دانلود پایان نامه

مرده و یا در حال مرگ‌اند و در بافت‌های دیگر هم قابل مشاهده می‌باشند. در سال ۱۹۷۲، گروه Kerr جزئیات ریخت شناسی (مورفولوژی) این مرگ سلولی را کاملاً توصیف نمود و آن را آپوپتوز نام نهاد [۴۰] . بر طبق مقاله آنها، مشخصات اولیه سلول‌های آپوپتوزی عبارتند از : متراکم شدن کروماتین، تجزیه DNA، تخریب پروتئین‌های ساختاری و آنزیمی، جوانه زدن

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدی وضعیت تأهل، مناطق شهری

Leave a Reply