specified style in document.13 تجزیه و تحلیل توصیفی متغیرها
شاخصهای
آماری
ارتباطات
نام تجاری
کیفیت
خدمات
اعتماد
به نام تجاری
وفاداری
به نام تجاری
میانگین
70/3
64/3
69/3
8/3
میانه
4
4
4
4
دامنه
3
3
3
5/3
مد
4
4
4
4
واریانس
50/0
38/0
38/0
39/0
انحراف معیار
71/0
62/0
62/0
62/0
مقدار چولگی
(Skewness)
7/0-
46/0-
05/1-
58/0-
خطای استاندارد
چولگی
12/0
12/0
12/0
12/0
مقدار کشیدگی (Kurtosis)
54/0
93/0-
27/1
05/2
خطای استاندارد
کشیدگی
25/0
25/0
25/0
25/0

همانگونه که در جدول 4-6 مشاهده می‌شود، متغیر وفاداری نام تجاری با میانگین 8/3 دارای بالاترین میانگین در میان متغیرهای تحقیق می‌باشد و پس از آن ارتباطات نام تجاری با میانگین 70/3 قرار دارد.
4-2-7-بررسی وضعیت توزیع متغیرهای تحقیق
در این قسمت با استفاد از مقادیر چولگی، کشیدگی و نمودار هیستوگرام، وضعیت توزیع متغیرهای تحقیق از حیث میزان تطابق با توزیع نرمال بررسی می شود.
متغیر ارتباطات نام تجاری
ضریب چولگی و کشیدگی متغیر ارتباطات نام تجاری به ترتیب 70/0- و 54/0 میباشد که بیانگر چولگی چپ و کشیدگی بیشتر متغیر نسبت به نرمال میباشد. به طور کل اگر مقادیر خطای استاندارد چولگی و کشیدگی در بازه (2 و 2-) باشند، دادهها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در مورد متغیر مزبور صادق است.
جدول Error! No text of specified style in document.14 توصیف متغیر ارتباطات

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
مقدار چولگی
مقدار کشیدگی
ارتباطات
384
2
5
70/3
71/0
5/0
70/0-
54/0

نمودار Error! No text of specified style in document.22 نمودار هستوگرام میزان تطابق متغیر ارتباطات نام تجاری با توزیع نرمال
با توجه به جدول4-7 برای متغیر ارتباطات حداقل مقدار 2 و حداکثر مقدار 5 می‌باشد میانگین 70/3 و انحراف معیار استاندارد 71/0 و واریانس 5/0 است.
متغیر کیفیت خدمات
ضریب چولگی و کشیدگی متغیر کیفیت خدمات به ترتیب 46/0- و 93/0- میباشد که بیانگر چولگی چپ و کشیدگی کمتر متغیر نسبت به نرمال میباشد. به طور کل اگر مقادیر خطای استاندارد چولگی و کشیدگی در بازه (2 و 2-) باشند، دادهها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در مورد متغیر مزبور صادق است.
جدول Error! No text of specified style in document.15 توصیف متغیر کیفیت خدمات

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
مقدار چولگی
مقدار کشیدگی
کیفیت خدمات
384
2
5
64/3
62/0
38/0
46/0-
93/0-

نمودار Error! No text of specified style in document.23 نمودار هیستوگرام میزان تطابق متغیر کیفیت خدمات با توزیع نرمال
با توجه به جدول4-8 برای متغیر کیفیت خدمات حداقل مقدار 2 و حداکثر مقدار 5 می‌باشد میانگین 64/3 و انحراف معیار استاندارد 62/0 و واریانس 38/0 است.
متغیر اعتماد به نام تجاری
ضریب چولگی و کشیدگی متغیر اعتماد به نام تجاری به ترتیب 05/1- و 27/1 میباشد که بیانگر چولگی چپ و کشیدگی بیشتر متغیر نسبت به نرمال میباشد. به طور کل اگر مقادیر خطای استاندارد چولگی و کشیدگی در بازه (2 و 2-) باشند، دادهها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در مورد متغیر مزبور صادق است.
جدول Error! No text of specified style in document.16 توصیف متغیر اعتماد به نام تجاری

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
مقدار چولگی
مقدار کشیدگی
اعتماد به نام تجاری
384
2
5
69/3
62/0
38/0
05/1-
27/1

نمودار Error! No text of specified style in document.24 نمودار هیستوگرام میزان تطابق متغیر اعتماد به نام تجاری با توزیع نرمال
با توجه به جدول4-9 برای متغیر کیفیت خدمات حداقل مقدار 2 و حداکثر مقدار 5 می‌باشد میانگین 69/3 و انحراف معیار استاندارد 62/0 و واریانس 38/0 است.
متغیر وفاداری به نام تجاری
ضریب چولگی و کشیدگی متغیر وفاداری به نام تجاری به ترتیب 58/0- و 05/2 میباشد که بیانگر چولگی چپ و کشیدگی بیشتر متغیر نسبت به نرمال میباشد. به طور کل اگر مقادیر خطای استاندارد چولگی و کشیدگی در بازه (2 و 2-) باشند، دادهها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در مورد متغیر مزبور صادق نیست.

جدول Error! No text of specified style in document.17 توصیف متغیر وفاداری به نام تجاری

تعداد
حداقل
حداکثر
میانگین
انحراف معیار
واریانس
مقدار چولگی
مقدار کشیدگی
وفاداری به نام تجاری
384
5/1
5
8/3
62/0
38/0
58/0-
05/2

نمودار Error! No text of specified style in document.25 نمودار هیستوگرام میزان تطابق متغیر وفاداری به نام تجاری با توزیع نرمال
با توجه به جدول4-10 برای متغیر کیفیت خدمات حداقل مقدار 5/1 و حداکثر مقدار 5 می‌باشد میانگین 8/3 و انحراف معیار استاندارد 62/0 و واریانس 38/0 است.
1.
2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4-3-آمار استنباطی
مدل‌سازی معادلات ساختاری به روش PLS شامل دو مرحله آزمون مدل اندازهگیری و آزمون مدل ساختاری میباشد. آزمون مدل اندازهگیری شامل بررسی پایایی (همسانی درونی) و روایی تشخیصی می‌باشد.

4-3-1-آزمون مدل اندازه گیری
بررسی پایایی ( همسانی درونی مدل) به روش PLS
برای بررسی پایایی و همسانی درونی مدل به روش PLS ملاک های مختلفی وجود دارد:
1. پایایی هر یک از گویه‌ها و متغیرهای مشاهده شده
2. اعتبار مرکب هر یک از سازه‌ها
3. میانگین واریانس استخراج شده (AVE)
1. برر
س
ی پایایی هر یک از گویه‌ها و متغیرهای مشاهده شده
اگر بارهای عاملی هر گویه بر سازه مربوط به خود معنی‌دار باشد، می‌توان استدلال نمود که گویه‌ها از اعتبار کافی برخوردار می‌باشند. در جدول زیر بار عاملی و آماره t مربوط به معنی‌داری بارهای عاملی گزارش شده اند. مقادیر آماره t بیشتر از 66/2 در سطح 01/0 و بیشتر از 96/1 در سطح 05/0 معنی‌دار می‌باشند:

جدول Error! No text of specified style in document.18 بارعاملی و آماره t متغیر ارتباطات نام تجاری
سازه

گویه ها
ارتباطات نام تجاری (Community)

بار عاملی
آماره t
معنی‌داری
ارتباطات نام تجاری 1
86/0
18/19
تایید
ارتباطات نام تجاری 2
84/0
24/22
تایید
ارتباطات نام تجاری 3
78/0
10/8
تایید
ارتباطات نام تجاری 4
81/0
41/9
تایید
ارتباطات نام تجاری 5
82/0
15/14
تایید
ارتباطات نام تجاری 6
76/0
62/8
تایید

همان طور که در جدول 4-11 مشاهده می‌شود، بار عاملی تمامی گویه های متغیر ارتباطات نام تجاری معنی دار است.

جدول Error! No text of specified style in document.19 بارعاملی و آماره t متغیر کیفیت خدمات
سازه

گویه ها
کیفیت خدمات (Quality)

بار عاملی
آماره t
معنی‌داری
کیفیت خدمات 1
68/0
62/5
تایید
کیفیت خدمات 2
84/0
60/32
تایید
کیفیت خدمات 3
63/0
68/6
تایید
کیفیت خدمات 4
64/0
52/8
تایید
کیفیت خدمات 5
68/0
38/8
تایید
کیفیت خدمات 6
70/0
01/9
تایید
کیفیت خدمات 7
58/0
87/7
تایید
کیفیت خدمات 8
64/0
97/8
تایید
کیفیت خدمات 9
49/0
56/5
رد
کیفیت خدمات 10
62/0
77/7
تایید

همان طور که در جدول4-12 مشاهده می‌شود، بار عاملی تمامی گویه های متغیر کیفیت خدمات معنی دار است. اما از آنجائی که گویه شماره 9 این متغیر دارای بار عاملی کمتر از 5/0 است، لذا این سوال از تحلیل های بعدی حذف می شود.
جدول Error! No text of specified style in document.20 بارعاملی و آماره t متغیر اعتماد نام تجاری
سازه

گویه ها
اعتماد نام تجاری (Trust)

بار عاملی
آماره t
معنی‌داری
اعتماد نام تجاری 1
7/0
69/11
تائید
اعتماد نام تجاری 2
68/0
14/8
تایید
اعتماد نام تجاری 3
79/0
73/15
تایید
اعتماد نام تجاری 4
63/0
79/5
تایید
اعتماد نام تجاری 5
70/0
87/8
تایید
اعتماد نام تجاری 6
73/0
58/12
تایید
اعتماد نام تجاری 7
72/0
86/13
تایید
اعتماد نام تجاری 8
73/0
01/9
تایید

همان طور که در جدول 4-13مشاهده می‌شود، بار عاملی تمامی گویه های متغیر اعتماد نام تجاری معنی دار است.

جدول Error! No text of specified style in document.21 بارعاملی و آماره t متغیر وفاداری نام تجاری
سازه

گویه ها
وفاداری نام تجاری (Loyalty)

بار عاملی
آماره t
معنی‌داری
وفاداری نام تجاری 1
81/0
88/18
تایید
وفاداری نام تجاری 2
63/0
38/6
تایید
وفاداری نام تجاری 3
78/0
82/16
تایید
وفاداری نام تجاری 3
68/0
04/6
تایید
وفاداری نام تجاری 3
72/0
37/9
تایید
وفاداری نام تجاری 4
47/0
46/4
رد
وفاداری نام تجاری 5
43/0
16/3
رد
وفاداری نام تجاری 6
54/0
78/5
تایید
وفاداری نام تجاری 7
71/0
18/8
تایید
وفاداری نام تجاری 8
71/0
37/11
تایید
وفاداری نام تجاری 9
69/0
12/7
تایید
وفاداری نام تجاری 10
64/0
02/5
تایید
وفاداری نام تجاری 11
63/0
74/4
تایید
وفاداری نام تجاری 12
70/0
85/8
تایید

همان طور که در جدول4-14 مشاهده می‌شود، بار عاملی تمامی گویه های متغیر وفاداری نام تجاری معنی دار است. اما از آنجائی که گویه های شماره 4 و 5 این متغیر دارای بار عاملی کمتر از 5/0 است، لذا این دو سوال از تحلیل های بعدی حذف می شوند.
2. بررسی اعتبار مرکب هر یک از سازه‌ها
دومین ملاک پایایی، بررسی اعتبار مرکب هر یک از سازه‌ها می باشد. اعتبار مرکب که به پایایی ترکیبی166 نیز مشهور است، نسبت به آلفای کرونباخ معیار مدرن‌تری جهت تعیین پایایی محسوب می شود. این اعتبار از طریق ضریب دیلون – گلداشتاین به دست می‌آید و مقادیر بیشتر از 7/0 برای این ملاک قابل قبول می‌باشد.

3. میانگین واریانس استخراج شده (AVE)
معیار AVE نشان دهنده میانگین واریانس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه با شاخص‌های خود است. در واقع این معیار میزان همبستگی یک سازه با شاخص‌های خود را نشان می‌دهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد، برازش مدل نیز بهتر است. مقادیر بیشتر از 5/0 برای این ملاک نشان دهنده پایایی مناسب سازه می‌باشد.
در جدول 4-15 دو معیار CR و AVE برای سازههای تحقیق ارائه می‌شود:
جدول Error! No text of specified style in document.22 مقادیر پایایی سازه های تحقیق
معیار
سازه
اعتبار مرکب
ضریب دیلون- گلداشتاین
AVE
ارتباطات نام تجاری
92/0
67/0
کیفیت خدمات
47/0
50/0
اعتماد نام تجاری
51/0
46/0
وفاداری نام تجاری
48/0
67/0

بررسی روایی
به منظور بررسی روایی مدل تحقیق، از معیار معرفی شده توسط ” فورنل و لارکر” استفاده می‌شود. این معیار میزان رابطه یک سازه با شاخص‌های آن در مقایسه رابطه آن سازه با سایر سازه‌های تحقیق را نشان میدهد. به طوری که روایی واگرای قابل قبول یک مدل حاکی از آن است که یک سازه در مدل، تعامل بیشتری با شاخص‌های خود دارد تا با سازه‌های دیگر. معیار فورنل و لارک
ر بدین صورت به دست می‌آید که جذر AVE یک سازه باید بیشتر از همبستگی آن سازه با سازه‌های دیگر باشد. این معیار در جدول 4-16 ارائه می‌گردد:
جدول Error! No text of specified style in document.23 بررسی روایی سازه‌های تحقیق
سازه
ارتباطات نام تجاری
وفاداری نام تجاری
کیفیت خدمات
اعتماد نام تجاری
ارتباطات نام تجاری
81/0

وفاداری نام تجاری
75/0
69/0

کیفیت خدمات
68/0
68/0
68/0

اعتماد نام تجاری
59/0
59/0
66/0
76/0
در این ماتریس، همبستگی متغیرهای مکنون گزارش شده‌اند. اعداد روی قطر اصلی ماتریس، جذر AVE‌ می‌باشند. براساس این معیار، چنانچه این اعداد از اعداد زیرین خود بیشتر باشند، سازه از روایی مناسبی برخوردار است. در جدول 4-16 تمامی سازه‌ها دارای روایی مناسبی می‌باشند.

4-3-2- آزمون مدل ساختاری
پس از حصول اطمینان از مناسب بودن مدل اندازه‌گیری، به بررسی و آزمون مدل ساختاری می‌پردازیم. آزمون الگوی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *