دانلود پایان نامه

(نیترات و کلرید سرب) قرار می گیرند.
آب های آشامیدنی که از لوله های سربی عبور می کنند، ممکن است حاوی غلظت های بالایی از سرب باشند. در جداره های داخلی لوله های سربی با آب های کربناته، رسوب کربنات شکل می گیرد. مقادیر عظیمی از سرب توسط فرآیند سوخت وارد جو می شود. تفاوت عمده ای از نظر غلظت بین نواحی شهری و روستایی وجود دارد.

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع مسمر، رسماً"، شاگردانش، سگور

Leave a Reply