دانلود پایان نامه

در‌ زمینه‌ جنگ‌ دریائی (تحریم راهزنی دریائی، مصونیّت اموال اتباع دشمن که با‌ کشتیهای بیطرف حمل می‌شود و همچنین محاصره دریائی).
عهد نامه ژنـو مـورّخ 22 اوت 1864 مربوط به حمایت از‌ مـجروحان،‌ بـیماران‌ و کادر بهداری.
اعلامیّه سن پترزبورگ مورّخ 29 نوامبر 1868 در مورد‌ ممنوعیّت‌ استفاده از برخی سلاحها.
اعلامیّه 1874 بروکسل که برای اوّلین بار فرق میان نظامیان و غیر نظامیان‌ را‌ مشخّص‌ کرد.
عهد نامه‌های 1899 و 1907 لاهه.عهد نامه‌های لاهه مورّخ 29 ژوئیه 1899‌ مشتمل‌ بر‌ دو قرار داد در زمـینه حـقوق جنگ می‌باشد:قرار داد مربوط به قوانین و عرفهای‌ جنگ‌ زمینی؛قرار‌ داد مربوط به تسرّی عهد نامه 1864 ژنو(فوق الذّکر)به جنگهای دریائی.امّا عهد نامه‌های لاهه‌ مورّخ‌ 18 اکتبر 1907 سیزده قرار داد را شامل است که بجز سه قـرار‌ داد‌ ذیـل،‌ بقیّه مـربوط به قوانین و مقرّرات جنگ زمینی و دریائی است:قرار داد مربوط به‌ تحدید‌ موارد استفاده از قوای نظامی جهت وصول مـطالبات؛قرار داد مربوط به شروع مخاصمات؛قرار‌ داد‌ مربوط‌ به اصلاح و تجدید نظر در عهد نـامه‌های 189 لاهه.
عهد نـامه 1904 لاهـه در مورد‌ بیطرفی‌ کشتیهای بیمارستانی.
عهد نامه ژنو مورّخ 6 ژوئیه 1906 مربوط به حمایت از‌ بیماران‌ و مجروحان جنگی.
اعلامیّه 1909 لندن در زمینه جنگ دریائی.این اعـلامیّه ‌ ‌مـورد تصویب کشورها قرار‌ نگرفت؛ولی‌ امروزه‌ آن را به عنوان تجلّی بسیار کامل عرف دریائی مـحسوب می‌دارند.
عهد نـامه‌ واشـنگتن‌ مورّخ 6 فوریه 1922 مربوط به تحدید سلاحهای دریائی و محدود نمودن تعداد کشتیهای جنگی و عدم‌ استفاده از زیـر دریائی.
پروتکل ژنو مورّخ 17 ژوئن 1925 در زمینه منع‌ استعمال‌ گازهای خفقان آور، سمّی یا مشابه آنها‌ و نیز‌ مـوادّ میکربی.
عهد نامه ژنو مورّخ 27 ژوئیـه‌ 1929‌ در مـورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سر نوشت زندانیان جنگی.
پروتکل 1930‌ لندن‌ مربوط به جنگ دریائی.

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

قرار داد‌ مورّخ‌ 1935 در‌ زمینه‌ حافظت‌ از بناهای تاریخی و مراکز علمی‌ و هنری در زمان جنگ.

پروتکل لندن مورّخ 6 نوامبر 1936 در زمینه ممنوعیّت‌ حمله‌ به کشتیهای بازرگانی تـوسّط زیر دریائیها.
عهد نامه‌های 1949 ژنو عهد‌ نامه‌های‌ ژنو مورّخ 12 اوت 7949‌ شامل‌ چهار قرار داد است که سه قرار داد آن در واقع تجدید نظر‌ در‌ قرار دادهای قبلی است و چهارمین‌ قرار‌ داد متضمّن یک‌ نو‌ آوری در حقوق قرار‌ دادی‌ جنگ اسـت.این عـهد نامه‌ها عبارتند از:
الف.عهد نامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران‌ نیروهیا‌ مسلّح هنگام اردوکشی.این عهد نامه، جانشین‌ عهد‌ نامه‌های ژنو‌ مورّخ‌ 1864،‌ 1906 و 1929 گردید.
ب.عهد نامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مـسلّح در دریـاها.این عهد‌ نامه،‌ جانشین یکی از عهد نامه‌های لاهه‌ مورّخ‌ 1907‌ که‌ در‌ همین زمینه بود،‌ گردید.

ج.عهد نامه مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی.این عهد نامه جانشین عهد نامه ژنو مورّخ 27‌ ژوئیه‌ 1929‌ گردید.
د.عهد نـامه بـه حمایت از افراد غیر‌ نظامی‌ در‌ زمان‌ جنگ.‌ امروزه‌ عهد نامه‌های چهار گانه ژنو مهمّترینت اسناد بین‌المللی در زمینه حقوق جنگ می‌باشد که تا سال 1980 از تصویب یا الحاق 128 کشور بر خوردار بـوده است.
16.قرار داد لاهـه مـورّخ 14 مه 1954 در زمینه حفظ میراث فـرهنگی در زمـان جنگ.
17.پروتکلهای 1977 ژنـو.در 10 ژوئن 1977 به دنبال سالها مساعی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دو پروتکل به‌ عنوان‌ پروتکلهای الحاقی به عهد نامه‌های ژنو مورّخ 1949 به تصویب رسـید.اوّلین پروتـکل مـربوط به نبردهای مسلّخانه بین‌المللی و دوّمین پروتکل در زمینه نـبردهای مـسلّحانه غیر بین‌المللی است.این پروتکلها تا‌ سال‌ 1981 از تصویب 17 کشور گذشته است.
18. عهد نامه مورّخ 10 آوریل 1981 در مورد منع یا محدودیّت استفاده از برخی سـلاحهای کـلاسیک کـه‌ می‌توانند‌ منجر به صدمات جبران نا‌ پذیر‌ و یا اثرات نـا مشخّص گردند.این عهد نامه سه پروتکل در زمینه تشعشعات هسته‌ای در بدن انسان، استعمال مین و تله‌های انفجاری و استفاده‌ از‌ سلاحهای آتـشزارا بـه دنـبال‌ دارد.عهد‌ نامه مذکور تا کنون قابلیّت اجرائی نیافته است.
19. قرار دادهای مربوط بـه مـنع تحدید سلاحهای هسته‌ای:
الف.قرار داد مسکو مورّخ 5 اوت 1963 در مورد منع آزمایشهای سلاحهای هسته‌ای در جوّ، ماوراء‌ جوّ‌ زیر دریاها.
ب.قرار داد مورّخ 27 ژانویه 1967 در زمـینه اصـول حـکم بر فعّالیّتهای کشورها در کاوش و بهره‌برداری از فضای ماورای جوّ، کره ماه و دیگر کـرات آسمانی.
ج.قرار داد مـورّخ‌ اوّل‌ ژوئیـه 1968‌ در مورد منع گسترش سلاحهای هسته‌ای.
د.قرار داد مورّخ 11 قوریه 1971 در زمینه منع استقرار سلاحهای‌ هسته‌ای و دیگر سلاحهای انهدام دسته جـمعی در کـف و زیـر کف دریاها‌ و اقیانوسها.
ه.قرار داد مورّخ 10 آوریل 1972 در مورد منع ساخت، تولید و انباشت سلاحها میکربی یا سمّی و ‌‌انـهدام‌ انـبارهای موجود.
و.قرار داد مورّخ 26 مه 1972 در زمینه محدود کردن سلاحهای استراتژیکی‌ اتمی(معروف‌ به‌ سالت 1)
ز.قرار داد ولادی و ستک مورّخ 24 نـوامبر 1974 در مـورد مـحدود کردن سلاحهای‌ هسته‌ای.ب ح.قرار داد مورّخ 18 مه 1977 در زمینه منع استفاده از سلاحهای‌ اقلیمی.
ط.قرار داد مورّخ‌ 18‌ ژوئن 1979 در زمینه مـحدود کـردن سلاحهای استراتژیکی اتمی(معروف به سالت 2).
مبحث سوّم: آثار حقوقی جنگ‌
به محض شروع مخاصمه، حالت جـنگ بـر قـرار می‌شود و کلیّه مناسبات عادی میان متخاصمان قطع‌ شده و جای خود را به مناسبات خصمانه می‌دهد.در نـتیجه، جـنگ آثار حقوقی معیّنی را، چه نسبت به کشورها و چه نسبت به افراد، بـه دنـبال دارد.شـروع حالت یا وضعیّت جنگ،‌ تأثیری‌ در قانونی بودن یا نبودن اصل جنگ ندارد.
گفتار اول : آثار جنگ نسبت به کشورهای ثالث‌
وقوع جـنگ‌ نـه‌ تنها‌ آثار مهمّ و اساسی بر‌ روابط‌ کشورهای‌ متخاصم با یکدیگر دارد، بلکه بر کـشورهای ثـالث نیز تأثیر می‌بخشد؛بدین معنی کـه بـلافاصله پس از بروز حـالت جـنگ، حـقوق بیطرفی‌ بر‌ وضعیّت‌ کشورهای ثالث حـاکم مـی‌گردد.از این پس، آنها حقّ‌ مداخله‌ و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در جنگ آغـاز شـده را ندارند؛البتّه می‌توانند مساعی جمیله خود را در جـهت‌ اختتام‌ آن‌ مبذول دارنـد.آثار جـنگ نسبت به کشورهای متخاصمم عـبارت اسـت از:
بند اول : قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی:
یکی از جلوه‌های اساسی روابط دوستانه و مسالمت آمیز میان کشورها، روابط دیـپلماتیک و کـنسولی‌ است؛امّا‌ جنگ که تجلّی غـیر قـابل اعـراض روابط خصمانه و غـیر مـسالمت‌ آمیز‌ میان کشورها اسـت، نـمی‌تواند با روابط دیپلماتیک و کنسولی همسوئی داشته باشد.در نتیجه، بمجرّد شروع جنگ،‌ روابط‌ دیپلماتیک‌ و کـنسولی هـمسوئی داشته باشد.در نتیجه، بمجرّد شروع جـنگ، روابـط دیپلماتیک و کـنسولی‌ کـشورهای‌ مـتخاصم خود بخود قطع مـی‌شود.البتّه در عمل مواردی دیده شده که جنگ لزوما موجب‌ قطع‌ کامل‌ روابط دیپلماتیک و کنسولی میان مـتخاصمان نـگردیده است.
از جمله پی آمدهای قطع روابط دیپلماتیک‌ و کـنسولی بـر اثـر بـروز جـنگ آن است که کـادر دیـپلماتیک و کنسولی طرفین‌ مخاصمه،‌ متقابلا‌ فرا خوانده می‌شود و مبادله آنان بر اساس اصل معامله متقابل به مـثل، در‌ یـک‌ کـشور بیطرف صورت می‌گیرد.بدیهی است تا زمانی کـه مـأموران مـذکور قـلمرو کـشور مـتخاصم‌ را‌ ترک‌ نکرده‌اند، کما کمان از مصونیّتهای مقرّر در حقوق بین‌الملل استفاده خواهند نمود.
طبق مادّه 45 عهد‌ نامه‌ 1961 وین در مورد روابط دیپلماتیک، هر یک از طرفین متخاصم می‌تواند‌ قبل‌ از‌ خاتمه مأموریّت، کشور ثالثی را کـه خود بپذیرد و مورد قبول کشور پذیرنده باشد(معمولا یک‌ کشور‌ بیطرف) مأمور دفاع و حفاظت از منافع ملّی و اتباع خود کرده و آن‌ را‌ به مقامات صلاحیّتدار کشور دشمن معرّفی نماید.این کشور ثالث را«کشور حامی یا حـمایت کـننده»یا«حافظ منافع»می‌نامند.
این پدیده‌ که‌ قبل از عهد نامه وین مبنای عرفی داشت، در طول جنگ جهانی‌ دوّم‌ دامنه وسیعی پیدا کرد؛بطوری که سوئیس نمایندگی‌ 35‌ کشور‌ و سوئد نمایندگی 19 کشور متخاصم را‌ به‌ عهده گرفته بودند.
«وظایف کـشور ثـالث عبارت ا ست از:
1.اداره و هدایت مذاکرات مربوط‌ به‌ مبادله کادر دیپلماتیک و کنسولی‌ کشور‌ مورد حمایت.
2.حمایت از‌ اتباع‌ کشور مزبور(حمایت و برگرداندن غیر نظامیانی‌ که‌ زندانی شده‌اند به کـشور خود).
3.حفظ و حـراست از اموال دولتی کشورهای متخاصم‌ (سـاختمانهای‌ رسـمی و بایگانیها).ب 4.حفظ و حراست‌ از اموال خصوصی اتباع‌ کشورهای‌ متخاصم.
5.حمایت از زندانیان جنگی به‌ اتّفاق‌ کمیته بین‌المللی صلیب سرخ(بازدید از اردوگاهها، توزیع کمکها، مبادله اطّلاعات هویّتی، مراجعت دادن‌ بـیماران‌ و مـجروحان به وطن».
«از سوی‌ دیـگر،‌ امـروزه چنین معمول‌ است‌ که پس از قطع‌ روابط،‌ کشور مربوط، (در اصطلاح عهد نامه وین 1961، از آن به کشور فرستنده تعبیر‌ شده‌ است‌) یکی از مأموران سیاسی یا اداری‌ سفارت‌ سابق خود‌ را‌ با‌ جلب موافقت دولت محلّی،‌ بـه سـمت«حافظ اموال»منصوب می‌نماید. وظیفه این مأمور، همانطور که از عنوانش بر می‌آید، حفاظت و حمایت‌ از منافع و اموال سفارت و اتباع‌ کشور‌ متبوع‌ خود‌ است.این مأمور حقّ‌ مراجعه‌ مستقیم و تماس با مقامات دولت محلّی را نخواهد داشـت و تـنها از طریق سـفارت کشوری‌ که‌ حمایت‌ و حفاظت را عهده دار شده است‌ می‌تواند‌ امور‌ جاری را انجام دهد.مأمور حافظ اموال تا زمانی که در مـأموریّت است از کلیّه مصونیّتها و مزایای سیاسی بهره‌مند خودهد بود».
بند دوم : مصادره و ضبط اموال دولتـی دشمن:
امـوال‌ عـمومی یا دولتی دشمن که در قلمرو کشور متخاصم قرار گرفته باشد، مشمول حکم مصادره خواهد بود، به اسـتثنای ‌ ‌سـاختمانهای ملکی محلّ مأموریّت کادر دیپلماتیک و کنسولی دشمن و اموال‌ موجود‌ در آنها که بلافاصله پس از خـاتمه مـأموریّت لاک و مـهر می‌شوند(موادّ 46 تا 48 عهد نامه 1907 لاهه).
بند سوم : اخراج اتباع کشور دشمن:
تا سال 1949 هر یک از کشورهای‌ متخاصم‌ می‌توانست اتباع طـرف دیگر را از سرزمین خود اخراج کند و آنها به میهنشان باز گرداند. در طیّ دو جنگ جـهانی گذشته نیز‌ توقیف‌ و نـگهداری شـهروندان دشمن در‌ اردوگاههای‌ متمرکز، مخصوصا اردوگاههای کار اجباری، بسیار معمول بود؛ ولی از سال 1949 این امر تابع قواعد قرار دادی بسیار دقیقی گردید که نتیجه آن‌ تحدید‌ بسیار قدرت تصمیم گیری‌ کشورها‌ است.عهد نامه 1949 ژنـو را فوقا(طبقه بندی منابع حقوق جنگ)نام برده‌ایم.
بند چهارم : وضعیّت قرار دادهای بین‌المللی:
«یکی از علل اختتام قرار دادهای بین‌المللی(علاوه بر فسخ، تعلی، کناره گیری و…)، جنگ است؛زیرا ظاهرا‌ بین‌ جنگ و وجود قرار دادهای بین‌المللی یک نوع عدم هـماهنگی و تـقادّ وجود دارد. قرار دادها تجلیّات روابط صلح جویانه میان کشورها هستند؛در حالیکه جنگ این روابط را قطع می‌کند و معمولا‌ بطور قهری‌ و ضمنی به حیات آنها خاتمه می‌دهد.امّا این اصل کلّی، استثنائاتی به شـرح زیـر در بر دارد:
الف.مقرّرات مربوط به زمان جنگ، شامل قرار دادهای دو جانبه یا چند جانبه‌ای است که اختصاصا به ‌‌قصد‌ اجرا در زمان جـنگ مـنعقد شده است، مانند قرار دادهای مربوط به طرز‌ رفتار‌ با‌ اسیران جنگی یا منع استعمال برخی سلاحها یا موافقتنامه‌های ژنو راجع به صلیب سرخ و هلال احمر و غیره.
ب.امروزه بطور کلّی پذیـرفته شـده اسـت که قرار دادهای دو‌ جانبه‌ای کـه تـوسّط کـشورها‌ منعقد‌ می‌گردد، در صورتی در زمان جنگ لغو می‌شود که صرفا برای زمان صلح منعقد شده باشد، مانند قرار دادهای تجاری، اقتصادی و مـالی.امّا قـرار دادهـائی که خطّ مرزی را معیّن می‌کند،‌ ارزش

Leave a Reply