دانلود پایان نامه

دارد.

شکل ۱-۱ دستگاه

ارتفاع این وسیله متناسب با قد آزمودنی تنظیم میشود که که مرکز آن در امتداد مفصل شانه قرار میگیرد و طول دسته هم مطابق یا اندازه دست آزمودنی تغییر میکند.
صفحه دستگاه هر ۱۰ درجه مدرج شده بود و زوایای۰-۹۰ درجه را اندازه گیری میکند.

فصل دوم
پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه:
این بخش شامل دو

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد نانولوله، گرافیت)، ضلعی،، کاملأ

Leave a Reply