دانلود پایان نامه

حالت دیگر بسیار بالاتر است. از طرفی روش انجماد شیشه ای به عنوان روشی بهینه در زمان و هزینه برای حفظ بافت بیضه و سلولهای اسپرماتوگونی مطرح شد (۳۷). در سال ۲۰۱۲ Baert و همکاران آزمایشی انجام دادند که در آن نرخ موفقیت پس از انجماد شیشه ای و انجماد آهسته در یک سطح نشان دادند، به گونه ای که پس از انجماد شیشه ای فراساختار سلولهای

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان ای،، ، کوئوردیناسیون،

Leave a Reply