دانلود پایان نامه

شد.
برای اندازه گیری دادهها از دستگاه ۱۶-۳۰۰ EMGساخت کشور آمریکا به کار رفت و برای نرملایز کردن دادهها با استفاده از روش MVIC استفاده شد. تجزیه و تحلیل دادههای با SPSS انجام شد.

۱-۸- محدودیتهای تحقیق
* در دسترس نبودن شتاب سنج به منظور تعیین لحظه شروع حرکت
* عدم استفاده ار الکترود سوزنی
* عدم تعیین شاخص نیرو و بازوی

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درمورد سیستم عصبی

Leave a Reply