2- دسته ی دوم به روش های آموزش تربیت شهروندی نظیر بحث های آزاد کلاسیک، نظر سنجی از شاگردان در بخش های گوناگون برنامه ی درسی، روش های حل مسأله گروهی، فرضیه سازی اندیشمندانه و تفکر انتقادی توجه دارد. مثلاً ” جودی بورتا ” همبستگی زیادی بین پیشرفت تحصیلی ودرک شهروندی با نوع روش تدریس که باعث آزاد و ارج نهادن برعقیده های شاگردان تأکید دارد، قائل است. “فردریک نومال” نیز مدل هایی را برای کلاس های مطالعات اجتماعی بر اساس حل مسأله ی گروهی و ترغیب به تفکر هوشمند در خصوص مسأله ی فرضی طراحی کرده است، که مستلزم تمرین در تفکر انتقادی و آموزش تصمیم گیری است (همان منبع،همان صفحه) .
3-دسته ی سوم افرادی هستند که به آموزش حقایق در زمینه های تایخ و حکومت معتقد هستند، افرادی چون ” سی فین ” روش های موجود تربیت شهروندی را مورد انتقاد قرار می دهد و استفاده از بحث و بررسی به عنوان روش های مناسب کلاسی را مورد نقد قرار می دهد. به زعم وی اینگونه روش ها موجب می شود تا کودکان نسبیت گرایی فرهنگی را بپذیرند و به قضاوت های ذهنی اعتماد کند
(همان منبع، ص221) .
4-دسته ی چهارم نظریه پردازانی هستند که به توسعه، حساسیت بیشتر فرهنگی و تربیت شهروندی فراگیر توجه دارند. اینان بر نیاز به بازنمایی مسائل جامعه و سهم مشارکت افراد، اقلیت ها و گروه های اجتماعی در اصلاح جامعه را مورد تأکید قرار می دهند و خواستار درگیر شدن فعالانه ی شاگردان در تربیت مدنی و شهروندی هستند. برای مثال ” جرج و ودز” بر این باور است که حکایت های زندگی مردم معمولی، اقلیت ها و زنان همراه با بحث از نقش آنان در جنبش های اجتماعی، می تواند در تقویت شاگردان و ترغیب آن ها به درگیری های مدنی کمک کند. جین مارتین از خانه و مدرسه یاد می کندکه در آن کودکان
یاد می گیرند به تشابهات و اختلافات خود احترام بگذارند و اصول حاکم برآن نیز مراقبت، علاقه و ارتباط است (همان منبع، همان صفحه) .
5-دسته ی پنجم تربیت شهروندی در صحنه ی گسترده تر، مشارکت اجتماعی و نقش مشارکت های سیاسی در رشد شهروندان تأکید دارند. برای مثال کوفمن معتقد است که مشارکت سیاسی و اجتماعی توانائی های احساس عمل و اندیشه ی افراد را توسعه می بخشد. وی تصریح می کند که مطالعات تجربی فراوان لازم است تا هم ثابت کند که مشارکت سودمند است و هم روش را که در آن به بهترین وجه مشارکت در فضای های خاص جانشین شود معرفی نماید (همان منبع، ص222) .
3-1-11 . طیف دیدگاه های آموزش شهروندی
دیدگاه های آموزش شهروندی را با توجه به اهداف می توان به سه دسته تقسیم کرد:
-آموزش درباره ی شهروندی
-آموزش از طریق شهروندی
-آموزش برای شهروندی

جدول3-3 . طیف دیدگاه های آموزش شهروندی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *