زیادی از افراد هر گروه نمرات را به دست می‌آورند که در نزدیکهای وسط مقیاس قرار دارند، در حالیکه تعداد نسبتاٌ کمی از افراد نمره‌هایشان خیلی زیاد یا خیلی کم است ( سیف، 1381 ).
4 ـ هنجار مربوط به نمرات معیار :
بر خلاف نرم درصدی، نمره‌های تراز شده از نوع مقیاس فاصله ای هستند که اندازه واحدهای آنها در سرتاسر مقیاس برابراند. نمره‌های تراز شده، نمره‌های تبدیل شده ای هستند که می‌توان آنها را بر حسب میانگین و انحراف معیار دلخواه محاسبه کرد. نمره‌های تراز شده انواع مختلف دارند که از آن جمله اند نمره‌های Z، هوشبهر انحرافی، نمره‌های نه بخش و نمره‌های T . در عمل همه این نرمها بر مبنای نمره Z محاسبه می‌شوند ( شریفی، 1373 ).

نمره z :
آن دسته از نمرات معیار که دارای میانگین صفر و انحراف معیار واحد ( 1 ) هستند به نمرات Z شهرت دارند.
نمره Z به ما نشان می‌دهد که یک نمره خام به اندازه چه تعداد از واحدهای انحراف معیار بالاتر یا پایینتر از میانگین است. همه نمره‌های بالاتر از میانگین دارای نمره Z مثبت و تمام نمرات پایین تر از میانگین دارای نمره Z منفی هستند ( سیف، 1381 ).
نمره T :
نمرات معیار دیگری که به نمرات T شهرت دارند. برای رفع مشکلات نمرات Z ابداع شده اند. از آنجا که همه نمرات T دارای میانگین 50 و انحراف معیار 10 هستند، هر نمره T به تنهایی و به طور مستقیم قابل تفسیر و استفاده است. بعضی از سازمانها و موسسه‌های آزمون شناسی از نمرات معیار دارای میانگین 500 و انحراف معیار 100 استفاده می‌کنند. بنابراین، نمرات معیار نمراتی با میانگین و انحراف معیار دلبخواهی هستند ( سیف، 1381 ).
نمرات 9 بخشی :
نوع دیگر هنجار به نام نمرات 9 بخشی شهرت دارد که به صورت نمرات معیار یک رقمی نشان داده می‌شود. علت نامگذاری این مقیاس به 9 بخشی این است که توزیع این نمرات به 9 بخش محدود میشوند. این مقیاس دارای میانگین 5 و انحراف معیار 2 است ( سیف، 1381 ).
هوشبهر انحرافی :
نتایج آزمونهای هوشی قدیم بر حسب نمرات هوشبهر گزارش می‌شدند. اما آزمونهای هوش جدید روش فوق را کنار گذاشته و به جای آن از هوشبهر انحرافی ( DIQ ) استفاده می‌کنند. هوشبهر انحرافی یک هنجار مربوط به نمرات معیار است که دارای میانگین 100 و انحراف معیار 15 یا 16 است. هوشبهر انحرافی را مانند نمرات Z و T تفسیر می‌کنند و همچنین هوشبهر انحرافی یک نمره معیار است، بر این اعتقاد قدیمی که سن ذهنی و سن تقویمی کودکان باید برابر باشند مبتنی نیست ( سیف، 1381 ).

پژوهشهای خارجی :
در خصوص پرسشنامه افسردگی در کودکان و نوجوانان در خارج از کشور تحقیقاتی انجام گرفته است که به بعضی از آنها اشاره می‌کنیم.
الف ) پرسشنامه افسردگی بک :
این پژوهش در سال 1961 توسط بک اجرا شد. این پرسشنامه که توسط بک ساخته شد به منظور جدا کردن کودکان افسرده از غیر افسرده بکار گرفته شد. در این پژوهش مشخص شد که پرسشنامه بک، همسانی درونی بالایی دارد (89% ) اما استواری باز آزمایی آن متوسط (67% ) و حساسیت پایینی دارد. آمبروسینی و همکاران ( 1991 ). دریافتند که BDI استواری باز آزمایی خوبی دارد و در مورد نوجوانان مبتلا به افسردگی شد 87% = r و در نوجوانان سر پایی که به کلینیک مراجعه کرده اند همسانی درونی بالایی ( 91% ) داشته است و همچنین کاشانی و همکاران ( 1990 ) نیز دریافتند که BDI نوجوانان افسرده سر پایی را از غیر افسرده متمایز می‌کند (‌هارینگتون، 1380 ).
ب ) هنجاریابی پرسسنامه افسردگی کودکان CDI :
این پژوهش که توسط کواس، ( 1982 ) صورت گرفت. این پرسشنامه برای افراد 7 تا 17 سال است و از پرسشنامه بک اقتباس شده است. در این پژوهش دریافتند که CDI پایایی باز آزمایی مناسب و همسانی درونی بالایی دارد. و همچنین در تحقیق دیگری که توست مورتی و همکاران ( 1985 ) صورت گرفت به این نتیجه رسیدن که این مقیاس میان کودکان با این اختلال افسردگی و بدون آن تمایز نسبتاٌ ضعیف است ولی در تحقیقی دیگر که توسط هلسل و ماتسن (1984 ) اجرا شد به این نتایج دست یافتند که این مقیاس میان کودکان دارای اختلال افسردگی و غیر افسرده‌ها تمایز قایل می‌شود. و همچنین فینچ و همکاران اجرای گروهی CDI را برای آزمودن تقریباٌ 1500 کودک دبستانی 7 تا 16 ساله مورد استفاده قرار دادند. تفاوتهای سنی و جنسی اندک اما مهمی آشکار شد : کودکان بسیار خرد سال نسبت به کودکان بزرگتر افسردگی کمتری نشان دادند و دختران، به خصوص در گروههای سنی پایین تر، افسردگی کمتری ابراز کردند (‌هارینگتون، 1380 ).
پژوهشهای داخلی :
در خصوص این پرسشنامه تحقیقی تاکنون در ایران صورت نگرفته است. این در حالی است که در ایران تلاش اندکی جهت ساخت یا نرم یابی پرسشنامه‌ها یا سیاهه‌های روانی بر روی کودکان و نوجوانان صورت گرفته و به ویژه در زمینه افسردگی در حال حاضر تعداد معدودی سیاهه یا پرسشنامه برای ارزیابی کودکان تهیه و معرفی شده است.

مقدمه :
در این فصل به طور اجمالی به تشریح ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش خواهیم پرداخت. در ابتدا این فصل روش توصیفی و استنباطی مورد استفاده در این پژوهش را توضیح داده شد. سپس به معرفی جامعه، نمونه و روش اجرای تحقیق خواهیم پرداخت و در پایان ابزارهای گرد آوری اطلاعات شامل پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس و پرسشنامه افسردگی بک و سؤالات و فرضیه‌های پژوهش را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
روش تحقیق :
در این پژوهش از روش توصیفی که یکی از روشهای بررسی است استفاده شده است. تحقیق توصیفی غالباٌ زمانی بکار برده می‌شود که محقق قصد جمع آوری اطلاعاتی، نظیر، درصد افرادی که موافق یا مخالف یک عقیده مشخص هستند را، دارد. تحقیق توصیفی یک فرآیند پژوهشی مشخص و معین است که توسعه و گسترش آن مدیون جامعه شناسی است. روش توصیفی به عنوان یک روش منظم جمع آوری اطلاعات، اگر چه دارای یک تاریخ طولانی است مورد توجه روش شناسان قرار گرفته است. در مصر قدیم از تحقیق توصیفی برای هدفهای مختلف استفاده شده است. در قرن بیستم جامعه شناسانی نظیر لازارفلید، هیمن و استوفر روشهای جمع آوری اطلاعات را ( مصاحبه و پرسشنامه) به منطق و روشهای آماری، که به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات بکار برده می‌شوند، مرتبط ساختند. این تحقیق در علوم تربیتی به منظور مطالعه شرایط موجود در رابطه با نیازهای آموزشی بکار برده می‌شود. این گونه تحقیق‌ها با پدیده‌هایی که در زمان حال اتفاق می‌افتند سرو کار دارد. تحقیق توصیفی به منظور کشف داده‌ها یا اطلاعاتی بکار برده می‌شود که از طریق آنها می‌توان رابطه بین متغیرها را مورد بحث و بررسی قرار داد. این روش بیشتر به منظور کشف این رابطه و مستند سازی فرضیه‌هایی که به صورت علت و معلولی صورتبندی می‌شوند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی این روش بیشتر برای بررسی واقعیهای آموزشی موجود بکار برده می‌شود ( دلاور، 1376 ).

جامعه آماری :
جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان راهنمایی شهرستان تربت حیدریه در سال 84 ـ 83 که در مجموع حدود 10035 دانش آموز بود و از این تعداد 5112 نفر پسر و 4923 دانش آموز دختر که در سطح 35 مدرسه دخترانه و پسرانه توزیع شده اند.

نمونه و روش نمونه گیری :
گروه نمونه 500 نفر از دانش آموزان راهنمایی می‌باشد که 248 نفر از آنها دختر و 252 نفر از آنها دانش آموز پسر می‌باشند که در پایه‌های اول و دوم و سوم راهنمایی تحصیل می‌کنند. برای جمع آوری نمونه برای این پژوهش، ابتدا از طریق نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای از بین مدارس راهنمایی دخترانه و پسرانه شهرستان 8 مدرسه را انتخاب کرده و سپس از بین دانش آموزان دختر و پسر این مدارس به صورت قرعه کشی، یعنی دادن اعداد زوج و فرد به دانش آموزان نمونه گیری تصادفی ساده بعمل آمد. تعداد نمونه در هر یک از کلاسهای اول، دوم و سوم راهنمایی دختر و پسر حدود 83 نفراند چند دلیل باعث شده که از این نوع نمونه گیری در این پژوهش استفاده شود : اولاٌ اینکه در این نوع نمونه گیری همه افراد جهت انتخاب شدن شانس برابر دارند. دوم اینکه در این روش هیچگونه نظم و نقشه از پیش تعیین شده ای که بیانگر غرض و هدفی باشد وجود ندارد و نهایتاٌ اینکه هدف اصلی از این نوع نمونه گیری این است که بتوان با انتخاب نمونه و جمع آوری داده‌ها در مورد آنها نتایج حاصل را به جامعه بزرگتر یعنی کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهرستان تربت حیدریه تعمیم دهیم.
نمونه‌های معرفی شده :

تعــداد
کـل
گروههای
جنسی

کل
پسر
دختر
گروههای
تحصیلی
252
دختر

156
81
75
اول
راهنمایی
248
پسر

172
89
83
دوم
راهنمایی

172
79
93
سوم
راهنمایی

روش اجرای تحقیق :
به منظور جمع آوری اطلاعات و اجرای پرسشنامه بر روی آزمودنیها پس از اخذ مجوز از سازمان آموزش و پرورش و هماهنگی با مسؤلان مدارس اجازه اجرای پرسشنامه بر روی دانش آموزان را بدست آوردم. سپس از میان دانش آموزان هر کلاس 20 نفر را به صورت قرعه کشی انتخاب کرده و پرسشنامه را اجرا کرده و بعد از 10 روز از بین دانش آموزانی که پرسشنامه ماریاکواس را روی آنها اجرا شده بود به صورت تصادفی 50 نفر را انتخاب کرده و پرسشنامه بک را روی آنها اجرا کرده، هر دو پرسشنامه به صورت گروهی و در گروههای 20 نفری در دو مرحله یعنی ابتدا آزمون افسردگی ماریا کواس و سپس آزمون افسردگی بک اجرا شد. در حین اجرا با بیان اینکه این کار فقط یک موضوع تحقیقی است و هیچگونه هدف خاص دیگری ندارد و دقت و صداقت دانش آموزان در پاسخ دهی به سؤالات آزمونها در نتایج تحقیق بسیار مؤثر است برای دانش آموزان ذکر شد. و همچنین طریقه پاسخ دادن به سؤالات پرسشنامه را برای آنها توضیح داده، این مراحل را برای تمام دانش آموزان دختر و پسر و تمام پایه‌های تحصیلی راهنمایی اجرا شد.

ابزارهای گرد آوری اطلاعات :
ابزار مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از :
1 ـ پرسشنامه افسردگی کودکان ماریا کواس 2 ـ پرسشنامه افسردگی بک در آزمون اول پرسشنامه ماریا کواس توسط کواس در سال 1982 ساخته شده است و این آزمون دارای 27 سؤال، و برای افراد بین 7 تا 17 سال برای تشخیص افسردگی در آنها ساخته شده است. نمونه ای از سؤالات ماریا کواس :
1 ـ الف) من در تمام اوقات روز کتاب می‌خوانم. ب ) من گاهی اوقات کتاب می‌خوانم. ج ) من هیچ وقت کتاب نمی خوانم.
2 ـ الف) من گاهی اوقات غمگین هستم. ب ) من بسیاری از اوقات غمگین هستم. ج) من همیشه غمگین هستم.
هر سؤال در این پرسشنامه دارای سه جمله است که آزمودنی با توجه به احساسات و افکار خود در طول دو هفته گذشته یکی از جملات را انتخاب و ضربدر می‌زند. 14 سؤال از 27 سؤال به صورت مستقیم و 13 سؤال بصورت معکوس ارائه شده است در سؤالات مستقیم نمره پاسخ الف برابر صفر، ب معادل 1 و ج معادل 2 می‌باشد ولی در سؤالات معکوس بر عکس نمر
ه داده می‌شود یعنی پاسخ الف 2، ب معادل 1 و به ج صفر داده می‌شود.
سؤالات معکوس عبارتند از ( 2، 5، 7، 8، 9، 10، 11، 13، 15، 16، 18، 21، 25 ). دامنه تغییر نمرات از صفر تا 54 می‌باشد. در تفسیر نمرات، نمره صفر تا 8 سالم، از 9 تا 19 در آستانه افسردگی، 20 و بالاتر برچسب افسردگی می‌خورد و هر چه بیشتر باشد میزان افسردگی نیز بیشتر خواهد بود (هارینگتون، 1380 ).
آزمون دوم که روی 50 دانش آموز اجرا شد آزمون افسردگی بک : پرسشنامه بک می‌باشد این آزمون افسردگی توسط بک در سال 1961 ساخته شده است این آزمون دارای 21 سؤال می‌باشد سؤالات این آزمون چهار قسمت می‌باشد. نمونه ای از این سؤالات بک:
3 ـ من از خود نفرت دارم 2 ـ من از خود بیزارم 1 ـ من از خود ناامیدم صفر ـ من از خود ناامید نیستم 3 ـ من دیگر به هیچ وجه اشتها ندارم 2 ـ حالا دیگر اشتهای من خیلی بدتر شده است. 1 ـ اشتهای من دیگر به خوبی گذشته نیست صفر ـ اشتهای من بدتر از حد معمول نیست.
در این آزمون هر سؤال دارای پاسخ صفر ( وجود ندارد ) تا سه (شدید ) بوده و جمع نمرات از صفر تا 63 است که نمره آزمودنی هر چه بیشتر باشد دارای افسردگی بیشتری می‌باشد (‌هارینگتون، 1380 ).
روایی و پایایی آزمون ماریاکواس :
آزمون ماریاکواس ( CDI ) از پایایی باز آزمایی مناسب و همسانی درونی بالایی دارد. برخی مطالعات نشان داده اند که CDI میان کودکان با اختلال افسردگی و بدون آن تمایز قایل می‌شود، اما برخی دیگر دریافتند که این تمایز نسبتاٌ ضعیف است. برای مثال، فینچ و همکاران اجرای گروهی CDI را برای آزمودن تقریباٌ 1500 کودک دبستانی هفت تا شانزده ساله مورد استفاده قرار دادند. تفاوت‌های سنی و جنسی اندک، اما مهمی آشکار شد : کودکان بسیار خرد سال نسبت به کودکان بزرگ تر افسردگی کمتری نشان دادند، و دختران، به خصوص در گروههای سنی پایین تر، افسردگی کمتری ابراز کردند این آزمون از اعتبار بالایی و همچنین از روایی مناسبی برخوردار بود (‌هاینگتون، 1380 ).
روایی و پایائی آزمون افسردگی بک :
آزمون بک ( BDI ) در یکی از مطالعات اجتماعی اخیر مشخص شد که BDI همسانی درونی بالایی دارد ( 89% ) ما استواری باز آزمایی آن متوسط ( 67% ) و حساسیت پایین دارد.
آمبروسینی و همکاران ( 1991 ) دریافتند که BDI استواری باز آزمایی خوبی دارد و در مورد نوجوانان مبتلا به افسردگی شدید 87% = r و در نوجوانان سر پایی که به کلینک مراجعه کرده اند همسانی درونی بالایی ( 91% ) داشته است. به طور کلی در مطالعه این محققان BDI می‌تواند نوجوانان افسرده را از غیر افسرده متمایز کند (‌هارینگتون، 1380 ).
در تحقیق دیگری که در این زمینه در دانشگاه علامه طباطبایی صورت گرفت ضریب آلفای حاصل برای سنجش همسانی درونی پرسشنامه با ضریب 78% و ضریب پایایی آزمون 73% بدست آمد ( ساردوئی، 1373 ).
روشهای آماری مورد استفاده در این پژوهش :
در این پژوهش از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در این تحقیق از میانگین، انحراف استاندارد، نمره Z و نمره T برای بدست آوردن نمره بهنجار برای هر فرد استفاده شده است. برای بدست آوردن میانگین از فرمول و برای بدست آوردن انحراف استاندارد از فرمول بکار رفته است ( دلاور، 1376، ص 390 ).
برای تبدیل نمرات خام به نمرات Z از فرمول و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *