دانلود پایان نامه

خانواده ای از پروتئازهای آسپارتات می باشند که دارای سیستئین هستند.. بصورت زیموژن وجود دارد (پروکاسپاز به کاسپاز فعال تبدیل می شود). کاسپاز ها در فرایند مرگ برنامه ریزی شده نقش اجرای جریان اصلی را برعهده دارند.اهداف اصلی کاسپازها را میتوان این گونه ذکر کرد؛(۱)عامل تخریب DNA (فعالیت (Dnaseیعنی در طی فرایند ژنوم را قطعه قطعه می

مطلب مشابه :  پایان نامه درمورد پروتونی۲۳، پلیمری۲۲، الکترولیت، PEM

Leave a Reply