تواند از ناحیه هر فردی اعم از پزشک وغیر پزشک ارتکاب یابد.1 بنابراین چنان چه کسی برروی زنی اقدام به انجام عملیاتی جهت سقط جنین او نماید ولی بعداًکشف گردد که منجی علیه حامله نبودن ،چنین شخصی به لحاظ سقط جنین عمدی قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود وعملیات انجام شده را جرم محال می نامند ودر صورتی که زن حامله باشد ولی وسیله ارتکاب جرم حزاب باشد جرم عقیم است که درقوانین جزایی ایران ،مجازاتی برای جرم عقیم ومحال پیش بینی نشده است.2
بعلاوه در مورد ماده: 622باید گفت که کلمه قصاص بکار رفته در این ماده در مورد شخص مادر بکا رفته است و حسب مورد ممکن است قصاص نفس یا عضو باشد .
در قصاص نفس ممکن است به علت قتل مادر به قصاص نفس وبه علت سقط جنین به یک تا سه سال حبس تعزیری وپرداخت دیه محکوم شود .
ودر قصاص عضو ممکن است مرتکب از جهت ضرب وجرح نسبت به مادر به قصاص عضو واز جهت سقط جنین به حبس تعزیری از یک تا سه سال و پرداخت دیه جنین محکوم می شود.وچنان چه صدمه وارد ه به مادر در حد قصاص عضو نباشد مرتکب به پرداخت دیه نسبت به مادر از جهت صدمه وارده وبه 1تا3سال حبس تعزیری وپرداخت دیه از جهت سقط جنین محکوم می شود .

در ماده 623 نیز آمده است هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود واگر عالماًو عامداًزن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
مگر اینکه ثابت شود این اقدامات برای حفظ حیات مادر می باشد در هر صورت حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده مذکور ؛تاظر به اسقاط عمدی جنین با وسایل شیمیایی وفیزیکی توسط افراد عادی وغیر متخصص می باشد نکته ای که در میان مده قابل توجه می باشد.
اینکه دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری در قسمت دوم ماده مذکور از نظر کیفری مصداقی از معاونت در جرم می باشد .
اما قانون گذار را به عنوان جرم خاصی تلقی نموده است .1
در این ماده قانون گذار یکی از مصادیق معاونت در جرم (تسهیل وقوع جرم)را مستقلا مورد حکم قرارداده است و وسایل ممکن است فیزیکی باشند مثل وسایل وابزار مزاجی برای تراشیدن انساج وممکن است شیمیایی باشند مثل مشروبات همچنین مطایق ماده 624 اگر طبیب یا ماما یا دارو فروش واشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند ویا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد وحکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .
قانون گذار درصدراین ماده به دو گروه از اشخاص اشاره کرده که عبارتند از :
1-طبیب،مامایا داروفروشی که برابر مقررات وقانون تشکیل وزارت بهداشت –درمان وآموزش پزشکی مجاز به طبابت ،ما مایی وداروفروشی هستند.
2-اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا دارو فروشی اقدام می کنند.
ممکن است عمل طبیب یا مامایا داروفروش به شکل معاونت یا مباشرت در سقط جنین باشد. به نظر میرسد این فراز از مادهد 624 شامل افرادی می گردد که دارای مجوز رسمی از وزارت بهداشت – درمان وآموزش پزشکی برای انجام چنین مشاغلی نمی باشد بنابراین افراد می بایست سقط جنین را شغل وحرفه خود قرار داده وبه عبارت دیگر به این امور اشتغال داشته باشند وچنان چه فردی به این امور هم اشتغال نداشته باشد حتی به طور غیر رسمی ولی چنین عناوینی را اتخاذ نماید مشمول این ماده خواهد بود.
بند دوم:حقوق مصر
در حقوق مصر هم از جنین وحمایت از آن درقانون مجازات جمهوری عربی مصر مقررات مختلفی می توان یافت علی الا صول تصمیم گیری در مورد داشتن یا نداشتن بجه باید پیش از حاملگی انجام شود ونه بعداز آن معلولاسقط جنین که در سطح جهان رو به افزایش است در کشور مصر هم به کرات دیده می شود که بسیاری از افراد [عادی –پزشکان] در بسیاری از موارد اقدام به سقط جنین از راههای متفاوت می نمایند.
جنین در فرهنگ لغت مصریان به معنی هرچیز پوشیده ومستور وبه نطفه موجود درشکم اطلاق می شود بعلاوه از نظر طبی سقط جنین عبارت است از اخراج پیش از موعود جنین به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد.
سقط جنین به عنوان اخراج قبل از موعود طبیعی ز ایمان به نحوی که زنده یا قابل زیستن نباشد
دارای ارکان مشروحه ذیل می باشد:
الف)حمایت قانونی جنین یا حمل از طریق منع اخراج مصنوعی
ب)عنصر مادی سقط جنین یا حمل شامل بکاربردن وسایل فیزیکی یا شمیایی
ج)عنصر روانی شامل قصد مجرمانه درسقط جنین
ماده 260قانون مجازات جمهوری عربی مصر مقررمی دارد هرکس عمداًبه وسیله ضرب وهرنوع اذیت وآزار موجب سقط جنین زنی شور به زندان مشرومحکوم می شود.
منظور ازضرب انجام عملی هست که به تمامیت جسمانی زن حامله آسیب برساند ودر نهایت موجب سقط جنین شود در این شرط ضربه جنین واستفاده از نوع وسیله درضرب ایجادشده مؤثر در انجام فعل ممنوع (سقط جنین)نیستومنظور از آزار واذیت شامل آزار روحی نیز می شود مانند آنکه شخص سگی را به سوی زن حامله برانگیزد وزن حامله براثر ترس از آن حیوان جنینش سقط شود. تفاوت ماده مزبور با ماده 622 قانون مجازات اسلامی ایران در این است که قانون گذار ایرانی برای کسی که عمداًباضرب ئاذیت وآزار موجب سقط جنین زن حامله شود علاوه برپرداخت دیه شخص مرتکب ر برحسب شرایطی موب قصاص نیز دانسته است درحالی که قانون گذار مصری در ماده 260شخصی را که عمداًبا ضرب واذیت وآزار موجب سقط جنین زنی حامله شود زندان مشدد بعلاوه جزای نقدی تعیین کرده است وبه هیچ وجه صحبت از قصاص مرتکب به میان نیاورده است ماده 261 قانون مجازات مقرر می دارد هرکس عمداً به وسیله دادن ادویه یا استفاده از وسایل دیگر موجب سقط جنین زنی شود یا اورا به سقط جنین راهنمایی ودلالت کند اعم از اینکه با رضایت یا بدون رضایت آن زن باشد به حبس محکوم می شود ماده مذکور ناظر به موردی است که فردی غیر متخصص وعادی با دادن وسایل شیمیایی وفیزیکی به طور عمدی موجب سقط جنین عمدی زن حامله می شود استفاده از وسایل شیمیایی وفیزیکی می تواند مثل وسایل وابزار مزاجی برای تراشیدن انساج و وسایلی مانند مأکولات ومشروبات باشد.
تفاوت ماده مزبور با ماده 623 قانون مجازات اسلامی ایران در این است که قانون گذار در ماده 624اشاره به این مورد دارد که اگر اقدامات یاد شده برای حفظ حیات مادر باشد مجازاتی وجود نخواهد داشت فقط حکم دیه مطایق مقررات مربوط داده خواهد شد در صورتی که قانون گذار مصری در ماده 261 قانون مجازات جمهوری عربی مصر اشاره ای به این بند از قانون مجازات ایران ندارد وفقط درصورتی که عمل حتی بارضایت
یا بدون رضایت زن حامله باشد را مشمول حبس وبعلاوه جزای نقدی می داند.
ماده 262مقرر می دارد هر زن حامله ای که با علم واطلاع،به دریافت او دیه مذکور رضایت دهد یا به استفاده از وسایل اشاره شده سابق راضی باشد یا از دیگری برای استفاده از این وسایل تمکین نماید وسبب اسقاط حمل خود گردد وبه مجازات ماده 261یعنی حبس محکوم می گردد.
ماده 263قانئن مجازات جمهوری عربی مصر مقرر می دارد هر گاه طبیب یا جراح یا داروفروشی یا ماما موجب سقط زن حامله شوند به مجازات زندان مشدد محکوم می شوند.

تفاوت ماده:263قانون مصر با ماده624 قانون ایران در این است که قانون گذار ایرانی درصدر ماده 624 قانون مجازات اسلامی ایران مجازات طبیب یا جراح یا ماما ودارو فروش را مورد حبس از دوتا پنج سال تعیین کرده است ئزندان مشدد عبارت است از زندانی کردن محکوم علیهد در یکی از زندانهایی که قانون تعیین کرده است وبه کارداشتن محکوم علیه به کارهای معینی که دادگاه تعیین می کند مدت زمان حبس مشدد از 3سال کمتر واز 15سال بیشتر نمی باشد مگر در موارد مخصوص که در قانون پیش بینی شده باشد.
بند سوم:بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران ومصر
طبق قانون مجازات مصر شروع به جرم عبارت است از ورود در انجام فعل مادی جرم به قصد ارتکاب جنایت یاجنجه،در صورتی که در اثر علل واسبابی که اراده فاعل در آن مدخلیت ندارد جرم مذکور وموقوف یا بی اثر بماند.
مجرد قصد ارتکاب جرم در جنایات وجنجه ها ،شرع به جرم محسوب نمی شود همچنین اعمال مقدماتی شروع به جرم محسوب نمی شود.
لذا با توجه به ماده 264 قانونه مجازات جمهوری عربی مصر شروع به جرم سقط جنین مجازات ندارد بنابراین اگر شخصی اقدام به تهیه وتدارک لوازم دمورد نیاز جهت سقط جنین زن حامله بنماید ولی در نتیجه عملیات خدا ناموفق باقی بماند به علت عدم ارتکاب جرم مذکور قابلیت مجازات ندارد. زیرا بنابرتصریح قانون مصر شروع به جرم سقط جنین مجازات ندارد.
در حقوق ایران در شرایطی که اعمال انجام نیافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم سقط جنین داشته باشد ولی به جهات مادی از قبیل مرده بودن جنین ویافقدان آن که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده و وقوع جرم غیر ممکن شود کیفر منتغی ومرتکب به عنوان شروع به جرم مستلزم تصریح در قانون است .


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در نهایت باید گفت در حقوق ایران به علت لزوم تصریح به کیفر شروع به جرم در هر مورد وعدم تصریح آن در سقط جنین یا سقط حمل ،شروع به جرم مزبور مستوجب کیفر نیست.
ج)رکن معنوی
برای تحقق جرم سقط جنین عمدی لازم است که:
اولاً:مرتکب به حامله بودن عالم باشد یعنی اطلاع وآگاهی داشته باشد که زن حامله است بنا براین چنان چه کسی نسبت به این امر جاهل باشد مثلاًچنان چه شخصی صدمات وضرباتی بر یکا زن حامله بدون اطلاع از حامله بودن وی وارد نماید که منجر به سقط حمل شود.»1
از این حیث قابل تعقیب ومجازات نیست.
ثانیاً:نه تنها در اقدامات مادی که سبب سقط جنین می شوند باید عهد داشته باشد بلکه خواهان حصول نتیجه مجرمانه (سقط جنین) نیز باشد بنابراین چنانچه پزشکی اطلاعی از حامله بودن بیمار نداشته باشد واقدام به تجویز دارویی نماید که سبب سقط گردد؛به عنوان سقط جنین عمدی قابل تعقیب نخواهد بود وهمانطور که از رکن معنوی جرم سقط جنین مشخص است کسی که قصد سقط جنین دارد باید انگیزه یا همان قصد مجرمانه را در ذهن خود داشته باشد چنان چه کسی تنها قصد مجرمانه برای سقط جنین داشته باشد ولی آن را به ؟؟ظهور نرساند باز هم قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود زیرا اثبات جرم سقط جنین وگذاشتن بار مسئولیت بر دوش مقصر اصلی زمانی است که فرد با انجام فعل مادی موجب سقط جنین زن حامله گردد.

مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی
الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی
بند اول:حقوق ایران
حسب مواد 622و623قانون مجازات اسلامی1 چنان چه افرادعادی به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله یا دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین وی شوند یا اینکه اورا به وجود چنین وسایلی دللت نمایند علاوه برپرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت خواهد شد از متن ماده مزبور وتبصره آن چنین بر می آید که هرگاه جنینی که بقاء آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مدر سقط شود دیه ثابت نمی شود یعنی در زمانی که به وجود طفل برای مادر خطر جانی داشته باشد ومادر جنین را سقط کند دیه ای ثایت نمی شود.
بند دوم:حقوق مصر
برحسب مواد 260تا262 قانون مجازات جمهوری عربی مصر چنان چه افراد عادی به وسیله ی ضرب یا هرگونه آزار واذیت زن حامله یا به وسایل فیزیکی وشیمیایی مثل دادن مشروبات و…یا دادن ادویه ویا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن حامله شوند یا اینکه او را به دادن چنین وسایلی دلالت نمایند حسب مورد به زندان میشودیا به حبس محکوم خواهند شد.
تفاوتی که در صدد مواد قانون مجازات ایران ومصر وجود دارد در این است که قانون گذار مادر ماده 622،قانون مجازات اسلامی حسب مورد قصاص را برای مرتکب در نظر گرفته است ولی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *