دانلود پایان نامه

در نام‌گذاری‌ها مثلاً برای محفظه چرخش(s) اول و صفحه اریفیس(b) دوم از ترکیب اختصاری s1b2 و به همین ترتیب برای دیگر حالت‌ها استفاده می‌شود.
زاویه‌های پاشش هرکدام از حالت‌های فوق با استفاده از عکس‌برداری با دوربین سرعت‌بالا
تعیین توزیع پاشش برای هرکدام از محفظه چرخش‌ها با استفاده از یک صفحه اریفیس (۲حالت) توسط قرار دادن

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد طراحی،، گرمایی)، (کـمترین، ۶۰

Leave a Reply