دانلود پایان نامه

جامعه نیز وارد میکند. برای تعریف این اختلال بهتر است نشانههای آن را بشناسیم. در حقیقت، این اختلال در مجموعهای از علائم (نشانگان) بروز مییابد که بر اساس کمیّت و کیفیّت و مدت زمان دارا بودن این علائم، میتوان تشخیص داد که فرد به یکی از انواع افسردگی مبتلا شدهاست. البته باید توجه داشت که این اختلال در نشانگان ظاهر میشود و فقط با یک

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل داده

Leave a Reply