دانلود پایان نامه

انژکتوری است که در انتها و خروجی مجموعه قرار می‌گیرد.

شکل ۴-۵- تصویر مجموعه آزمایش

شکل ۴-۶- شماتیک مجموعه آزمایش

برای این اندازه‌گیری، فشار در محدوده bar 42~2 متغیر است که برای هر حالت (۴گانه) انژکتور متفاوت می‌باشد. برای هر فشار به‌منظور افزایش دقت، دبی دو مرتبه اندازه‌گیری شده (که میانگین آن

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوع کارکرد های اجرایی

Leave a Reply