دانلود پایان نامه

غشاء پلاسمایی، چروکیدگی غشاء پلاسمایی و منقسم شدن منظم شدن هسته و سیتوپلاسم و تشکیل اجسام آپوپتوتیک۴ که در نهایت توسط سلول‌های همسایه و یا ماکروفاژها پاکسازی می‌شوند می‌باشد. نقش اصلی در تنظیم و اجرای این مراحل به دنبال فعال شدن یک سری آنزیم از نوع آسپارتات سیستئین پروتئازها (کاسپازها۵)، چه از طریق مسیر بیرونی (گیرنده‌های سطح

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژگانشخص ثالث، بازپرداخت

Leave a Reply