دریایی و کشتی های جنگی پرداخته شده است.

بند دوم-ابزار و ادوات جنگی مورد استفاده درزمان مخاصمه در دریا
مبحث اول-انواع کشتی ها
2-1-کشتی های جنگی
به لحاظ تاریخی کشتی های جنگی به عنوان یکی از قدیمی ترین انواع کشتی هایی است که توسط دولت ها به خدمت گرفته شده است هر چند ارائه تعریف مناسب و دقیق ازکشتی به عنوان یکی از مشکلات حقوق بین المللی دریایی مطرح بوده است اما با وجود معیارها و ضوابط موجود در حقوق بین المللی عرفی و متعاقب آن پاره ای از معاهدات بین المللی و نهایتاً قراردادهای بین الملل دریایی تا حدودی می توان نسبت به حل این مشکل خوش بین بود کما اینکه متخصصین این رشته برای رهایی از این مشکل بر روی دو معیار تکیه می کنند: 1- قابلیت شناور بودن 2- قابلیت دریانوردی داشتن، اگر معیارها درست باشد کشتی های غرق شده یا کشتی هایی که به علت خرابی در دریای آزاد رها شده و به گل نشسته اند از این تعریف خارج می باشند، پروفسور ژیدل همه کشتی های رها شده را ولو اینکه قابلیت دریانوردی هم داشته باشند به عنوان کشتی در مفهوم حقوق بین الملل نمی شناسد.
با این دو شاخصه کلی لازم است تا با لحاظ نمودن خصوصیات فنی و نوع اداره و فرماندهی کشتی های جنگی و همچنین نیروهایی که در کشتی های جنگی انجام وظیفه می نمایند تعریف مناسبی را از کشتی جنگی ارائه نمود. بدون تردید تعریف کشتی های جنگی در حقوق بین الملل عرفی شکل یافته و در چندین معاهده بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. اولین معاهده در این زمینه مربوط به بخش هفتم از کنوانسیون لاهه در خصوص تبدیل کشتی های تجاری به کشتی های جنگی است همچنین در این زمینه پیشنهاداتی توسط کمیسیون حقوق بین الملل مطرح که منجر به تدوین بند (2) ماده 8 کنوانسیون 1958 ژنو در زمینه دریاهای آزاد گردید لازم به ذکر است که تعریف ارائه شده از کشتی های جنگی در بند (2) از ماده 8 کنوانسیون 1958 ژنو در زمینه دریاهای آزاد عیناً در ماده 29 کنوانسیون سوم حقوق دریاها نیز آورده شده است. با عنایت به معیارهایی که این تعریف بدست می دهد اصطلاح کشتی های جنگی را می توان بر کشتی هایی قابل اطلاق دانست که در وهله اول به نیروهای بحریه یک کشور تعلق داشته و از روی علائم و نشانه هایی که روی کشتی نصب می گردد از جمله پرچم کشور متبوعه کشتی، تابعیتش مشخص گردد. ثانیاً کشتی نظامی باید توسط فردی فرماندهی شود که از طرف دولت متبوعه برای فرماندهی و انجام وظایف محوله ماموریت یافته باشد. معیار سومی که در این تعریف مورد توجه قرار گرفته است این است که نام کشتی در فهرست خدمات مربوط به امور نظامی یا لیست معادل آن قید گردیده و در وهله آخر کشتی جنگی و پرسنل آن از خدمه هایی تشکیل می یابد که از مقررات و انضباط نظامی تبعیت نمایند. با عنایت به این معیارها کشتی های جنگی به طرق مختلفی مورد تعریف واقع شده اند برای مثال کشتی های جنگی را به آن بخش از نیروهای نظامی یک کشور اطلاق می نمایند که امور داخلیشان توسط خدمه هایی اداره می شود که خود تابع دیسیپلین و مقررات نظامی بوده و تحت فرماندهی افسری که توسط مقامات کشور متبوع خود تعیین گردیده انجام وظیفه می نمایند.
در مقایسه بین تعریف ارائه شده در کنوانسیون 1958 حقوق دریاها در زمینه دریاهای آزاد و تعریفی که در ماده 29 از کنوانسیون 1982 ارائه شد ه تنها تمایزی که مشهود است محدوده و قلمرو اجرای این تعریف است به این مفهوم که کنوانسیون ژنو تعریف ارائه شده را صرفاً در خصوص دریاهای آزاد ارائه نمود در صورتی که در حال حاضر این تعریف به تمامی مناطق دریایی که مقررات کنوانسیون حقوق دریاها بر آن حاکم است تسری یافته است.
بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده براحتی تمییز کشتی های جنگی از دیگر کشتی های تجاری، ماهیگیری و غیره قابل تشخیص است. به نظر می رسد چنین ویژگی هایی در تعریف کشتی جنگی براساس تراضی کشورها مورد پذیرش واقع شده امتیازات ویژه ای را برای کشتی های جنگی در دریاهای آزاد پدید می آورد که در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت. اما توجه به این نکته از اهمیت برخوردار است که از دیدگاه حقوق بین الملل در برخی از وضعیت کشتی های جنگی نسبت به دیگر کشتی ها از امتیازات و حقوقی کمتر برخوردار بوده و پاره ای از محدودیت ها در خصوص آن ها قابل اعمال است، این محدودیت در مورد عبور کشتی های جنگی از آبهای داخلی سرزمینی به چشم می خورد. بنابراین به عنوان معیارهای اساسی در تعریف انواع مختلف کشتی ها اولاً: باید به نوع وظایف آن ها و ثانیاً: به ویژگی هایی که هر کدام از آن برخوردار هستند توجه کافی بشود برای مثال طبیعی است که حقوقی که کشتی های تجاری دارا هستند با حقوق و امتیازات کشتی های جنگی متفاوت باشد. لذا با توجه به این ویژگی های کشتی ها است که مقررات کنوانسیون حقوق دریاها به دولت ساحلی این حق را می دهد که قوانین و مقررات خود را در مورد دریانوردی کشتی های جنگی خارجی که در حال گذر از آب های داخلی یا آب های سرزمینی شان هستند اجرا نمایند.
کشتی های جنگی، کشتی های متعلق به نیروی دریایی دولت و دارای علائم مشخصه خارجی هستند که تابعیت آن را معین می سازد و تحت فرماندهی افسردی است که توسط دولت ذی ربط منصوب شده و نام وی در لیست اداری یا مشابه آن وجود دارد و تحت هد ایت شخصی است که عضو کادر نیروهای نظامی منظم می باشد. نیازی نیست که کشتی های جنگی مسلح باشند .
با این حال در این بخش تعریف کنوانسیون 1982 مبنای قانونی بحث قرار گرفته است زیرا به نحو بهتری ضرورتهای عملی نیروهای نظامی دریایی را اجابت می
کنند چرا که نیازی ندارند میان کشتی های جنگی مورد استفاده توسط نیروهای نظامی دشمن و آن کشتی هایی که به دیگر واحدها تعلق دارند تمایز قائل شوند. براساس تعریف فعلی یک کشتی برای اینکه جنگی قلنداد شود نیازی نیست که مسلح شود. از این رو کشتی های تدارکاتی، کشتی های نفربر و کشتی های حامل ملزومات در صورت حائز بودن آن شرایط، کشتی جنگی قلمداد می شوند. کشتی های بازرگانی نیز که طبق کنوانسیون شماره 7 لاهه (1907) به کشتی جنگی مبدل شده اند در این قلمرو جای می گیرند.
2-2-کشتی های دولتی
«کشتی های دولتی» کشتی های تحت تملک یا مورد استفاده دولت است که فقط بر ای خدمات دولتی غیرتجاری بکار گرفته می شوند مثل کشتی های گمرکی، پلیس یا قایقهای تفریحی دولتی.
1. کشتی های دولتی. در حال حاضر هیچ تعریف عموماً پذیرفته شده ای از کشتی های حکومتی یا دولتی وجود ندارد. با وجود این عناصر احصاء شده در تعریف فوق هم مورد اعتراض قرار نگرفته است، در زمان صلح کشتی های تحت پوشش این تعریف یعنی کشتی های گمرکی، پلیس یا قایقهای تفریحی دولتی از مصونیت کامل در قبال صلاحیت هر دولت به جز دولت صاحب پرچم برخوردارند. این نکته در ماده 9 کنوانسیون 1958 ژنو راجع به دریای آزاد انعکاس یافته است. به هر حال چنان کشتی هایی باید برای سرویس های عمومی یا دولتی مورد استفاده قرار گرفته باشند. این امر بی نیاز از توضیح است که در زمان مخاصمات مسلحانه کشتی های دولتی متخاصم مصون، یا به ویژه در مقابل اقدمات دشمن مورد حمایت نیستند.
2. کشتی های دولتی مورد استفاده برای مقاصد تجاری. همان گونه که کنوانسیون بروکسل در مورد یکسان سازی قواعد ناظر بر تعیین مصونیت کشتی های دولتی (مورخ 10 آوریل 1929) مقرر داشته است، کشتی های مورد استفاده برای مقاصد تجاری به مثابه کشتی های بازرگانی تحت تملک خصوصی و محموله آن ها خواهند بود.
2-3-کشتی های تجاری
«کشتی های تجاری» متفاوت از کشتی های جنگی هستند و منحصراً برای اهداف تجاری مثل ماهیگیری یا حمل و نقل انتفاعی مسافر مورد استفاده قرار می گیرند اعم از آنکه این کشتی ها خصوصی یا تحت تملک یا کنترل دولت باشند یا کشتی های خصوصی مانند قایقهای تفریحی، فاقد ماهیت تجاری هستند. صرف این واقعیت که یک کشتی بازرگانی مسلح باشد وضعیت حقوقی آن را تغییر نمی دهد مگر آن که حائز شرایطی خاص باشند.
کشتی های تجاری. در حقوق بین الملل هیچ تعریف عموماً پذیرفته شده ای از «کشتی های تجاری» وجود ندارد. معذلک این واژه می تواند به صورت سلبی، یعنی در تقابل با دیگر کشتی ها تعریغ شود. برای آن که یک کشتی، به عنوان کشتی تجاری قلمداد شود باید انحصاراً با مقاصد تجاری یا ماهیگیری یا حمل و نقل مسافر جهت کسب منفعت مورد استفاده قرار گیرد. وصف «تجاری» به آن معناست که استفاده از چنین کشتی هایی به منظور کسب منفعت می باشد. از این رو کشتی های دولتی مورد استفاده برای مقاصد تجاری و کشتی های ماهیگیری و کشتی های مسافربری، کشتی تجاری قلمداد می گردند. با وجود این چارچوب لازم به تأکید است، کشتی هایی که منحصراً جهت ماهیگیری در ساحل مورد استفاده قرار می گیرند نیز قایقهای کوچک مورد استفاده در تجارت محلی و کشتی های مسافربری طبق حقوق جنگ دریایی مورد حمایت هستند.کشتی های تجاری که طبق کنوانسیون هفتم 1907 لاهه به کشتی جنگی مبدل شده اند واجد شرایط مندرج در تعریف کشتی های جنگی میباشند ودولتها باید در اسرع وقت چنین کشتی هایی را در لیست کشتی های جنگی خود درج کنند.
2-4-کشتی های پشتیبانی
«کشتی های پشتیبانی» ، کشتی های دارای خدمه غیرنظامی هستند که تحت تملک یا مدیریت دولت اند، مانند کشتی های دولتی و بدون آنکه به کشتی های جنگی مبدّل شوند به نیروهای نظامی خدمات پشتیبانی و حمایتی ارائه می دهند.


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قوانین داخلی اکثر کشورهای غربی این امر را مقرر کرده اند که ناوگان تجاری آن ها در زمان مخاصمات مسلحانه یا وضعیت اضطراری به یاری نیروهای مسلح دریایی آن ها می شتابند. گاهی مواقع این امر دشوار است که چنین کشتی های پشتیبانی را از کشتی های تجاری مبدّل شده به کشتی های جنگی متمایز سازیم. برای مثال در طول مخاصمات فالکلند – مالویناس بریتانیای کبیر طبق دستور العمل مصوب سال 1982 در مورد به خدمت گرفتن کشتی ها، شماری از کشتی های تجاری را به خدمت گرفت. صاحبان و خدمه آن کشتی ها تابع قوانین نیروهای مسلح و فرامین صادره از جانب نیروی دریایی انگلستان بودند. از این رو جای تردید وجود داشت که آیا آن کشتی ها به کشتی های نظامی مبدّل شده اند یا همچنان کشتی های غیرنظامی قلمداد می گردند. با وجود این در هر حال حتی اگر کشتی های خدمات رسانی به علت عملکرد و مأموریت شان کشتی جنگی تلقی نشوند ولی حاوی شرایط مندرج در تعریف اهداف نظامی باشند می توانند بدون اخطار قبلی مورد حمله قرار گیرند.
مبحث دوم-سایر ادوات جنگی
2-2-1- اژدرها
اژدرهایی که اثر خود را از دست داده اند باید بی خطر شوند ( ماده 1 کنوانسیون مربوط به حقوق وظایف قدرتهای بی طرف در جنگ دریایی ) . در هنگام استفاده از اژدرها اقدام باید مطابق با اصول جنگ دریایی و برای تضمین این باشد که تنها اهداف نظامی و نه سایر کشتی ها و اهداف ، خسارت ببینند . این ماده از بند 3 ماده 1 کنوانسیون هشتم لاهه نشأت گرفته و امروزه عموماً به عنوان بخشی از حقوق بین الملل عرفی پذیرفته شده است . به طور کلی اژدرهایی که هم اکنون از سوی نیروهای مسلح دریایی استفاده می شوند ، شرایط مندرج در جمله اول را دارند . مقررات جمله دوم با توجه به دقت اژدرهای جدید هیچ مسأله جدی را به وجود نمی آورد . در این ارتباط هیچ تفاوتی نمی کند که اژدرها علیه کشتی های روی دریا یا زیر آن بکار گرفته شود . اما اژدرهای هدایت شده ، در مرحله اول هدف خود را مستقل از مرحله نهایی حرکت شان جستجو می کنند . لذا می توانند اهدافی غیر از آنچه را که در وهله اول در نظر داشتند ، منفجر کنند . هدف و مقصود جمله دوم یادآوری این موضوع به فرماندهی دریایی است که وظیفه خود را برای تضمین اینکه تنها اهداف نظامی را مورد حمله قرار دهد ، اعمال نماید .

2-2-2- موشکها
در استفاده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *