دانلود پایان نامه

رادیکال های هیدروکسیل () مربوط می شود که تقریبا به هر ترکیب آلی با ثابت سرعت بسیار زیاد حمله ور می شود. فرآیند های متفاوت اکسیداسیون پیشرفته هر کدام به نوبه خود با توجه به ویژگی و طبیعتی که دارند می توانند برای کاهش آلودگی پساب های مختلف با ترکیبات آلوده کننده متفاوت به کار رود.
در واقع هدف اصلی از اکسیداسیون شیمیایی، تبدیل

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلمات کلیدی بگذارد.، محتوا:، برگیرنده، با‌اینکه

Leave a Reply