دانلود پایان نامه

نظریه ها و دیدگاههای مبنی بر عوامل تعیین کننده کار کودکان

دیدگاه مندلوچ:

مندلوچ معتقد است عوامل اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی در ایجاد زمینه ای کارکودکان نقش به سزایی دارد. علت افزایش این پدیده در کشورهای در حال توسعه فقر و ضعف در وضعیت اقتصادی است. همچنین سنت های تثبیت شده در کشورهای کمتر توسعه یافته یکی دیگر از این عوامل به شمار می رود.

نبود آموزشی رسمی وزیر بنای اقتصادی قوی موجب شده تا والدین برای ممانت از بطالت وقوت گذرانی کودکانشان در حدود یافتن شغلی مناسب برای آنها باشند.( مندلوچ 1979)

دیدگاه استرلینگ:

برای عوامل تعیین کننده کار کودک رابه دو شاخه تقسیم می کند.

1-زمینه های اقتصادی واجتماعی

2-عوامل رفتاری خرد

در بحث از زمینه های اقتصادی و رفتاری ساختار فرایند تولید وبازارکار را در نظر می گیرد در جوامع اولیه همه اعضای خانواده در جهت بقا وانسجام اجتماعی انجام وظیفه می کنند کودکان نیز به فراخود ظرفیتشان کارمی کنند به عبارت دیگر کار قسمتی از فرایند جامعه پذیرای در این گونه جوامع به شمار می آید.

در بخت از عوامل رفتاری خرد سخن از نقش خانواده یا خانوار در نحوه الگوی کارکودک است چرا که بعد وساختار خانواده در اشغال کودکان وعدم آن نقش تعیین کننده ای دارد.

 

 

دیدگاه السون

از دیدگاه اسون کار کودکان نه تنها به جنبه هیا اقتصادی وابسته است بلکه به الگوهای اجتماعی و فرهنگی نیز بستگی دارد. در حالی که خود ساختاری اجتماعی است. نقش هایی که کودکان برحسب جنس بر عهده می گیرند به عبارت دیگر سازمان والگوی نظام خانواده مجموعه مرتب شده ای از حقوق بزرگسالان بر کودکان وساختار اجتماعی سلسله مرابت سنی را مشخص می کند.(السون 1983)

مطلب مشابه :  عوامل تهدید کننده زندگی مشترک کدامند؟

 

دیدگاه فانیت:

از دیدگاه وی کارکودکان صرفا پاسخ به فرآیندهای اقتصادی نیست بلکه منعکس کننده کارکرد های معین شده فرهنگی کودکان نیز به شمار می رود. براین اساس ارزش های مرتبط با فعالیت کودکان ماهیت فرایندهای جامعه پذیری را بیان می کند و در این مجموعه عوامل اقتصادی- فرهنگی عمیقا با هم ارتباط دارند.کار کودک دارای سازگاری است .که به وسیله آن نقش های جنسی آموخته می شود.

درونی می گردد. کارکودکان از تغییرات اقتصادی نیز تاثیری پذیرد. آثار این روند شامل فقر افزایش توزیع نابرابر درآمد اشتغال بیش از حد بزرگسالان است که مستقیما کودکان را متاثر می کند.

 

با توجه به تمام مطاب فوق که در فصل 2 به انها اشاره شد از الگوی سایر پیروی می کنیم زیرا در الگوی بار ـآن مواردی که مورد توجه قرار گیرند توسط ما باید پس تایید شده اند وتنها موردی خلق عمویم موضوع قابل توجه دردیدگاه بار آن است. پس با توجه به الگوی مایروسالووی که در 1990 سطوح کرده اند محقق پرسشنامه خود را تنظیم می کند.