دانلود پایان نامه

قطعه به دلیل استحکام و قابلیت تراشکاری خوب و مقاومت برنج در مقابل آب، برنجی انتخاب شده است. (نقشه محفظه چرخش و صفحه اریفیس در پیوست ۱ ارائه گردیده است.)
خلاصه‌ای از قطعات استفاده‌شده را در جدول ۴-۴ می‌توان دید.

شکل ۴-۳- محفظه چرخش

شکل ۴-۴- صفحه اریفیس

جدول ۴-۵- قطعات استفاده‌شده
نوع قطعه
قطر

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگان .روش، تأثیرمتقابل، فلزلیگاند، راکه

Leave a Reply