می باشد. همچنین مقدار معناداری (Sig) آزمون بارتلت، کوچک تر از 5 درصد است نشان می دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار، مدل عاملی، مناسب است.
جدول 3-3 نتایج آزمون کورویت بارتلت و KMO جهت بررسی کفایت عوامل پرسشنامه
ابعاد
KMO
Sig
رفتارشهروندی سازمانی
787/0
000/0
حفظ و نگهداری کارکنان
733/0
000/0
سرمایه های فکری
905/0
000/0

2-5-3پایایی (قابلیت اعتماد) پرسش نامه
مقصود از پایایی آن است که ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصله نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام ضریب پایایی استفاده می کنیم و اندازه آن معمولا بین صفر تا یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک معرف پایایی کامل است. در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می رود.
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار Spss انجام گردیده است.
با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ را محاسبه می‌کنیم.

که در آن :
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده‌های به دست آمده از این پرسشنامه‌ها و به کمک نرم‌افزار آماری Spss میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق و ابعاد ان
جدول 3-3 ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد آن ها در پرسش نامه

متغیر
آلفای کرونباخ
ابعاد
آلفای کرونباخ

رفتارشهروندی سازمانی

833/0
اداب اجتماعی
784/0

نزاکت
800/0

جوانمردی
777/0

وجدان کاری
713/0

نوع دوستی
736/0
حفظ و نگهداری کارکنان
754/0
مزایای رفاهی
780/0

دستمزد
746/0

پاداش
715/0
سرمایه های فکری
931/0
سرمایه ارتباطی
909/0

سرمایه انسانی
828/0

سرمایه ساختاری
881/0

با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ مدیریت سرمایه فکری 931/. و قسمت رفتارشهروندی سازمانی برابر با 833/. و قسمت حفظ و نگهداری کارکنان برابر با 754/. می باشد؛ و مقدار بدست امده آلفای کرونباخ برای همه متغیرهای تحقیق بالای 7/0 می باشد بنابراین ابزار اندازه گیری پژوهش(پرسش نامه) از پایایی مناسب برخوردار است.

6-3 روش های تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده در دو بعد صورت می گیرد. در بعد نخست،از جنبه آمار توصیفی به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه پرداخته می شود. جنسیت،تأهل،تحصیلات،سمت سازمانی،سطح درآمد و سابقه کار پاسخ دهندگان،مواردی است که در بخش آمار توصیفی بدان پرداخته می شود. در بعد دوم، به تجزیه و تحلیل داده ها از بعد آمار استنباطی خواهیم پرداخت. به منظور نرمال بودن متغیرهای پژوهش، آزمون کولموگروف- اسمیرنوف با استفاده از نرم افزار SPSS مورد استفاده قرار گرفته است.برای تعیین نوع و میزان رابطه میان متغیرهای پژوهش نیز از ضریب همبستگی پیرسون با کمک نرم افزار SPSS شده است.به منظور بررسی روابط علی میان متغیرهای پژوهش،نخست،یک آزمون اعتبار بر روی معیارهای تحقیق با استفاده از تحلیل عامل تاییدی صورت گرفت.سپس بر اساس مدل سازی معادلات ساختاری برای آزمون ارتباطات با کمک نرم افزار LISREL 8.80 در مدل تحقیق انجام پذیرفت.

نتیجه گیری
موارد مطرح شده در این بخش،چراغ راهنمای محقق در امر اجرا و دیگر محققینی است که به مطالعه اثر حاضر خواهند پرداخت. در این فصل به بررسی انواع تحقیقات از جنبه های مختلفی همچون هدف و نحوه گردآوری داده ها پرداخته شد که مشخص شد این پژوهش از بعد هدف،تحقیقی کاربردی بوده و از بعد نحوه گردآوری داده ها،توصیفی- همبستگی محسوب می شود. پس از آن به معرفی جامعه آماری پرداخته شد. در ادامه روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه توصیف شده و آزمون هایی به منظور تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد پرسش نامه ها صورت گرفت.در پایان،روشهای تجزیه و تحلیل داده ها که در فصل بعد مورد استفاده قرار می گیرد توضیح داده شد.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزار های جمع آوری در نمونه ( جامعه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کدبندی، دسته بندی و… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرایند ها، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنباط ها و تعمیم های بعدی دارند (خاکی، 1387: 325).
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داد
ه
های پژوهشی و تجزیه و تحلیل داده هایی که به وسیله پرسشنامه از افراد نمونه گردآوری شده‌اند پرداخته خواهد شد و سپس به هر یک از فرضیات پاسخ داده می‌شود.
1-4 امارتوصیفی
1-1-4توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش بکار می رود.
2-1-4 جنسیت

جدول 1-4 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
مرد
54
6/31
زن
117
4/68
جمع
171
100

همانگونه که جدول و نمودار 1-4 نشان میدهد، 6/31 درصد پاسخ دهندگان را مردان و 4/68 درصد را زنان تشکیل میدهند.

نمودار 1-4 نمودارمیلهای مربوط به فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

3-1-4 سن

جدول 2-4 توزیع فراوانی مربوط به سن
سن
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 30 سال
11
4/6
30 تا 40 سال
69
4/40
40 تا 50 سال
72
1/42
بالای 50 سال
19
1/22
جمع
171
100

همانگونه که جدول و نمودار 2-4 نشان میدهد، 4/6 درصد پاسخ دهندگان کمتر از 30 سال، 4/40 درصد بین 30 تا 40 سال و 1/42 درصد بین 40 تا 50 سال و 1/22 درصد بالای 50 سال سن دارند.

نمودار 2-4 نمودارمیله ای مربوط به فراوانی سن پاسخ دهندگان
4-1-4 تحصیلات

جدول 3-4 توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان
تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
دیپلم و پائین تر
15
8/8
فوق دیپلم
37
6/21
لیسانس
68
8/39
فوق لیسانس
39
8/22
دکترا و بالاتر
12
0/7
جمع
171
100
همانطوری که در جدول و نمودار 3-4 مشاهده می‌شود 8/8 درصد پاسخ دهندگان دیپلم و پائین تر، 6/21 درصد فوق دیپلم، 8/39 درصد لیسانس، 8/22 درصد فوق لیسانس و 0/7 درصد دکترا و بالاتر می باشند.

نمودار 3-4 نمودارمیلهایمربوط به فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان
5-1-4سابقه خدمت
جدول 4-4 توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان
سابقه خدمت
فراوانی
درصد فراوانی
کمتر از 5سال
10
8/5
بین 5تا10 سال
20
7/11
بین 10 تا 15سال
43
1/25
بین 15 تا 20 سال
58
9/33
بیشتر از 20 سال
40
4/23
جمع
171
100
همانطوری که در جدول و نمودار 4-4 مشاهده می شود 8/5 درصد پاسخ دهندگان کمتر از 5سال، 7/11 درصد بین 5تا10 سال، 1/25 درصد بین 10 تا 15سال، 9/33 درصد بین 15 تا 20 سال و 4/23 درصد بیشتر از 20 سال سابقه دارند.

نمودار 4-4 نمودارمیله ای مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان
6-1-4 سمت سازمانی
جدول 5-4 توزیع فراوانی مربوط به سمت سازمانی
سمت سازمانی
فراوانی
درصد فراوانی
بدون جواب
20
7/11
عضو هیات مدیره
2
2/1
مدیر ارشد
12
0/7
مدیر عملیاتی
23
5/13
کارشناس
114
7/55
جمع
171
100

همانگونه که جدول و نمودار 5-4 نشان میدهد، 5/81 درصد پاسخ دهندگان 7/11 درصد بدون جواب، 2/1 درصد عضو هیات مدیره، 0/7 درصد مدیر ارشد، 5/13 درصد مدیر عملیاتی و 7/55 درصد کارشناس می باشند.

نمودار 5-4 نمودارمیله ای مربوط به فراوانی سمت سازمانی پاسخ دهندگان
2-4 تحلیل داده های نمونه
به منظور تحلیل داده های پژوهش از تحلیل های گوناگون استفاده شده است. در مرحله اول نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد روایی سازه متغیرهای تحقیق و شاخص های منتج از آن ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از مدل معادلات ساختاری که در حقیقت آمیزه ای از نمودار تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تاییدی است آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته می شود.
1-2-4. آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضها لازم است تا از وضعیت نرمال بودن داده ها اطلاع حاصل شود. تا بر اساس نرمال بودن یا نبودن آنها، آزمون ها استفاده شود. در این آزمون اگر سطح معنی داری بدست آمده از اجرای آزمون، بزرگتر از مقدار خطا یعنی 05/0=? باشد فرض و در غیر اینصورت فرض تاًیید خواهد شد.
دادههانرمالنیست(ازجامعهنرمالنیامدهاند)
دادههانرمالاست(ازجامعهنرمالآمدهاند)
جدول 6-4 آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق
متغیر
مقدار آزمون
ابعاد
مقدار آزمون

رفتارشهروندی سازمانی

406/0
اداب اجتماعی
068/0

نزاکت
082/0

جوانمردی
181/0

وجدان کاری
194/0

نوع دوستی
103/0
حفظ و نگهداری کارکنان
458/0
مزایای رفاهی
050/0

دستمزد
078/0

پاداش
197/0
سرمایه های فکری
687/0
سرمایه ارتباطی
222/0

سرمایه انسانی
054/0

سرمایه ساختاری
219/0
با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای تحقیق بزرگتر از 05/0 است پس فرض تایید می شود و نتیجه می گیریم که داده های جمع آوری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال است.
2-2-4. ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش
جدول (7-4) ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرها را نشان می دهد. در اینجا باید اشاره کرد معمولا در نتیجه گیری از چنین آزمون هایی که در آن ها رابطه بین دو متغیر مورد بررسی قرار می گ
یرد، چنانچه ضریب همبستگی بین دو متغیر کمتر از 25/0 بدست آید، رابطه بین دو متغیر ضعیف ارزیابی می شود و جنانچه مقدار این ضریب در دامنه ی 6/0 – 25/0 قرار گیرد این رابطه متوسط و در صورتی که این رابطه بیش از 6/0 باشد به این معنا است که رابطه قوی بین دو متغیر وجود دارد.
جدول 7-4 ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق
متغیرهای پژوهش
1
2
3
رفتارشهروندی سازمانی
00/1

حفظ و نگهداری کارکنان
**597/0
00/1

سرمایه های فکری
**710/0
**705/0
00/1
p0.05* p0.01**

3-2-4. ارزیابی بخش اندازه گیری مدل
در ارزیابی بخش اندازه گیری مدل محقق باید به بررسی روابط بین متغیرهای نهفته و متغیرهای آشکار مدل بپردازد. در اینجا هدف تعیین اعتبار یا روایی و اعتماد یا پایایی اندازه گیری های مورد نظر است. در بحث اعتبار یا روایی این مسئله مطرح است که آیا شاخص ها یا متغیرهای اشکار همان چیز را اندازه گیری می کنند که مدنظر محقق است یا چیز دیگری را. در مقابل مسئله اعتماد یا پایایی با این موضوع سرو کار دارد که شاخص های مورد استفاده با چه دقتی موضوع مورد نظر را اندازه گیری می کنند (کلانتری، 1388؛ 136).
به منظور تحلیل ساختار درونی پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل دهنده هر سازه یا متغیر مکنون، از ابزار تحلیل عاملی تاًییدی استفاده می شود. همچنین در این بخش با استفاده از تحلیل عاملی تاًییدی معادلات اندازه گیری شده مربوط به هر سازه (متغیر مکنون) استخراج و تفسیر می شوند (دانشگر،1390؛113) تحلیل عاملی تاًییدی سازه های تحقیق به صورت زیر ارائه می شوند.
1-3-2-4. تحلیل عاملی تاییدی شاخص های متغیر رفتار شهروندی سازمانی

شکل 1-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص های رفتار شهروندی سازمانی (تخمین استاندارد)

شکل 2-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص های رفتار شهروندی سازمانی (معناداری ضرایب)
نتایج تحلیل عاملی مندرج در اشکال (1-4 و 2- 4) نشان می دهد که تمامی شاخص های رفتار شهروندی سازمانی به جز q12,q13 از مقادیر تی (بیشتر از 96/1) و بار عاملی (بیشتر از 3/0) مورد قبولی برخوردارند و برای سنجش متغیر رفتار شهروندی سازمانی شاخص های مناسبی محسوب می شوند.

2-3-2-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر حفظ و نگهداری کارکنان

شکل 3-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر حفظ و نگهداری کارکنان (تخمین استاندارد)

شکل 4-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر حفظ و نگهداری کارکنان (معناداری ضرایب)
نتایج تحلیل عاملی مندرج در اشکال (3-4 و 4-4) نشان می دهد که تمامی شاخص های مربوط به متغیر حفظ و نگهداری کارکنان به جز q29 از مقادیر تی (بیشتر از 96/1) و بار عاملی (بیشتر از 3/0) مورد قبولی برخوردارند و برای متغیر حفظ و نگهداری کارکنان مناسبی محسوب می شوند.

3-3-2-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر سرمایه های فکری

شکل 5-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر سرمایه های فکری (تخمین استاندارد)

شکل 6-4 مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر سرمایه های فکری (معناداری ضرایب)
نتایج تحلیل عاملی مندرج در اشکال (5-4 و 6-4) نشان می دهد که تمامی شاخص های مربوط به متغیر سرمایه های فکری از مقادیر تی (بیشتر از 96/1) و بار عاملی (بیشتر از 3/0) مورد قبولی برخوردارند و برای متغیر سرمایه های فکری مناسبی محسوب می شوند.

4-2-4. مدل سازی معادلات ساختاری
برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوشش های زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این روش ها برای انجام تحلیل عاملی تاییدی، معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. مدل سازی معادله ساختاری یک تکنیک تحلی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *