دانلود پایان نامه

پیل‌های سوختی اکسید جامد
پیل‌های سوختی اکسید جامد از اکسید فلزی غیرمتخلخل جامد (معمولاً پایدار شده در )‌ بعنوان الکترولیت استفاده می‌کنند. دمای کاری آنها بین ?c800 تا ?c1000 می‌باشد که در این محدوده دمایی، یون‌های اکسیژن قابلیت هدایت یونی پیدا می‌کنند. این نوع پیل‌های سوختی نیز به مرحله تجاری نرسیده‌اند و از مقیاس‌های کوچک

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد مگاوات، (گستره، ۵۰۰، انداخت.

Leave a Reply