دانلود پایان نامه

گذارند.
اوزر62 (1992،به نقل از بندورا، 1995)درمطالعه ای درمورد تنیدگی تجربه شده توسط زنان بعد از تولد اولین فرزندشان دریافت که زنانی که دارای کارآمدی شخصی بلاتر بودند درمقایسه با زنانی که کار آمدی شخصی پایین داشتند، با تنیدگی این دوره از زندگی بهتر ومناسب تر کنار آمدند ودر ایجاد تعادل بین کارها خانه ومحیط کار موفق تر بودند .
باورها ی خود کار امدی برفرایند های خود نظم جویی مانند تعیین اهداف ،خود هدایت گری ،خود سنجی و استفاده از راهبردهای یادگیری تاثیر می گذارد .دانش آموزان باخودکارآمدی بالا از راهبردهای خود تنظیمی اثر بخش استفاده می کنند ، عملکرد حافظه آنها مناسب تر وپشتکار شان بیشتر است ،از راهبردهای یادگیری اثر بخش تر سود می جویند وسطح اانگیزش ،تلاش ومقاومتشان برای حل مسائل بالاتر است (بندورا، 1993،زیمر من، 1995).
از مواردی که میتواند درکاهش خود کارآمدی نقش داشته باشد ،شکست های کوتاه مدت دربزرگسالی است .دریک بررسی ،60دانشجو (30زن و30مرد )برای انجام یک تکلیف شناختی انتخاب شدند.درارزیابی معلوم شدکه آنان یا خیلی خوب یا خیلی بد عمل کردند . مقیاسهای خود سنجی درباره انتظارات خودکار آمدی آنان برای تکالیف آینده نشان داد که اشخاصی که در تکلیف شناختی خود عمل کرده اند ، برای عملکرد آینده، انتظار خود کارآمدی بالایی داشتند آنان که فکر می کردند بد عمل کرده اند برای آینده شان انتظارات خودکارآمدی کمی داشتند ( شوارز،1992).
-پینتریچ و همکاران ( 1994،به نقل از شانک و پاجاریس، 2002) در پژوهش های خود گزارش کردند که بین دو جنس دختر و پسر در متغیر های خود کار آمدی و اضطراب امتحان تفاوت معناداری وجود دارد. پسران به طور معنا داری نسبت به دختران خودکارآمد ترند و اضطراب کمتری را تجربه می کنند .
یو63 (1996،به نقل از موریس2002) دریافت که بین خودکارآمدی و اضطراب امتحان رابطه منفی وجود دارد.
بندورا و همکاران(1999)پژوهش طولی (در خلال دوسال) و با شرکت تعداد 282کودک با میانگین سنی 5/11 از سهر روم ایتالیا انجام دادند، یافته های این پژوهش طولی نقش موثر باورهای کارآمدی شخصی را درافسردگی کودکان تصدیق و برجسته کرد و نشان داد که خودکارآمدی به طور مستقیم و غیر مستقیم با تأثیر بر پیشرفت تحصیلی رفتارهای اجتماعی و مشکلات رفتاری ، عامل اساسی در افسردگی کودکان می باشد .
وینیرید64 (1996) در پژوهش ها ی خود هیچ تفاوت معناداری در میزان خودکارآمدی دختران و پسران گزارش نکرد(به نقل از محمدی ،1386)
مایر و کیم (1997) رابطه بین خود کارآمدی نوجوانان آلمانی ، ادراک از محیط اجتماعی خانواده ، مدرسه ، سلامت روانی و نمره های تحصیلی را مورد بررسی قرار دادند . نمونه شامل 170نفر از دانش آموزان کلاس نهم در دو دبیرستان از کانستانز آلمان بود. نتایج نشان داد که باورهای خود کارآمدی به طور مثبت با وضعیت اقتصادی اجتماعی ،تحصیلات مادر، حمایت اجتماعی از والدین،معلمان و دوستان، رضایت از زندگی و نمره های تحصیلی همبستگی دارد. باورهای خودکارآمدی به طور منفی با استرس همبستگی دارد .
بخصوص باورها در مورد قابلیت ارتباط موفقیت آمیز در ارتباط بین فردی و رویارویی با سایر موقعیت ها پیش بینی کننده های مهمی برای رضایت از زندگی هستند .
نتایج نشان دادند که سطح استرس بالا وقتی که ادراک از جامعه آلمانی منفی است اتفاق می افتد و هنگامیکه باور قوی در مورد توانایی موفقیت آمیز در فعالیت های اجتماعی وجود دارد سطح استرس پایین است. همچنین خودکارآمدی بالا در رابطه با یادگیری خود نظم داده شده برای موفقیت تحصیلی مهم است .
خانواده یک عامل مهم برای سلامت روانی نوجوانان دررشد خود کار آمدی نوجوان است وبیشتر یک تاکید غیرقابل انتظار درهماهنگ کردن ارتباطاتی دارد که دررضایت از زندگی موثر هستند درپرتو این نتایج بیان شد که انواع جهت گیری های ارتباطی درآلمان مورد بررسی قرار بگیرد.
تاثیر باز خورد به عملکرد وقضاوت های مربوط به خودکارآمدی نقش مهمی دررشد علائق درونی فرد ایفا می کند .به عنوان مثال روانشناسان می توانند با کمک به دانش آموزان درتقسیم وظایف خود به اهداف جزئی ،نظارت برعملکرد ودادن بازخورد به آنها به نحوی که موجب افزایش احساس خود کارآمدی درآنها شود علائق انها رابه یادگیری افزایش وسطح عملکرد آنها را ارتقا دهند (بندورا،1997).
به نظر می رسد که خود کارآمدی درسنین مختلف ودرجنس زن ومرد متفاوت است پژوهش برروی کودکان وبزرگسالان نشان می دهند که مردان به طور متوسط از نظر خود کارآمدی بالاتر از زنان هستند این تفاوت های جنسیت در سن 20 سالگی به اوج خود می رسد و سالهای بعدی کاهش می یابد شایان ذکر است که در هردو جنس خود کار امدی در طی دوران کودکی و بزرگسالی افزایش می یابد و بعد از 60 سالگی کاهش می یابد (بندروا، 19971به نقل از مادوکس، 2000)
رابطه بین خود کار آمدی و عملکرد مرتبط با کارهای مورد بررسی قرار گرفت .ا فرادی دارای خود کار آمدی بالا ، تلاش و پشتکار بیشتری در کارهای دارند و در مقایسه با افرادی دارای باورهای خود کار آمدی پایین عملکرد بهتری از خودشان نشان می دهند (استاجکویک ولوتانس 1998)
میلتادو65 (1999) در بررسی ساختار انگیزش از جمله خود کار آمدی ،جهت گیری هدف مند و خود تنظیمی هیچ تفاوت معنا دار بین دختران و پسران در متغیر خود کار آمدی مشاهده نکرد (به نقل از صمدی، 1368)
پژوهش با کودکان و بزرگسالان نشان می دهد که مردان به
طور متوسط از نظر کار امدی شخصی بالاتر از زنان هستند (گکاس، 1998 به نقل از شولتز و شولتز، 1378).
پاجاریس وگراهام66 (1999) در پژوهشی دریافتند که در زمان حل ومسائل ریاضی ،دانش اموزان دارای خود کارآمدی بالا ،علاقه و توجه بیشتری را صرف پرداختن به مساله می کنند ،بیشتر تلاش می کنند و در برخورد با دشواری ها پشتکار بیشتری به خرج می دهند . همچنین این محققان در یافتند که دانش آموزان دارای خود کارآمدی بالا نسبت به موقیعت نهایی خود در در حل مسائل خوش بین تر هستند (به نقل لویس 2006)
بررسی های نشان میدهد که زنان بزرگسالی که خود کارآمدی بالای دارند ، فرزندان خود را تشویق می کنند تاخود کار امدی بالایی را به دست آورند ، علاوه بر این زنانی که معتقدند والدین خوبی هستند کمتر از زنانی که کار آمدی پایین دارند دچار ناامیدی و فشار هیجانی می شوند . (الیف ،ابوند ،تتی ،گلفلت ،2000) به نقل از صمدی ،1386.
چی هونگ ونگ (2003) پژوهشی زمینه یابی با عنوان جهت گیری هدف ، خود کار آمدی ، سبک نگرش ، علاقه و تاثیرات آن بر پیشرفت تحصیلی ریاضی – زمینه اصلاح تایوان انجام داده است . در این تحقیق تفاوتهایی در انگیزه وعلاقه در کلاس های با روش سنتی و سازنده گرایی مقایسه شده است . همچنین در این تحقیق بر اینکه متغیرها وعلاقه می تواند پیشرفت تحصیلی ریاضی را در موقعیت کلاسی پیش بینی کند یا خیر ، متمرکز بود . نمونه وی 420دانش آموز سال آزمایش از ابتدای ورود به مدرسه در کلاس اول ابتدایی بود که گروه کنترل از وقتی که به مدرسه واردشده بودند، در کلاس های سنتی و گروه سازنده گرا قرار گرفته بود ند ،در متغیر اسناد درونی معلوم شد، دانش آموزانی که آموزش سنتی دریافت کرده بودنداسناد درونی بیشتری در باره یادگیری ریاضی ، از گروهی که در کلاس های سازنده گرایی کرده بودند داشتند درمتغیر هدف گذاری دو گروه تفاوت معنی داری نداشتند و در خود کار آمدی نیز تفاوت معنی دار مشاهده نشده
نتایج پس از اتمام سال تحصیلی نشان داده، دانش آموزانی که در کلاس سازنده گرا شرکت داشته اند ، در تکالیف حل مساله ، تفاوت معنی داری با گروه کنترل نداشته اند.
کیم (2003)در تحقیقی که روی دانش آموزان دبیرستانی انجام داد به این نتیجه رسید که خودکارآمدی عمومی به طور معنا داری با بعضی از مؤلفه های سلامت روان – افسردگی رابطه دارد .
گریفین (2006) در پژوهشی خود به بررسی تأثیرات ویژگیهایی شخصیتی پایدار بر روی خود کار امدی کامپیوتر پرداخت . نتایج تحقیق او نشان داد که پنج ویژگی شخصیتی مهم ، باز بودن نسبت به تجربه تاثیر بیشتری بر روی خودکارآمدی کامپیوتر در افراد دارد .این تحقیق نشان داد ، افرادی که نسبت به تجارب جدید پذیرا هستند ، علاوه بر داشتن خودکارآمدی کامپیوتر بالاتر ، گرایش بیشتر برای استفاده از جوانب در دسترسی تکنولوژی دارند
لویس (2006) با بررسی پیشرفت تحصیلی در میان دانشجویان دریافت که دانشجویان دارای سطوح بالاتر خود کار امدی تحصیلی ،از پیشرفت تحصیلی بالاتری بر خوردار هستند . این محقق با نتایجی همسو با یافته های کولنیز (1984)، پاجاریس و گراهام (1999) ، پاجارریس و میلر ( 1994) در یافتکه صر فنظر از وضعیت توانایی شناختی دانشجویان ، آنهایی که از خودکارآمدی تحصیلی بالاتری برخوردار بودند ، موفقیت بیشتری درحل مسائل مفهومی داشتند .
لیونز – شنک (2006)پژوهشی را با عنوان خودکار آمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی : شباهت ها و تفاوتها به عنوان تابعی از پیش زمینه تحصیلی خانواده و سن انجام داده . داده های بدست آمده از 166 دانشجو با استفاده از تحلیل واریانس دو راهه به منظور روشن ساختن رابطه میان سن دانشجویان ، سطح نسل ،خودکارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی انجام شد . یافته های حاصل از تحلیل نشان داد که خود کارآمدی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان غیر سنتی (سن بالاتر از 24سال ) بیشتر از دانشجویان (سن 24-18) بود.همچنین این پژوهش رابطه مثبتی را میان میزان تحصیلات خانواده و خود کارآمدی و پیشرفت تحصیلی نشان داد .
گولیتلی (2007) مولفه های خودکارآمدی تحصیلی را در دانش اموزان دبیرستانی مورد بررسی قرار دارد .او برای آزمون مولفه های نظریه خود کار امدی بندورا(1997) را به عنوان مبنای کار خود قرار داد. او دریافت که موفقیت های گذشته ،الگوی سازی،تشویق کلامی و برانگیختگی هیجانی نقش قابل توخهی در شکل گیری باورهای خود کار امدی تحصیلی در دانش آموزان دارند و پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی و پی گیری تحصیلات و ادامه تحصیلات پس از دبیرستان و خود کار امدی پائین هم پایین بودن سطح پیشرفت تحصیلی و ترک تحصیلی زودرس را پیش بین می کند .
باسی ، استکا، دل فیرو و کاپارا67 (2007)در پژوهش به بررسی باورهای خودکارآمدی تحصیلی و کیفیت تجربه بادگیری پرداختند . برای این منظور آنها دو گروه از نوجوانان 15تا19ساله را در 2گروه جایگزین کردند . گروه اول متشکل از نوجوانان دارای خودکارآمدی تحصیلی بالا و گروه دوم متشکل از نوجوانان دارای خودکارآمدی تحصیلی پائین بود. این محققان پس از بررسی و تحلیل داده های بدست آمده از طریق خودسنجی دریافتند که دانش آموزان دارای خودکارآمدی تحصیلی بالا از سطح آرزوهای تحصیلی بالاتری برخوردار بودند و زمان بیشتری را صرف تکالیف می کردند. همچنین آنها در مقایسه با گروه دوم بیشتر فعالیت های یادگیری را با تجربه بهینه پیوند می دادند .

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد دربارهدانش آموزان دختر، دانش آموز دختر

فصل سوم:
روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه
در این فصل ابتدا طرح پژوهشی، جامعه آماری و روش انتخاب نمونه و سپس روش اجرای پژوهش، ابزار پژوهش و روشهای آماری تحلیل دادهها مورد بررسی قرار میگیرد.
3-2 روش پژوهش
با توجه به اهداف پژوهش، طرح کاربردی و از نوع همبستگی میباشد.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق را والدین کودکان عادی و والدین کودکان مرزی(آموزش پذیر) 12-7 ساله شهرستان الشتر میباشند.
3-4 نمونه و روش نمونه گیری
به منظور دستیابی به گروههایی از آزمودنیها که امکان تحلیل آماری مناسب فراهم سازد، با توجه به جدول مورگان140 نفر برای این طرح انتخاب شده اند. که والدین کودکان آموزش پذیر 70 نفر بودند و والدین کودکان عادی 70 نفر بودند و این والدین از نظر سن، تحصیلات وشغل و محل سکونت، میزان درآمد با والدین کودکان آموزش پذیر همتا و همگن انتخاب شدند. روش نمونه گیری، روش خوشه ایی می باشد. این روش در صورتی که فهرست کامل افراد جامعه مورد مطالعه در دسترس نباشد می توان افراد جامعه را در دسته هایی خوشه بندی کرد سپس از میان خوشه ها نمونه گیری به عمل آورد. لازم به ذکر است که به دلیل کمبود دانش آموزان آموزش پذیر 7-12 تعداد 70 نفر از والدین دعوت به همکاری شدند.
3-5 ابزار پژوهش
پرسشنامه خودکارآمدی بندورا،
پرسشنامه سلامت روان (GHQ-28)
پرسشنامه خودکار آمدی بندورا
پرسشنامه ای که بندورا برای سنجش خود کار آمدی پنداری ساخته است شامل 55 گویه است که خود کار آمد پنداری را در شش زمینه می سنجد که عبارتند از
1- خود کارآمدی پنداری از نظر موفقیت تحصیلی
2- خودکارآمدی پنداری در زمینه خود نظم دهی به یادگیری
3- خودکارآمدی پنداری در زمینه فعالیتهای فوق برنامه
4- خود کارآمدی پنداری در زمینه بر آوردن انتظارات دیگران
5- خودکارآمدی پنداری در زمینه خود نظم دهی انگیزشی
6- خود کارآمدی پنداری در زمینه استحکام خود
برای بدست آوردن نمرات در هر زمینه ، نمرات مربوط به گویه های آن زمینه را باهم جمع
می شوند . پس از محاسبه نمرات فرد در هر زمینه با جمع کردن نمرات شش زمینه بدست آمده نمرات خود کار آمدی کلی فرد بدست می آید .
برای بدست آوردن نمره خود کار آمد پنداری در هر حیطه به شرح ذیل عمل می شود :
نمره خود کار آمدی در زمینه موفقیت تحصیل از جمع نمرات گویه های زیر بدست می آید :
49-44-40-39-23-21-12-11-1
نمره خود کار آمدی در زمینه یاد گیری از طریق نظم دهی از جمع نمرات گویه های زیر بدست
می آید :
51-46-42-33-31-29-25-19-14-4-3
نمره خود کار آمدی از نظر فعالیت های فوق برنامه از جمع نمرات گویه های زیر بدست می آید:
53-48-43-34-26-16-8-6
نمره خود کار آمدی از نظر برآوردن انتظارات دیگران از جمع نمرات گویه های زیر به دست
می آید:
35-27-17-7
نمره خود کارآمدی از نظر استحکام خود از جمع نمرات گویه های زیر به دست می آید :
38-3020-10
نمره خود کار آمدی در زمینه خود نظم دهی از جمع نمرات گویه های زیر به دست می آید:
55-47-37-28-18-9
اعتبار و روایی آزمون خود کارآمد ی بندورا
ضریب آلفای کرنباخ پرسشنامه خود کار آمد پنداری بندورا توسط مرتضوی (1383) از مجموع داده های ایرانی (895 (N=محاسبه

Leave a Reply