخست، ابعاد مختلف پیشگیری وضعی در نظامهای حقوقی معاصر تبیین میشود و پس از آن در گفتار دوم، پیشگیری وضعی از منظر امام علی (ع) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نگاه به سیره امام علی (ع)، بیانگر آن است که ایشان علاوه بر پیشگیریهای غیرکیفری به پیشگیریهای کیفری نیز توجه داشتهاند؛ به گونهای که با رجوع به نهجالبلاغه میتوان موارد فراوانی از اندیشههای پیشگیرانه آن امام را مشاهده نمود. بر این اساس، فصل سوم رساله به پیشگیری کیفری اختصاص مییابد و در دو مبحث تدوین میشود؛ در مبحث نخست با عنوان «سیاست کیفری امام علی (ع) در برخورد با بزهکاری عامه مردم» در قالب دو گفتار به تبیین پیشگیری کیفری در سیره امام در برخورد با جرایم عموم جامعه پرداخته خواهد شد؛ بدین نحو که در گفتار نخست، رویکردهای تنبیهی و در گفتار دوم، رویکردهای اصلاحی ایشان در برخورد با مجرمان، توضیح داده خواهد شد. در مبحث دوم نیز با توجه به اهمیت جرایم یقهسفیدی و توجه به مجرمان این نوع از جرایم در اندیشههای امام علی (ع) در مورد سیاست جنایی ایشان در خصوص این موضوع سخن گفته میشود. طرح بحث در این مبحث بدین صورت خواهد بود که در گفتار نخست، مفهوم، ویژگیها و مصادیق جرایم یقهسفید توضیح داده میشود و در گفتار دوم، ساز کارهای پیشگیرانه امام علی (ع) در زمینه جرایم یقهسفیدی تبیین خواهد شد.

فصل نخست
کلیات

در این فصل با عنوان کلیات در قالب سه مبحث به بیان مفاهیم، انواع، تاریخچه، اصول و مبانی پیشگیری از جرم پرداخته خواهد شد. در مبحث نخست در یک گفتار، ابتدا معانی و تعاریف پیشگیری از جرم و در گفتار دیگر، فرآیند پیشگیری از جرم توضیح داده میشود. در مبحث دوم که انواع و تاریخچه پیشگیری از جرم بحث خواهد شد درگفتار نخست، انواع پیشگیری از جرم و درگفتار دوم به تاریخچه پیشگیری از جرم اشاره میشود و در نهایت در مبحث سوم از اصول و مبانی پیشگیری از جرم سخن گفته میشود بدین نحو که درگفتار نخست، اصول پیشگیری از جرم در فقه شیعه و درگفتار دوم، مبانی انواع پیشگیری تبیین میشود.

مبحث نخست- مفاهیم
بیشک بررسی و تحلیل جامع از هر موضوعی در درجه نخست در گرو دانستن مفاهیم مرتبط با آن موضوع است. پیشگیری از وقوع جرم نیز به عنوان یکی از موضوعات حقوق کیفری، از این قاعده مستثنی نیست؛ از این رو، برای آشنایی با پیشگیری از جرم در اندیشه امام علی(ع)، دانستن معانی و تعاریف ارایه شده از پیشگیری، ضرورت دارد که در گفتار نخست این مبحث به آن پرداخته خواهد شد، و پس از آن در گفتار دوم، به فرایند این اقدام، توجه نشان داده میشود تا در پرتو آن، مفاهیم بیان شده، بیشتر نمود یافته و روشنتر گردند.

گفتار نخست- معانی و تعاریف پیشگیری از جرم
عبارت «پیشگیری از جرم»، علاوه بر معانی لغوی، در علوم جنایی نیز تعاریف و معانی اصطلاحی خاص خود را دارد که در این گفتار به آن میپردازیم.
الف- معنای لغوی و اصطلاحی پیشگیری
برای درک صحیح از پیشگیری از جرم در اندیشههای امام علی (ع) در درجه نخست، لازم است مفهوم لغوی و اصطلاحی این واژه، تبیین شود.
1- مفهوم لغوی جرم و پیشگیری
از آنجایی که دانستن مفهوم لغوی جرم و پیشگیر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *