دانلود پایان نامه

صعود مجموعه هوا- روغن به سطح آب یعنی جایی که روغن (و نیز ذرات جامد معلق همراه آن) جمع آوری می شود.

۱-۳-۳-۲- کربن فعال

کربن فعال را از چوب و زغال سنگ بدست میآورند. برای تهیه این زغال، مواد را تا حد گداختگی گرما می دهند تا هیدروکربن های آن خارج گردند، اما مقدار هوا را کمتر از مقدار کافی نگه می دارند تا سوختن ادامه یابد. سپس

مطلب مشابه :  تحقیق درمورد مطلوبترین، اسپرماتوگونی،، بیضه،، پراهمیت

Leave a Reply