پژوهش شامل بررسی ضرایب مسیر (Beta)، معنی‌داری ضرایب مسیر و مقادیر واریانس تبیین شده (R2) می‌باشد.

ضرایب مسیر
ضرایب مسیرها (Beta)نشان دهنده تاثیر هر یک ازمتغیرهای مستقل بر متغیر وابسته می باشد. در جدول
4-17 ضرایب مسیر متغیرهای تحقیق ارائه می شود:
جدول Error! No text of specified style in document.24 ضرایب مسیر سازه های تحقیق
سازه
ارتباطات نام تجاری
کیفیت خدمات
اعتماد نام تجاری
وفاداری نام تجاری
ارتباطات نام تجاری

19/0

کیفیت خدمات

58/0

اعتماد نام تجاری

73/0
وفاداری نام تجاری

همان‌گونه که در جدول 4-17 مشاهده می‌شود تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل روی متغیر وابسته از طریق جدول فوق در قالب ضرایب مسیر مشخص است. به عنوان نمونه اثر ارتباطات نام تجاری بر روی اعتماد نام تجاری 19/0 می‌باشد.
واریانس تبیین شده (R2)
از طریق واریانس تبیین شده متغیرهای تحقیق می‌توان به این سوال پاسخ داد که چند درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تبیین می‌شود. واریانس تبیین شده هر یک از متغیرهای تحقیق در جدول 4-18 ارائه می‌گردد:

جدول Error! No text of specified style in document.25 واریانس تبیین شده
R2
سازه
واریانس تبیین شده
ارتباطات نام تجاری

کیفیت خدمات

اعتماد نام تجاری
53/0
وفاداری نام تجاری
54/0

با توجه به اطلاعات جدول 4-18 به عنوان نمونه می‌توان چنین نتیجهگیری نمود که واریانس تبیین شده وفاداری نام تجاری (متغیر وابسته محض) 54/0 می‌باشد. به بیان دیگر می‌توان چنین اظهار نظر کرد که ارتباطات نام تجاری، کیفیت خدمات و اعتماد نام تجاری مجموعاً 54 درصد تغییرات وفاداری نام تجاری را تبیین می‌نمایند.
آماره t
به منظور بررسی معنی‌داری مسیرها (تاثیرات متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته) از آماره t‌ استفاده می‌شود. نتایج آزمون معنی‌داری مسیرها بدین صورت است که مقادیر بزرگتر از 96/1 در سطح 05/0 و مقادیر بزرگتر از 66/2 در سطح 01/0 معنی‌دار می‌باشند.
جدول Error! No text of specified style in document.26 آزمون معنی‌داری مسیرها
سازه
ارتباطات نام تجاری
وفاداری نام تجاری
کیفیت خدمات
اعتماد نام تجاری
ارتباطات نام تجاری

80/1
کیفیت ‌خدمات

58/5
اعتماد نام تجاری

71/14

وفاداری نام تجاری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *