دانلود پایان نامه

سرین (PS) و فسفاتیدیل اتانول آمین (PE) در نیمه سیتوزولی و فسفاتیدیل کولین و اسفنگومیلین در نیمه برون سلولی وفور بیشتری دارند. ضمن فرآیند آپوپتوسیس فسفاتیدیل سرین از نیمه سیتوزولی به نیمه برون سلولی مهاجرت می کند که البته فسفاتیدیل سرین‌ها در نیمه برون سلولی به عنوان آنتی ژن تلقی می‌شود و سلولی که دچار مرگ آپوپتوتیک شده است از روی

مطلب مشابه :  دانلود تحقیق با موضوع فیزیولوژی، روانشناسی

Leave a Reply