دانلود پایان نامه

اسپرماتوگونی (۱۴, ۲۹)، بافت تخمدان (۳۰) و بافت بیضه (۳۱-۳۳) اثرات مثبتی در حفظ نمونه ی انجمادی دارد. در همهی این تحقیقات میزان سرم مصرفی ۵% تا ۲۰% گزارش شده است. با این حال پژوهشی که در سال ۲۰۱۳ انجام شد، نشان داد که، افزایش غلظت سرم در محیط انجمادی باعث افزایش بقای سلولی نمی شود. بنابراین می توان با کاهش میزان سرم در محیط

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره دانهای، ۱۰%)، کربن(، بایدکربن

Leave a Reply