آوری، ثبت و کمی‌نماید (طالعی ، 1389). برای اجرای هر نوع مطالعه‌ای داده‌هایی جمع آوری شده و با استفاده از فرضیه‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرند. برای جمع آوری داده‌ها ، ابزارها و روش‌های متعددی وجود دارد .
پرسشنامه، مجموعه ای از پرسش‌های هدف دار است که با بهره‌گیری از مقیاس‌های گوناگون ، نظر و دیدگاه فرد یا پاسخ‌گو را مورد سنجش قرار می‌دهد (قره داغی ، 1389). در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات از پرسش نامه استاندارد کمال زهیرو همکاران استفاده شده است.
ابزار اصلی جمع آوری داده‌ها در این تحقیق پرسشنامه بوده است و پاسخ دهندگان بر اساس یک مقیاس پنج درجه ای از نوع لیکرت به سوالات پاسخ گفته که امتیاز این پنج طیف بصورت جدول 3-2 می‌باشد .
جدول Error! No text of specified style in document.5 مقیاس لیکرت
کاملا مخالفم
مخالفم
بی تفاوت
موافقم
کاملا موافقم
1
2
3
4
5

این پرسشنامه دارای 38 سوال می‌باشد. جدول 3-3 تعداد و شماره سوالات پرسشنامه را نشان می‌دهد:
جدول Error! No text of specified style in document.6 تعداد و شماره سوالات پرسشنامه
متغیرها
سوالات پرسشنامه
تعداد سؤال
ارتباطات
1-6
6
کیفیت خدمات
7-16
10
اعتماد
17-24
8
وفاداری
25-38
14
3-6-روایی164 (اعتبار ابزار تحقیق)
مقصود از روایی آن است که وسیله ی اندازه گیری به واقع بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد نه خصیصه ای دیگر را ( هومن 1380 ). مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگیری نمیتوان به دقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت(سرمد و همکاران، 1385).
در این تحقیق، محقق بدلیل استفاده از پرسشنامه استاندارد کمال زهیر و همکاران نیازمند روایی سنجی پرسشنامه نمی‌باشد.
3-7-پایایی165 (اعتماد به ابزار اندازه گیری)
قابلیت اعتماد (پایایی) یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تاچه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد(سرمد و همکاران، 1385). پایایی می‌آزماید که تا چه حد به طور قاطع ابزار سنجش، در هر زمان مفهومی را که باید مورد سنجش قرار گیرد را می سنجد. به عبارت دیگر، پایایی ثبات و سازگاری در سنجش را مطرح می کند(دانایی‌فرد و دیگران،1383).
یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره‌های مشاهده و نمره‌های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند به این معنا که، چنانچه نمره‌های مشاهده شده و واقعی هر یک از آزمودنی‌ها در آزمودنی موجود باشند مجذور همبستگی بین این نمره‌ها ضریب پایایی آزمون نامیده می‌شود (خاکی، 1384). در تعریفی دیگر پایایی به اندازه آماری اطلاق می گردد که از طریق آن مشخص می‌شود ابزار پژوهش تا چه حد قابل بازآفرینی هستند (عباس زادگان، فتوت، 1384). برای محاسبه ضریب پایایی شیوه‌های مختلفی به کار برده می‌شود که سنجش ضریب پایایی کرونباخ یکی از آن روشها به شمار می رود. کرونباخ مبدأ این روش سنجش پایایی است. این روش به ثبات درونی اشاره دارد و اجزاء یا سوال‌های آزمون برای تعیین ضریب پایایی آزمون به کار بسته می‌شوند. این مقدار آماری معرف تجانس ابزار اندازه گیری است. یعنی آنکه سوال‌های مختلف تا چه حد از نظر اندازه گیری جنبه‌های یک متغیر با کیفیت واحد، یکدیگر را کامل می کنند(عباس زادگان و فتوت، 1384).
اما همانطور که ذکر شد؛ مشهورترین ابزار برای آزمون قابلیت اعتماد پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ است. از این ابزار برای محاسبه هماهنگی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه استفاده می‌شود(سرمد و بازرگان، 1377). آلفای کرونباخ یک ضریب اعتبار است که میزان همبستگی مثبت یک مجموعه را با هم منعکس ‌می‌کند. آلفای کرونباخ بر حسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسش‌هایی که یک مفهوم را می‌سنجد محاسبه می‌شود. هر قدر آلفای کرونباخ به عدد 1 نزدیکتر باشد اعتبار سازگاری درونی گویه‌ها بیشتر است.در این روش اگر ضریب آلفا کمتر از 60/0 باشد معمولا اعتبار آن ضعیف تلقی می‌شود، دامنه 70/0 قابل قبول وبیش از 80/0 خوب تلقی می‌شود ( سکاران، 1381). برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از فرمول زیر استفاده می‌شود:

که در آن :
: Rα ضریب آلفای کرونباخ
: j تعداد سئوالات پرسشنامه
: Sj2واریانس پاسخ‌های داده شده به سئوال jام
S2: واریانس کل پرسشنامه است.
جدول Error! No text of specified style in document.7 پایایی پرسشنامه تحقیق (ضریب آلفای کرانباخ)
متغیرهای تحقیق
تعداد سوال
آلفای محاسبه شده
نتیجه
ارتباطات
6
973/0
قابل قبول
کیفیت خدمات
10
885/0
قابل قبول
اعتماد
8
922/0
قابل قبول
وفاداری
14
881/0
قابل قبول
کلی
30
963/0
قابل قبول

همانطور که در جدول3-4 مشاهده می‌شود، در این پژوهش از روش پیش آزمون جهت سنجش پایایی استفاده گردید، بدین صورت که در روش پیش آزمون نیز تعداد 30 پرسشنامه در بین مشتریان توزیع و آلفای کرونباخ آن اندازه‌گیری شد بطوریکه آلفای کرونباخ بدست آمده از کلیه متغیرها در پیش آزمون بالای 8/0 برآورد شده و با استفاده از نرم افزار spss ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید.

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
داده‌های به دست آمده ، پس از جمع آوری از نمونه‌های مورد پژوهش از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری21 SPSS و pls مورد تجزیه و ت
ح
لیل قرار می‌گیرد. در این راستا جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش زیر اقدام گردید:
– جداول توزیع فروانی و نمودار توزیع درصد فراوانی وسایر شاخص‌های آمار توصیفی برای بررسی وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
– ضریب آلفای کرانباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق
– جهت بررسی نرمال بودن متغیر‌ها ار آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
– استفاده از معادلات ساختاری برای سنجش فرضیه‌های تحقیق

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل آماری تحقیق

4-1-مقدمه
داده‌های جمع آوری شده اعداد و ارقامی بدون معنی می‌باشند که از آمار برای معنی دار کردن آنها به منظور تحقق اهداف پژوهش ها و تحقیقات کمک گرفته می شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان بخشی از فرآیند روش تحقیق علمی یکی از پایه های اصلی هر مطالعه و پژوهش به شمار می‌رود که به وسیله آن کلیه فعالیت‌های تحقیقی تا رسیدن به یک نتیجه، کنترل و هدایت می‌شوند. به عبارتی در این بخش، پژوهشگر برای پاسخگویی به مساله تدوین شده و با تصمیمگیری در مورد رد یا تایید فرضیه یا فرضیاتی که برای تحقیق در نظر گرفته است، از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده می‌کند. لذا ذکر این نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش‌های پژوهش کافی نیست و تعبیر و تفسیراین داده‌ها نیز لازم است. ابتدا باید داده‌ها را تجزیه و تحلیل نمود و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تعبیر و تفسیر قرار داد.
اطلاعات مورد نیاز تحقیق حاضر از پرسشنامهای که اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته بود، جمع آوری شد. این اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای SPSS‌ و pls با اعمال آزمونهای آماری متناسب با فرضیات تحقیق، تجزیه و تحلیل گردید و در این فصل، نتایج گردآوری شده و تجزیه و تحلیل های صورت گرفته داده‌ها بر مبنای استنباط آماری و به کمک فنون آماری به منظور تایید یا رد فرضیه تحقیق، ارائه می‌شود.
در بخش اول به منظور توصیف ویژگی‌های نمونه، ابتدا داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی، خلاصه و طبقه‌بندی میشود و سپس با استفاده از شاخصهای آمار استنباطی به بررسی تایید یا رد فرضیات میپردازیم.
4-2-آمارتوصیفی متغیرها
در این بخش از آمارهای توصیفی (شاخص‌های مرکزی، پراکندگی و شکل توزیع) هر یک از متغیرها ارائه شده است:

4-2-1-فراوانی جنسیت پاسخگویان

جدول Error! No text of specified style in document.8 توزیع فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
290
76
زن
94
24
جمع کل
384
100

همان طور که در جدول 4-1 مشاهده میشود، از مجموع 384 نفر پاسخگوی پرسشنامه این مطالعه، 76 درصد را مردان و 24 درصد را زنان تشکیل میدهند. نمودار فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان در ذیل ارائه گردیده است.

نمودار Error! No text of specified style in document.17 نمودار توزیع درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

4-2-2-فراوانی سن پاسخگویان
جدول Error! No text of specified style in document.9 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان
سن
فراوانی
درصد
کمتر از 25 سال
41
11
25 تا 35 سال
151
39
35 تا 45 سال
116
30
45 تا 55 سال
48
13
بیشتر از 55 سال
28
7
جمع کل
384
100
همان طور که در جدول 4-2 مشاهده می‌شود، از مجموع 384 نفر پاسخگوی پرسشنامه این مطالعه، 11 درصد را افراد کمتر از 25 سال، 39 درصد بین 25 تا 35 سال، 30 درصد افراد 35 تا 45 سال، 13 درصد افراد بین 45 تا 55 سال و 7 درصد را افراد بالاتر از 55 سال سن تشکیل می‌دهند. نمودارفراوانی مربوط به وضعیت سن پاسخ دهندگان در ذیل ارائه گردیده است.

نمودار Error! No text of specified style in document.18 نمودار توزیع درصد فراوانی وضعیت سن پاسخ دهندگان

4-2-3-فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان
جدول Error! No text of specified style in document.10 توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان
تحصیلات
فراوانی
درصد
زیر دیپلم
6
2
دیپلم
109
28
فوق دیپلم
29
8
لیسانس
177
46
فوق لیسانس و بالاتر
63
16
جمع کل
384
100
همان طور که در جدول 4-3 مشاهده می‌شود، از مجموع 384 نفر پاسخگوی پرسشنامه این مطالعه، 2 درصد را افراد دارای مدرک کمتر از دیپلم، 28 درصد را افراد دیپلمه، 8 درصد را افراد دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم، 46 درصد را افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس و 16 درصد را افراد دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر تشکیل می‌دهند. نمودار فراوانی مربوط به وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان در ذیل ارائه گردیده است.

نمودار Error! No text of specified style in document.19 نمودار توزیع درصد فراوانی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان

4-2-4-فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان

جدول Error! No text of specified style in document.11 توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان
وضعیت تاهل
فراوانی
درصد
متاهل
222
58
مجرد
162
42
جمع کل
384
100

همان طور که در جدول 4-4 مشاهده میشود، از مجموع 384 نفر پاسخگوی پرسشنامه این مطالعه، 58 درصد متاهل و 42 درصد مجرد می‌باشند. نمودار فراوانی مربوط به نام تجاری تلفن همراه پاسخ دهندگان درذیل ارائه گردیده است.

نمودار Error! No text of specified style in document.20 نمودار توزیع درصد فراوانی وضعیت تاهل پاسخ دهندگان

4-2-5-فراوانی سابقه ارتباط پاسخگویان با بیمه ایران
جدول Error! No text of specified style in document.12 توزیع فراو
انی سابقه ارتباط پاسخ دهندگان با بیمه ایران
سابقه ارتباط (سال)
فراوانی
درصد
کمتر از 5 سال
152
39
5 تا 10 سال
132
34
10 تا 15 سال
42
11
15 تا 20 سال
29
8
بیش از 20 سال
29
8
جمع کل
384
100
همان طور که در جدول 4-5 مشاهده میشود، از مجموع 384 نفر پاسخگوی پرسشنامه این مطالعه، 39 درصد کمتر از 5 سال، 34 درصد بین 5 تا 10 سال، 11 درصد بین 10 تا 15 سال، 8 درصد 15 تا 20 سال و 8 درصد نیز بیش از 20 سال سابقه ارتباط با بیمه ایران را دارند. نمودار فراوانی مربوط به سابقه ارتباط پاسخ دهندگان با بیمه ایران در ذیل ارائه گردیده است.

نمودار Error! No text of specified style in document.21 نمودار توزیع درصد فراوانی سابقه ارتباط پاسخ دهندگان با بیمه ایران

4-2-6-خلاصه وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
در این بخش خلاصهای از وضعیت آمار توصیفی متغیرهای تحقیق ارائه میگردد:
جدول Error! No text of

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *