معنای وسیع کلمه محدود کـرده و آن‌ را شامل‌ برخوردهای مسلحانه منطقه‌ای نمی‌داند و تنها اعضای پروتکل را متعهد به اجرا می‌نماید.ممنوعیت‌ استفاده‌ نیز از سوی بسیاری از‌ کشورها‌ منوط به‌ عمل(تعهد) متقابل‌ شده‌ است.همچنین سازوکاری برای بررسی،نظارت بر حسن‌ اجرا‌ و ضمانت‌ اجرای کافی در مـورد تـحقیق در موارد نقض و یا مجازات‌ کشور‌ خاطی ندارد.
تفسیر موسع از پروتکل ژنو‌ را می‌توان از سوی‌ سازمان‌ ملل و از قطعنامه‌های‌ 2612(BXXI)‌ مورخ‌ 1966 و 4542( AXXIII) در سال 1986 استنباط کرد،که در آن‌ها به ویژه به‌ دامنه‌ پوشش گازهایی که نه تنها‌ بـر‌ افـراد‌ بشر بلکه بر‌ نباتات‌ تأثیر می‌گذارند،اشاره دارند.قطعنامه اخیر؛هرگونه عامل‌ شیمیایی‌ جنگی و مواد شیمیایی، چه به صورت گاز،مایع و یا جامد را که به سبب‌ تأثیر‌ مسمومیت مـستقیم آنـ‌ها بر روی‌ انسان،حیوان و گیاهان‌ به کـار‌ رونـد،ممنوع‌ نموده‌ است.
خارج از چارچوب تعهدات‌ این پروتکل،توافقات دو جانبه‌ای نیز صورت گرفته‌ است.برای نمونه در قرارداد منعقده میان اتریش و چهار‌ قدرت‌ پیروز در جنگ دوم در 15 مه‌ 1955 در‌ وین،اتریش‌ از‌ دارا بودن،ساخت و آزمایش‌ مواد خـفه‌کننده،تاول‌زا و سـمی محروم شده است(ماده 13).

همچنین در تـلاش بـرای کمک به مذاکرات پیچیده در مورد‌ تدوین‌ کنوانسیون‌ منع‌ سلاح‌های شیمیایی،آمریکا و شوروی در سپتامبر 1989 یادداشت‌ تفاهمی‌ درباره‌ اعلام‌ میزان‌ اندوخته‌ها‌ و توانایی‌های تولید سلاح‌های شیمیایی و نیز در اول ژوئن‌ 1990،توافقی درباره توقف فوری تولید و نابودسازی تا سطح 5000 تـن از ذخـایر سلاح‌های شیمیایی و پذیرش بازرسی در‌ این مورد را میان خود امضا کردند.
گفتار سوم : اقدامات سازمان ملل در چارچوب خلع سلاح
بند یک ماده 11 منشور ملل متحد در شرح اختیارات مجمع عمومی اشعار می‌دارد:«مجموع عمومی می‌تواند اصول همکاری برای‌ حفظ‌ صلح و امـنیت بـین المللی، از جـمله اصول حاکم بر خلع سلاح و تنظیم تسلیحات را مورد رسیدگی قرار دهد و ممکن‌ است در مورد اصول مذکور به اعـضا و یا‌ به‌ شورای امنیت توصیه‌هایی بنماید».
در فصل هفتم ماده 47 نیز اقدام بـه تـنظیم تـسلیحات و خلع سلاح در راستای‌ حفظ صلح و امنیت بین المللی،مورد‌ حمایت‌ قرار گرفته است.
اگرچه در این‌ موارد‌ هیچ نشانه‌ای از کاهش تسلیحات وجـود ‌ ‌نـدارد،اما منشور با ایجاد مبنای حقوقی برای انتظام تسلیحات و سازمان ملل در اقدامات بعدی خودبه ویژه در مـورد‌ سـلاح‌های‌ شـیمیایی،نسبت به این مهم‌ اقدام‌ و دولت‌ها را تحت نظارت‌ این سازمان وادار به کاهش و حذف این سلاح‌ها از زرادخانه‌های خـود کرد.
توجه به سلاح‌های شیمیایی و میکروبی در قالب بررسی خلع سلاح کامل در دستور کار‌ مجمع‌ عـمومی در سال 1959 مبذول گردید.دولت‌های شـوروی و انـگلیس در اعلامیه‌های جداگانه‌ای پیشنهادهای خود را مبنی بر منع تولید و انهدام زرادخانه‌های‌ شیمیایی و میکروبی،به مجمع ارائه دادند.صدور این دو بیانیه توجه‌ مجمع‌ را به‌ حمایت‌ بیشتر از پروتکل 1925 جلب کرد و مسئله سلاح‌های شیمیایی و میکروبی را به عنوان موضوعی مستقل از‌ خـلع سلاح مطرح ساخت.رشد نگرانی درباره استفاده‌ کشورها از سلاح‌های باکتریولوژیک و شیمیایی‌ شامل‌ گازهایی که برای فرونشاندن‌ آشوب‌ها و نیز علف‌کش‌ها در جنگ‌ها به کار می‌رفتند،مجمع را ترغیب نمود که یک‌ رشته ‌‌قطعنامه‌ را تصویب نماید که در نخستین آن در سال 1966 درخـواست مـراعات‌ اصول و اهداف‌ پروتکل‌ 1925 را از کشورها نموده بود.همچنین اهمیت و حساسیت و فوریت رسیدگی به این سلاح‌ها در‌ گزارش سالیانه 1967-1968 دبیرکل؛اوتانت،به مجمع‌ عمومی یادآوری گردید.
در پی این گزارش قطعنامه 2454 مجمع‌ در 20 دسامبر 1986 به‌ دبیرکل‌ اختیار داد گروهی کارشناس را برای بررسی علمی و فـنی اثـرات سلاح‌های شیمیایی و میکروبی تشکیل دهد. گزارش این گروه در سال بعد به مجمع،شورای امنیت و کمیته خلع سلاح ارائه گردید.این گزارش همراه‌ با گزارشی از کنفرانس کمیته‌ خلع سلاح،طرح قرارداد ارائه شده از سوی بلوک شوروی مـورد رسـیدگی در مجمع قرار گرفت.دبیرکل در این گزارش به استناد نظر کارشناسان به دولت‌ها توصیه کرده بود که‌ به‌ ممنوعیت‌ مندرج در پروتکل 1925 ژنو پایبند باشند.مجمع عمومی سازمان ملل‌ متحد همچنین قطعنامه شماره 3026) AXXIV) مورخ 16 دسامبر 1969 را در حـمایت از پروتـکل و احـترام به مفاد و مراعات مواد‌ و پیـوستن سـایر دولتـ‌ها به آن تصویب‌ کرد.
این کوشش‌ها موجب گردید که کشورها ابتدا بر روی مقاوله‌نامه‌ای در مورد ممنوعیت سلاح‌های بیولوژیک به توافق برسند.سلاح‌هایی که ممکن بود در اثر استفاده‌ منجر بـه‌ یـک‌ اپیـدمی جهانی شده و میلیون‌ها انسان را از میان ببرد.از این‌رو،در 1971 در کـمیته هـجدهم خلع سلاح،دولت‌ها گفتگو درباره متن کنوانسیون ممنوعیت توسعه، تولید و انباشت(ذخیره‌سازی)سلاح‌های بیولوژیک و سمی را تحت‌ عنوان«کنوانسیون‌ سلاح‌های بیولوژیک»به‌ پایان رساندند که همراه با‌ پروتـکل‌ 1925،دولتـ‌های‌ عـضو را از توسعه،تولید و انتقال سلاح‌های بیولوژیک منع کرد.آن‌ها عهد کردند که هـرگز از بیولوژی برای تسلیح مهمات جنگی که ممکن است‌ در‌ اثر‌ یک اپیدمی جهانی میلیون‌ها انسان را از بین ببرد،استفاده‌ نکنند.اما،سازوکاری‌ برای نـظارت بـر تـبعیت دولت‌های‌ عضو از تعهد خود پیش‌بینی نکرده بودند.دولت‌های عضو متعهد شده بودند کـه مـذاکرات‌ خود را در‌ مورد‌ یک‌ پیمان بین المللی ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی ادامه دهند.
موفقیت در تصویب‌ این کنوانسیون به این سبب بـود کـه مـوضوع دو گونه سلاح‌ شیمیایی و بیولوژیک را از هم تفکیک کرد‌ و نخست‌ به ایجاد مقرراتی برای مـنع‌ سلاح‌های بـیولوژیک بـه تنهایی پرداخت،زیرا که اهمیت‌ نظامی‌ آن‌ها اندک بود و جنبه‌ فرعی داشت.
از همان زمان مذاکراتی نیز دربـاره مـمنوعیت کـامل سلاح‌های شیمیایی آغاز شد.اما،بیست‌ سال‌ دیگر‌ مذاکره لازم بود تا دولت‌ها به اجماعی درباره سلاح‌های‌ شیمیایی بـرسند کـه از‌ نظر‌ نظامی‌ دارای اهمیت بودند و تا سال‌های اخیر نیز علی‌رغم‌ محکومیت جهانی همچنان مورد اسـتفاده قـرار‌ مـی‌گرفتند.مذاکرات‌ با‌ دو مشکل اساسی‌ روبه‌رو بود؛یکی تعریف و توصیف سلاح شیمیایی و دیگری ایجاد اعتماد برای‌ تبعیت‌ از مـقررات کنوانسیون.
اختلاف در بـرداشت درباره اهمیت نظامی سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی به‌ روشنی در‌ ساختار‌ و محتوای دو کنوانسیون بازتاب یافته اسـت.درحالی‌که کـنوانسیون‌ سلاح‌های بـیولوژیک فقط شامل ممنوعیت ساده تصرف چنین‌ سلاح‌هایی‌ است و هیچ‌ تلا
شی برای ارائه تعریفی روشن از دامنه این مـمنوعیت و یـا‌ بیان‌ روش‌هایی‌ که تبعیت از آن را تضمین نماید ارائه نمی‌دهد،کنوانسیون سلاح‌های شیمیایی به‌طور مفصل بـه‌ تعریف سـلاح‌های مـمنوعه‌ پرداخته‌ و جزئیات آن را به‌طور دقیق تشریح کرده است. اجرای اهداف و تعهدات‌ کنوانسیون‌ توسط‌ سازمانی که به ایـن مـنظور تـأسیس شده است‌ و در آن مراحلی که تبعیت را تضمین‌ نماید،به‌ خوبی‌ بیان شده است.برخی از نـویسندگان بـر این باورند که این تفصیل در مورد‌ سازوکار‌ منشور پیشرفته کنوانسیون‌ شیمیایی نه تنها جدی بودن مسائل امـنیتی را کـه باید توسط کنوانسیون نظارت شود بازتاب‌ می‌دهد‌ بلکه نتیجه تغییر در محیط سیاسی بـین المـللی در سال‌های میان‌ 1972 تا‌ 1993 نیز بوده است.
در 1972 یک‌ پیـش‌نویس کـنوانسیون در مـورد سلاح‌های شیمیایی به‌ کنفرانس‌ کمیته‌ خلع سلاح CCD ارائه شـد.در سـال 1973 ده کشور عضو عدم‌تعهد،در 1974 ژاپن،در 1976 بریتانیا،در‌ 1979 و 1980 اتحاد جماهیر‌ شوروی‌ و ایالات‌ متحد‌ آمریکا در‌ متنی مـشترک و در 1984 دولت آمریکا‌ پیشنهادهایی به کمیته خـلع سـلاح ارائه دادند که حـکایت از پیـشرفت تـدریجی در‌ تمایل‌ کشورها به ممنوعیت استفاده از هـرگونه‌ مـواد شیمیایی در جنگ و تأسیس‌ یک سیستم نظارت و بازرسی‌ دقیق‌ و دائمی بر آن‌ داشتند.
گفتار چهارم: کنوانسیون ممنوعیت سلاح‌های شـیمیایی CWC


اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کامل‌ترین سـند بین المللی که‌ در‌ ممنوعیت کاربرد سـلاح‌های شیمیایی تدوین‌ و‌ به‌ تـصویب‌ رسـیده و حاصل‌ سه‌ دهه مذاکرات گـسترده بـا‌ هدف‌ یافتن راه‌کارهایی برای‌ ایجاد و تقویت رژیم حقوقی تضمین‌کننده ممنوعیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی و ایـجاد‌ سـازوکارهای‌ نظارتی می‌باشد،«کنوانسیون منع گسترش،تولید،انباشت و بـه کـارگیری‌ سـلاح‌های‌ شیمیایی و انهدام‌ آن‌ها»است.
پیش‌نویس آمـاده شـده در 1985 (CD/636) پس از اصلاحات متعدد،سرانجام‌ تحت عنوان و بـا ضـوابط یک کنوانسیون بین المللی در کنفرانس‌ خلع‌ سلاح سازمان ملل‌ متحد در سال 1992 به‌ تصویب‌ رسید‌ و در 31 ژانـویه‌ 1993 بـرای امضا در پاریس در اختیار دولت‌ها قرار گـرفت و در 29 آوریـل 1997 با عـضویت 87 دولت،قدرت‌ اجـرایی‌ یافت.این‌ مقاوله‌نامه به مانند پیـشنهادهای یاد شده پیشین،بر‌ پایه‌ تعیین‌ معیار‌ تمیز میان‌ درجه‌ سمی بودن مواد شیمیایی مشخصی،استوار بود.همچنین دسـته‌بندی نـوینی‌ در این‌باره ارائه داد و میان مواد شیمیایی با قـدرت مـسمومیت فـوق‌العاده،سایر مـواد شیمیایی مـرگ‌بار و دیگر مواد زیـان‌آور تـفاوت قائل‌ شد.
کنوانسیون یک سند حقوقی بی‌مانند و چندجانبه است و نخستین پیمان‌ خلع سلاح و عدم‌اشاعه‌ای است که از دو ویژگی برخوردار اسـت؛هم تـبعیض‌آمیز نـیست و هم با محک راستی‌آزمایی نظارت خواهد شـد.برخلاف‌ تـصور‌ عـمومی ایـن تـنها یـک پیمان‌ خلع سلاح نیست،بلکه دولت‌ها عضو را متعهد می‌نماید که به سایر اعضای کنوانسیون‌ که ممکن است مورد حمله و یا تهدید واقع شوند،کمک نماید.
کنوانسیون از یک‌ مقدمه،24 ماده و سه پیوست با عـناوین مواد شیمیایی، راستی‌آزمایی و نگهداری از اطلاعات محرمانه،تشکیل شده است که همه آن‌ها دارای‌ ارزش قانونی و اجرایی برابری‌ می‌باشند.کنوانسیون‌ از اعتبار دائمی برخوردار بوده‌ ومسئولیت اجرا و نظارت بر آن به عهده سازمان منع سلاح‌های شیمیایی،مستقر در لاهه‌ است.

بند اول : تعهدات عمومی
هدف مهم ایـن سـند حذف سلاح‌های شیمیایی از زرادخانه‌های کشورها می‌باشد. بنابراین تعهد‌ اساسی‌ تنها نسبت به در‌ اختیار‌ داشتن هر نوع از این سلاح‌ها آن‌گونه که در بند 1 از ماده 1 به شرح زیر بیان شده است نیست.بلکه،براساس مواد این معاهدات دولتـ‌های عـضو متعهد شده‌اند که هرگز و در‌ هیچ‌ شرایطی اقدامات منع شده‌ به شرح مندرج در ماده 1 را انجام ندهند:
الف)توسعه،تولید،اکتساب به هر طریق،انباشت یا نگهداری سلاح‌های‌ شیمیایی،یا انتقال مستقیم و غیرمستقیم آنـ‌ها بـه دیگران،
ب)به کار بردن سلاح‌های شیمیایی،
ج)زمینه‌سازی برای‌ هـرگونه‌ آمـادگی رزمی‌ با هدف کاربرد سلاح‌های شیمیایی،
د)کمک‌رسانی،تشویق یا ترغیب دیگران،به هر شکل ممکن برای درگیر شدن‌ در فعالیت‌هایی که در‌ این کنوانسیون برای اعضا ممنوع شده است.
در این مـاده دولتـ‌ها متعهد‌ شده‌اند‌ نسبت‌ بـه انـهدام سلاح‌های شیمیایی تولید نموده و یا خریداری شده‌ای که در قلمرو تحت حاکمیت آن‌ها قرار دارد‌ و ‌‌همچنین‌ تأسیسات‌ تولیدکننده این مواد،مطابق شرایط این کنوانسیون اقدام نمایند.
دولت‌ها همچنین در نابود کردن سلاح‌های‌ شیمیایی‌ که‌ در سرزمین‌های دیگر رها کرده‌اند مـتعهد می‌باشند.
کنوانسیون در مـاده 2 به شرح کاملی از تعریف سلاح‌ها‌ و مواد شیمیایی‌ پرداخته است.بنابر تعاریف ارائه شده در این کنوانسیون،سلاح‌های شیمیایی عبارتند از:
الف)مواد شیمیایی و مواد اولیه مورد نیاز برای ساخت آن‌ها،به‌ اسـتثنای‌ مواردی‌ کـه در ایـن کنوانسیون مجاز شناخته شده است به شرطی که انواع و میزان آن‌ها با اهداف این کنوانسیون مطابقت داشته باشد.
-مهمات و ادوات و هـرگونه ‌ ‌تـجهیزاتی که دارای ویژگی‌های مواد‌ سمی‌ بوده و به‌طور خاص برای

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *