دانلود پایان نامه

4-3. جزئیات مربوط به معیارها و فرآیندها در سلسله مراتب نمایش داده شده در شکل 4-1

مرحله دوم، انجام مقایسات زوجی بر روی آیتمهای واقع در هریک از سطوح سلسله مراتب AHP بر اساس میزان تاثیر بر دستیابی به هدف (یا معیارهای سطح بالاتر): بدین منظور ابتدا “پرسشنامه خبره AHP” طراحی شده و پس از اجرای پایلوت مورد بازبینی و رفع ابهام نهایی قرار گرفت. سپس این پرسشنامه‌ها توسط چهار گروه به شرح زیر تکمیل شد:
گروه اول، شامل 4نفر از اعضای تیم بهبود فرآیند دانشگاه شیراز: این گروه با توجه به تخصص و تجربیات خود تنها به بخش وزن دهی به معیارهای اولویت‌بندی بهبود فرآیند پاسخ دادند.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردمالکیت، حیازت، مالک، نهر

Leave a Reply