دانلود پایان نامه

بخش مبانی نظری و پیشینه تحقیق میباشد. در بخش مبانی نظری زیر ساختهای علمی مربوط به عملکرد عضلات درگیر، آناتومی، بیومکانیک شانه و کمربند شانهای در حالت آبداکشن ارائه گردد.

۲-۲- مبانی نظری
با توجه به نقش مهم کمربندشانهای در انجام کارهای روزمره، توجه ویژهای به آناتومی و بیومکانیک این قسمت از بدن شده است.
۲-۲-۱- ساختار استخوانهای

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره اکسیداسیون

Leave a Reply