دانلود پایان نامه

کشاورزی درجذب نیروی انسانی ۵-افزایش نیروی کار و مشارکت زنان در بخش اشتغال ۶-حجم بالای نیروی انسان که فاقد هرگونه تخصصند مشاغل غیررسمی در جهان سوم فقر می دانند. ماهیت مشاغل غیر رسمی و نوع شاغلین جذب شده زمینه اسیب پذیر ی اجتماعی راافزایش مس دهد(صرامی،۱۳۸۷).امروزه در متون اقتصادی بازار کار محور اصلی مباحث مورد توجه قرار گرفته است

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع مسمر، رسماً"، شاگردانش، سگور

Leave a Reply