دانلود پایان نامه

ای.

۱-۳-۳-۲-۱- تصفیه با کربن فعال دانه ای(GAC)8

از ستون بستر ثابت به منزلهی وسیله تماس فاضلاب با کربن فعال دانه ای استفاده میشود. آب از بالای ستون وارد و از پایین آن تخلیه می شود. به گونهای که کربن را با یک سیستم تخلیه تحتانی در پایین ستون در جای خود نگه می دارند.

۱-۳-۳-۲-۲- تصفیه با کربن فعال پودری (PAC)9

روش

مطلب مشابه :  منبع تحقیق با موضوع بخش غیررسمی

Leave a Reply