دانلود پایان نامه

کشتار و یا آسیب رساندن طـراحی شده‌اند.

مواد شـیمیایی سـمی عبارتند از:
-هرگونه ماده شیمیایی که در اثر فعل و انفعالات شیمیایی بتواند بر فرایند زندگی تأثیر گذارده‌ و موجب مـرگ،ناتوانی موقت یا وارد آوردن آسیب دائمی به انسان‌ یا حیوانات گردد…
-مواد اولیه؛شامل هر نوع عامل یا مـحرک شیمیایی می‌گردد که در تـولید مـواد سمی نقش مؤثری داشته باشد…
این مقاوله‌نامه‌ بر‌ چهار‌ ستون اساسی استوار است؛
-انهدام تسلیحات‌ موجود‌ و تأسیسات تولید سلاح‌های شیمیایی و نظارت و بازرسی این مراحل(مواد 3 و 4 و5).براساس ماده 3 این سند هر دولت عضو 30 روز پس‌ از‌ آغاز تعهدات نسبت به کـنوانسیون باید اعلامیه‌های مربوط‌ به‌ تسلیحات شیمیایی‌ و تأسیسات و اماکن و میزان تولید را تکمیل و طرحی را که برای انهدام آن‌ها دارد،به‌ سازمان اعلام‌ نماید.دولت‌ها‌ باید‌ میزانی از مواد شیمیایی که به استناد شرایط مندرج‌ در ماده‌ 2 مجاز بـه نـگهداری و استفاده از آن تنها با هدف مهار اغتشاش هستند،را اعلام‌ دارند.
ماده 4 این مقاوله‌نامه‌ به‌ همراه‌ پیوست مربوط به راستی‌آزمایی به تشریح‌ جزئیات کامل سلاح‌های شیمیایی و نحوه‌ همکاری‌ کشورهای متعاهد با بازرسان و ارائه‌ گزارش به آنان از طـریق تـکمیل اعلامیه‌ها پرداخته است.ماده 5 نیز‌ درباره‌ تأسیاست‌ تولید‌ سلاح‌های شیمیایی و دسترسی آسان بازرسان به آن‌ها و تعهدات دولت‌ها نسبت‌ به‌ تخریب‌ آن‌ها‌ تا مدت ده سال و در صورت نیاز به زمان بیشتر با تمدید پنـج‌ سـال‌ دیگر است.جزئیات‌ کامل انجام این مراحل نیز در پیوست ویژه راستی‌آزمایی درج شده‌اند.
ماده 5 در بند‌ 3 تمامی تأسیسات تولید ادوات جنگی شیمیایی را مشمول‌ نظارت و تائید دوره‌ای از طریق‌ بازرسی‌ می‌داند.
-عدم اشاعه تسلیحات شیمیایی(ماده 1)
-کمک و حمایت در برابر حمله و یا تهدید بـه حـمله‌ تـوسط‌ مواد شیمیایی،به‌ استناد ماده 10 این سـند،کشورهایی کـه بـا تهدید و یا حمله شیمیایی‌ روبه‌رو‌ شوند، می‌توانند‌ از کمک‌های سازمان و کشورهای عضو از جمله در زمینه دریافت ابزار هشداردهنده،وسایل حفاظتی،اقدامات آلوده‌زدایی و آموزش‌های‌ مربوط به دفاع‌ شیمیایی برخوردار شوند.
-همکاری‌های بـین المـللی در زمـینه استفاده صلح‌آمیز از‌ دانش‌ و صنایع‌ شیمیایی(ماده 11).ماده 6 نیز برای فـعالیت‌هایی کـه در این مقاوله‌نامه منع نشده‌اند همکاری کشورها را با‌ سیستم‌ بازرسی‌ ضروری شمرده است.
براساس ماده 7،کشورهای عضو قانون لازم برای نظارت بر اجرای‌ تـعهدات‌ خـود نسبت بـه کنوانسیون را تصویب و به تأسیس یک مرجع ملی سلاح‌های شیمیایی کـه‌ به مانند دبیرخانه‌ای‌ برای‌ کنوانسیون عمل کند اقدام خواهند نمود.همچنین با سایر کشورهای عضو به منظور تسهیل‌ در‌ انجام تعهدات آنـ‌ها و نـیز بـا دبیرخانه‌ سازمان‌ منع‌ گسترش‌ سلاح‌های شیمیایی همکاری‌های قانونی خواهند نمود.
ضمانت اجرای‌ کنوانسیون‌ در مـاده 12 بـا عنوان اقدامات مربوط به رسیدگی و حصول اطمینان از پایبندی‌ به‌ تعهدات تعیین شده است که‌ براساس‌ آنـ؛کشور خـاطی‌ متحمل‌ جـرایم‌ و خسارتی به مانند محدودیت و تعلیق‌ حقوق‌ و امتیازات و از جمله‌ تحریم خواهد بود.نقض تعهدات ایـن کـنوانسیون بـه گونه‌ای‌ که‌ آسیب جدی به اهداف‌ این کنوانسیون وارد‌ آورد اقدامات جمعی علیه‌ کشور‌ ناقض تعهدات را پیـش‌بینی کـرده‌ است.کنفرانس‌ در‌ مـوارد نقض بسیار شدید می‌تواند مستندات لازم را به مجمع عمومی‌ و شورای امنیت‌ گزارش‌ دهد.دراین‌صورت ممکن اسـت تـصمیمات و مجازات‌های‌ ملل‌ متحد‌ اعمال گردد.
کنوانسیون را‌ پیچیده‌ترین‌ قولنامه چند ملیتی در‌ زمینه‌ خلع سلاح توصیف‌ کرده‌اندکه از چند ویـژگی بـرخورداار است:
موقعیت بـرابر برای تمامی اعضا؛
از نظر اجرای‌ تعهدات‌ تمامی کشورها با یکدیگر برابرند. هیچ کشوری‌ حق‌ نگهداری سـلاح‌های‌ شـیمیائی‌ ندارد‌ و تمامی اعضا باید بازرسی‌ از تأسیسات خود را که انجام تعهداتش را به محک می‌زند بـپذیرد.هر کـشور وظیفه دارد اثـبات‌ نماید‌ که تمامی سلاح‌های شیمیائی و ادوات‌ تولید‌ آن‌ها‌ را‌ نابود‌ کرده‌ و از توسعه،تولید،ذخیره‌سازی‌ و استفاده از آن‌ها اجتناب نماید.
پشتیبانی و دریـافت کمک؛
این پیـمان حمایت و کمک به کشورهایی را که‌ مورد‌ حمله‌ قرار‌ گرفته و یا تهدید به حـمله شـیمیایی‌ مـی‌شوند،پیش‌بینی‌ کرده‌ است‌ و به‌ کشورها‌ این حق را داده است که از دیگران بخواهند در برابر تهدید و حمله شیمیایی از آن دفاع کنند.
اعتماد و اسـتفاده صـلح‌آمیز از دانـش شیمی؛
پیمان بر اعتماد استوار‌ است.اگر مواد شیمیایی سمی برای استفاده در بسیاری از محصولاتی که انـسان بـه آن نیازمند
است،ضروری است،کشورها حق و وظیفه دارند اثبات نمایند که این مواد به‌طور صلح‌آمیز به کار می‌روند.
بند دوم: تعهدات مشترک و از‌ میان بردن تردیدها؛
زمانی کـه دولتـی عهد می‌کند که به‌ تعهداتش عمل کند،امیدوار است که دیگران نیز آن تعهدات را انـجام دهـند.اگر نگرانی‌ در این‌باره وجود داشته باشد،کنوانسیون راه‌هایی را بـرای رفـع‌ تـردید‌ پیش‌بینی کرده‌ است.مقاوله‌نامه زیر سئوال بردن اعتبار بـازرسی‌ها را بـه رسمیت شناخته است.به این‌ معنا که هر کشوری که در مورد فعالیت‌های دیگر اعضا نـگران‌ اسـت‌ می‌تواند درباره‌ اقداماتی که در کنوانسیون‌ مـجاز‌ نـیست درخواست بـازرسی نماید.
بند سوم : سازمان مـنع سـلاح‌های شیمیایی (OPCW)
ارئه طرحی برای بازرسی بین المـللی سـلاح‌های شیمیایی را منسوب به شوروی‌ و هم‌پیمانانش در اروپای شرقی‌ به‌ سال 1972 CCD/361 و تأسیس‌ یک آژانس‌ بازرسی بـین المـللی را پیشنهاد ژاپن در 1974 CCD/420 گزارش کرده‌اند.اما در مورد تأسیس سازمانی بـه شکل و با مسئولیت کـنونی پیـشنهاد 1973 دولت هلند را که پس از بحث و بررسی‌ بـسیار بـه نتیجه رسید مؤثر دانسته‌اند.
ویژگی‌های این سازمان در پیشنهادهای اولیه خلع سلاح شیمیایی و به منظور نظارت دائمـی بـر انجام تعهدات ملی و بین المـللی و ارزیـابی تـبعیت اعضا و همچنین‌ تـداوم‌ مشورت و اتـخاذ تدابیر لازم و نوین درباره خـلع سـلاح عمومی شیمیایی نیز مورد توجه‌ قرار گرفته بود.کشورهای عضو توافق‌ نمودند که سازمانی دائمی را بـه مـقر لاهه ایجاد نمایند که تمامی‌ کشورهای‌ عـضو‌ کـنوانسیون نیز در آن سـازمان عـضو خـواهند بود.بنیاد این سازمان و شرح تـشکیلات و وظایف آن در ماده‌ 8 ‌‌کنوانسیون‌ ارائه شده است. کنفرانس دوت‌های عضو،بالاترین رده تصمیم‌گیری می‌نمایند.هر کشور دارای یک‌ حق رأی است.
سازمان دارای‌ یک‌ شورای اجـرایی اسـت که از 14 دولت عضو تشکیل شده است‌ و بـر مـبنای تـقسیم جـغرافیایی‌ و بـه شکل دوره‌ای هـر دو سـال یک‌بار انتخاب شده و بر فعالیت‌های سازمان‌ نظارت دارد و در‌ برابر‌ کنفرانس عمومی کشورهای عضو مسئول‌ است.شورا دبیرخانه را در انجام امور هـدایت مـی‌نماید و تـوصیه‌های لازم را به کنفرانس‌ ارئه می‌دهد.
امور اجرایی سازمان توسط دبیرخانه‌ای انـجام مـی‌شود کـه ریـاست آن انـتخابی و بـر عهده‌ مدیر کل است.درواقع می‌توان گفت مهم‌ترین بخش این تشکیلات اداره بازرسی‌است که امور مربوط به تحقیق،کنترل و نظارت بر فعالیت‌های شیمیایی را مطابق با آخرین پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک انجام می‌دهد.بودجه هـزینه‌های‌ سازمان‌ به‌ مانند دیگر ارگان‌های بین المللی توسط اعضا تأمین خواهد شد.
یکی از عناصر مهم در ساختار سازمان این است که به عنوان یک مرجع‌ اعتمادساز میان دولت‌های عضو عمل می‌کند.عامل ارزشمند دیگر‌ اطمینان‌ دادن بـه‌ کشورهاست در مـورد این‌که می‌توانند برای رسیدگی به اتهام وارده از سوی یک کشور به کشور دیگر در مورد دارا بودن سلاح‌های شیمیایی درخواست بازرسی بنمایند.1این‌ بازرسی‌ها یکی از ابزارهای‌ موجود‌ قدرتمند در پیمان‌های خلع سلاح است.در صورت‌ درخواست یک دولت عـضو کـنوانسیون از سازمان در مورد بازرسی از تأسیسات و کارخانجات مربوط به صنایع شیمیایی در قلمرو هر دولت عضو دیگر‌ به‌ این‌ تقاضا در مدت 12 ساعت رسیدگی‌ خواهد‌ شد.
با وجودی که تـاکنون از ایـن حق استفاده نشده است،اما سـازمان بـازرسانی را آماده ساخته و در اختیار دارد که به وظیفه خود‌ عمل‌ نمایند.دامنه‌ مکانیسم این نوع‌ بازرسی آن‌گونه که کنوانسیون تعریف کرده‌ است،ممتاز‌ و بی‌مانند است.
فصل چهارم:
پروژه «سیروس» (اِس.آی.آر.یو.اِس) (SIrUS)
مبحث اول : مفاهیم
یکی از مفاهیم مهم حقوقی و معاهدات جنگی این است که سلاح مورد استفاده در جنگ نباید بیشتر از منفعت نظامیِ کاربر آن، موجب «جراحت بیش از اندازه یا رنج و درد غیرضروری» شود. تا کنون هیچ ابزار عینی برای تعیین اینکه دقیقا منظور از «جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری» چیست ارائه نشده است؛ به برخی سلاح‌ها عنوان «هولناک» یا «غیرانسانی» داده شده اما معنای دقیق این مفاهیم هم تاکنون تعریف نشده است.

مطلب مشابه :  پایان نامه رایگان حقوق : کنوانسیون وین

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قرن بیستم شاهد رنج‌ها و دردهای وحشتناک بشر بواسطه سلاح‌های جنگی بوده و هیچ نشانه‌ ای از کاهش چنین آلامی دیده نمی‌شود. این رنج‌ها و دردها حاصل هم‌افزایی دو مجموعه عوامل است: عوامل وابسته به «طراحی» سلاح‌ها و عوامل وابسته به «کاربر» سلاح‌ها. استفاده از هر نوع سلاحی علیه انسان به نیت وارد کردن صدمه جسمی به او صورت می‌گیرد. درک صدمه جسمی و کمّی کردن آن می‌تواند رنج و درد انسانی ناشی از استعمال سلاح‌ها را هم برای نسل‌ حاضر و هم برای نسل‌های آینده به شکلی مؤثر کاهش دهد. در ارتباط با حوزه‌های سیاست‌گذاری و حقوق، در نظر گرفتن اثرات واقعی سلاح‌ها بر انسان، پیش از آنکه به ماهیت و تکنولوژی سلاح فکر کنیم امری منطقی است، اما در عین حال، این امر ناقض دیدگاه و تفکر کنونی ماست.
سلاح‌های متعارف- که هیچ تعریف رسمی برای آنها وجود ندارد – از سلاح‌های پرتاب‌شونده (موشک‌ها) یا انفجارها (غیرهسته‌ای) استفاده می‌کنند و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با انتقال انرژی جنبشی، به بدن انسان صدمه می‌زنند، اما این صدمه به برخی نواحی خاص بدن زده نمی‌شود. اقدامات درمانی برای چنین صدمه‌ای به خوبی تعریف شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دارای یک پایگاه داده‌ای‌ است که اطلاعات 26636 نفر از مجروحان جنگی پذیرش شده در بیمارستان‌های مختلف دنیا در آن ثبت شده است. این پایگاه اطلاعاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا اثرات جمعی سلاح‌های متعارف مورد سنجش قرار گیرد؛ به عبارت دیگر اثرات این نوع سلاح‌ها به عنوان «تعداد» همه افراد صدمه دیده از یک نوع سلاح خاص سنجیده شده است. پارامترهایی که با استفاده از آن این اثرات جمعی مورد سنجش قرار می‌گیرد عبارتند از: میزان جراحات عمده؛ تعداد کشته شدگان؛ میزان نسبی جراحت های مربوط به اندام‌های درونی و بیرونی؛ مدت زمان بستری شدن در بیمارستان؛ تعداد عمل‌های جراحی مورد نیاز؛ میزان نیاز به خون؛ و شدت معلولیت جدی و همیشگی در بازماندگان. داده‌های مربوط به مین‌های «ضدنفر ِغیرخوشه‌ای» نشان می‌دهد که طراحی سلاح‌ها می‌تواند میزان تأثیر آنها را قابل پیش‌بینی کند؛ همین تأثیرات هستند که مین‌ها را از سایر سلاح‌های متعارف متمایز می‌کند. (بنابراین، در سند حاضر، عبارت «تأثیر سلاح‌های متعارف» شامل مین‌های ضدنفر نمی‌شود.)
ما این داده‌ها را در کنار داده‌های بدست آمده از نشریه‌های نظامی قرار دادیم و برخی اثرات سلاح های متعارف را به صورت کمّی سنجیدیم و سپس از مجموعه این اطلاعات برای تعیین مفهوم «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» استفاده کردیم. سپس، یک تمایز عینی و آشکار میان تأثیر سلاح‌های متعارف و تأثیر سایر سلاح‌ها برقرار کردیم؛ این تمایز را می‌توان در قالب چهار معیار بیان کرد. پروژه سیروس شامل گروهی از کارشناسان است که با همکاری هم توانسته‌اند این چهار معیار را به عنوان ابزاری برای تعیین مؤلفه‌های عبارت «جراحت

Leave a Reply