دانلود پایان نامه

دادن بسیاری از کارها نخواهد داشت. فرد افسرده انرژی و مهارتهای زندگیاش کاهش پیدا میکند و تمرکز حواس وی نیز به میزان زیادی پایین میآید. گاهی پرخاشگر و گاهی ناامید است. احساس گناه در او بسیار قوی است. علاوه بر اینکه خود بیمار از اهدافش در زندگی بازمیماند و باعث کاهش فعالیّتهای اجتماعی و تولیدی میشود، این امر ضربه بزرگی به اقتصاد

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های کسب و کار، بازاریابی

Leave a Reply