دانلود پایان نامه

اصلی این اختلال است. در صورتی که نوسانات خفیف باشد و کمتر بر عملکرد آدمی تأثیر بگذارد، به آن اختلال خلقی ادواری یا ادواری خویی گفته می شود.
۶- اختلال دلبستگی واکنشی: وابستگی های بیمار گونه ی دوران کودکی که از آن به عنوان افسردگی های دوران کودکی یاد می شود،تحت این گروه طبقه بندی می شود.
۷- اختلال خلقی یا افسردگی فصلی : نوع یا

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد درباره کاسپاز، دارند.اهداف، کاسپازها، (Dnaseیعنی

Leave a Reply