دانلود پایان نامه

رنگ و خواص دیگر را تغییر میدهند. برای رسیدن به شرایط دلخواه در این گونه مایعات و گازها بایستی ناخالصیها حذف شوند. یکی از بهترین روشهای حذف ناخالصیها، حذف آنها به شیوه جذب سطحی میباشد. حتی در بسیاری مواقع تنها شیوه موثر نیز می باشد. زغال فعال یک نوع جاذب قوی با جذب سطحی فوق العاده میباشد و در هیچ حلال شناخته شدهای حل نمیشود و

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه های بگذارد.، صفححات، دیدگاه‌ها،، مکالمات

Leave a Reply