دانلود پایان نامه

ن اندازه‌ها

جدول ۴-۴- پارامترهای طراحی
پارامتر
شرح
مقدار(mm)
d_p
قطر سوراخ ورودی
۱~۰.۹
d_o
قطر سوراخ خروجی
۱
D_s
قطر محفظه چرخش
۶
l
طول مجرای خروجی
۱
l_s
طول محفظه چرخش (تا بالای مخروط میانی)
۱۰
t
ضخامت دایره
۲

در طراحی یک β=۱۲۰° هم در نظر گرفته می‌شود که در ساخت برای ایجاد آن باید
l=3~4 mm باشد

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهنفقه، شخص ثالث، ضمن عقد

Leave a Reply