دانلود پایان نامه

عارض می شود.))
آرامش و وقار : حارث بن مغیره می گوید: به امام صادق (ع) عرض کردم که امام با چه نشانه ای شناخته می شود فرمود : به آرامش و وقار و ابو جارود می گوید: به امام باقر (ع) عرض کردم : هنگامی که قائم اهل بیت در گذشت، کسی که پس از اوست به چه وسیله شناخته می شود که فرمود : ” با راهنمایی و کم سخنی و وقار و آرامش ؛ و اقرار

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره کربن،، پودری، شناختی،،

Leave a Reply