دانلود پایان نامه

انقباض ارادی ایزومتریک (MVIC)
حداکثر تنش عضله هنگام یک انقباض ایزومتریک ماکزیمم در غالب RMS، به عنوان حداکثر انقباض ارادی ایزومتریک برای هر یک از عضلات اندازهگیری شدند
۱-۹-۳-گونیامتر
برای اندازهگیری زوایای مفصل شانه از یک گونیامتر خود ساخته استفاده شد که قابلیت انطباق بر تمام صفحات عمود بر صفحه هوریزنتال را

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های بگذارد.، صفححات، دیدگاه‌ها،، مکالمات

Leave a Reply